בשכר של צניעות

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 27 יוני 2016
כמו שלאיש יש יצר הרע בלימוד התורה כך לאישה יש יצר הרע בצניעות שלה וכך גם השכר שלה גדול מאד.
לפני כמאה שנה, הייתה בבגדד שנת בצורת קשה מאד, המקובל רבי שמעון אגסי, אסף את כל הקהל לבית הכנסת, ודיבר באזניהם שלוש שעות דרשה חוצבת להבת אש ולאחר מכן ירדו גשמים שלוש ימים רצופים. בין הדברים שאמר להם הוא, כתוב בשיר השירים, אשר "כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשים", ויש צדיקים שהיתה אש מלחחת סביבותיהם, כשקראו שיר השירים. האיש שם הוא הקב"ה, והאשה כנסת ישראל. וכולו מלא סודות בפשט ורמז וסוד ודרש. אמר רבי שמעון אגסי, אל גינת אגוז ירדתי, לראות הפרחה הגפן הנצו הרימונים. לראות אם צנועות הבנות, ואם בני ישראל דומים לרימון, אם זהירים מעוון, לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיני, שמתני מרכבות עמי נדיב, כיצד עם ישראל שהיו עזין שבאומות הפכו להיות כמו מרכבה שנוסעת לפי המודה הצרפתית, וכדומה, כיצד הפכו סורי גפן נכריה, הרי הם העזין המובילים בקודש. יהודי צריך להיות עז כנמר, כי צריך לעמוד בעזות מול היצר הרע. כיצד הם כסוס כמרכבה בבגדים של גויים והגוי השפל מנהיג אותם, והם כסוסים הולכים שוטפים בדרך שוטים. בנים אנו לד' אלוקינו, יראת שמים עלינו נסוכה, וכל הצדיקים והצדקניות קוראות לנו ממקום שבתם, מדוע תתלבשו בניאוץ, מדוע תחרפו שם שמים ותאמרו לו כביכול אינך קובע עבורי. כיצד עזים שבאומות נותנים לטמבלויזיה להובילם עד עמקי שאול רבה?! למה? מדוע?

מעשה שהיה, יסורים נוראים סבלו האנוסים בספרד, והנה שוטרי האינקוזיציה תפסו נערה יהודיה בת שמונה עשרה מתפללת במרתף. תפסו דג שמן. ודנים אותה למיתה אכזרית, ומה העונש שלה? לקשור שערותיה לזנב הסוס, ויובילו אותה בחוצות העיר, למען ישמעו ויראו. אומרים הם לה אם תחזרי בך נקל לך בעונש, לא יהיו לך יסורים. והיא מה היא אומרת? אם יתן איש כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו, בת ישראל אנכי, אבוז לכם, וכי אמכור את אמונתי? ומה בקשתה לפני המות? הבו לי סיכות!! אני רוצה למות בצניעות, אתם תובילוני בחוצות העיר, לעיני כל עם ועדה, לא ארצה ששולי שמלתי יתגלו, רוצה אני סיכות כדי להדק את שולי השמלה. על מה חושבת בת ישראל טהורה ברגעיה האחרונים? אני רוצה למות בצניעות, בקדושה וטהרה, אני רוצה שלא להכשיל בנות ישראל. הסכימו הרשעים, אבל אמרו אנחנו נהדק את שולי השמלה. הביאו את הסיכות והדקו אותם עם בשר הנערה, והיא כואבת וחושבת הגוף זה עפר! הגוף הוא בגד! הכאב יחלוף והנשמה תחיה נצח!! לקחו וקשרוה לזנב הסוס, ומובילים אותה ברחובות, יהודים עצובים עומדים וצופים בלב דואב, וגויים רשעים עומדים וצופים ומריעים לאדה, והנה לפתע נשמעת קריאה, מבקשת הנערה שיפסיק את מרוצת הסוס, מה ארע? תמה הגוי הרכב, אולי רוצה היא להקל בעונשה, אולי היא תודה. לא זאת היא מבקשת, לא יאומן: היא מבקשת, שותתת דם, השמלה התרוממה הדק נא את הסיכות!! ייסרני ובלבד שלא אכשיל את הרבים. כאלה רגעים נוראים, יסורי תופת דם ובשר קרוע, והיא חושבת על צניעותה.

אשה שאין לה יראת שמים אינה אשה, דור המבול שוטף כל חלקה טובה, מי הים הגיעו עד נפש והמיתו רבים וטובים, ואין בית שלם ואשה נאמנה. ואומרת התורה הקדושה, ראו מה הייתם, עם נדיב, ומה הפכתם להיות? אותי עזבו מקור מים חיים", למה? "לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים". יודעים הכל ערך של אשה כשרה שבנשים, שרצים מהלכים ברחובות, פחד פחדים. אבד צלם אנוש, וכדי בזיון וקצף. ורק מי שדבוק בבורא ית' יש לו אושר, ככתוב ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כלכם היום. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, ובניך כשתילי זתים סביב לשלחנך. מי ומדוע? כי "אשרי כל ירא ד' ההולך בדרכיו" הנה כי כן יבורך גבר ירא ד'. ילד אחד שואל ועונה מפרשת שבוע, האחר מפרקי האבות, השלישי בשירה וזמרה, הרביעי בגמרא והחמישי במשנה. והאבא כמלך והאשה כמלכה בגדוד. איזו נחת! ואצל החילוני? אחד בקולנוע, השני במועדון, והאבא בפיז'מה, והשאר מחפשים את עצמם. ושלא נדע מצרות עוד. אשה שאינה צנועה אין הקב"ה אוהב אותה, ואין צניעות גם שמירת השבת שלה לא מגנה עליה. ואיני מדבר על העוסקות בחזרה בתשובה שמתקרבות לאט לאט.

עוז והדר לבושה, פרי עץ הדר, אשה מהודרת בצניעות היא כמו עץ הדר, כמו אתרוג, האשה הצנועה יש לה תפילין וציצית, זה בגדי היקר שלה, זה התכשיט שלה, וזה העדות שלה על הקב"ה. אשה אמנו "הנה באוהל", לחבבה על בעלה אמרו המלאכים כן, "צנועה היא", באים אורחים יוצאת החוצה, "בירכתי ביתך". מישיבה מאוחדת מבט מבט ושרף קורץ, אל תרבה שיחה עם האשה, קל וחומר באשת חברו. נמשיך על אותה מבנות אנוסי ספרד, אשר נעצה סיכות בבשרה, ואמר הרכב וצעק היכן יש אומה כזו, שכה עושים להם והם דבקים בדתם ובעקרונותיהם הקדושים. שחרר אותה, עלה על הסוס התגייר במדינה אחרת. הרחוב עם טומאותיו, הטלויזיה, הרדיו, האינטרנט, המצעדים המזויעים, ושלושים אלף איש באים לראות טומאת מצרים, אויה! היכן באנו! והטלויזיה משבחת חזירי יער, לחפש את יצריהם, להגביר הגוף השפל על הנשמה הקדושה, לקבור את הנשמה, ולהרגיש את הבהמיות, ולהיות שפל מכל שפלות.

מדוע באים צרות כאלה, החפץ חיים אומר: כתוב בפסוק "והוא יהיה פרא אדם", ישמעאלי אינו אדם, הוא פרא אדם, ראו מה קורא בכל העולם, יכול להיות עורך דין, קבלן מכובד או ראש ממשלה, העולם כולו פוחד מהם, טרוריסטים, וביניהם חברת כנסת, הבג"ץ נתן לה הכשר, כל הבסיס של שנאת ישראל נמצאת בבג"ץ, הרודף ילדים שהוריהם משתכרים פחות משכר מינימום ולהם שמונה ילדים במשפחה, אלף שקל בחודש הבג"ש, בית דין גבוה לשקר. כל הפסיקות בעד הערבים, מותר לערבים לבנות כרצונם, והמשטרה עסוקה בלרדוף החרדים, אין לה זמן להשקיע במטלות שלה.
ארבעים אלף איש באו לכותל להתאחד להתפלל לפני בורא עולם, למען שלום החטופים, למען הצלתם. ולפיד עם ראשו הקופי, יעסוק בהבליו, ואנו בתהילים שלנו בשם ד' נזכיר. כל הגאולה תלויה בכן בנות ישראל, בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים ובזכות נשים צדקניות יגאלו.
חן מקום על יושביו חן מקח על מקחו, חן אשה על בעלה, אומרת הגמרא הכל בידי הקב"ה. אם את לא צנועה הוא לא רואה אותך, הלא תרצי בתי למצוא חן בעיני בורא העולם, הוא רואה איך את מתלבשת והוא יודע מחשבות ונסתרות. יכונו דרכיך בעיניו ולא ימעדו אשוריך, תהיה משכורתך שלמה מאת ד' והלך לפניך צדקיך. אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף. מפרש החיד"א הקדוש. הגמ' אומרת בבבא מציעא דף נט/א, אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברם הטיב בעבורה והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו. רוצה אדם להתעשר, יש לו עצה מן הגמרא, שיכבד את אשתו. כל כבודה בת מלך פנימה, גורם הוא למשבצות זהב לבושה! וז"ש אם היא כחומה, אם צנועה וניצבת בביתה כחומה בצורה בצניעות, יהיה לה טירת כסף, כי מתוך כך בעלה מכבדה, והיא תתעשר. אבל אם דלת היא שמכניסה השפעה זרה, ומתלבשת לפי צו האופנה. נצור עליה לו ארז, זה עץ סרק שאין לו פירות.

בנות יקרות! אל תשמעו לקול מפתים, אל תתרגשו מהפחדותיהם, אוזן שומעת בקרב חכמים תלין, שמעו מוסר, הבינו, בגלל הצניעות שלכם נגאל, האשה היא יהלום אין היא צריכה להסתובב בין טינופת, בתוך אשפתות. כל כבודה בת מלך פנימה, שמעתי מהרב זליכה, בקברו של רבי מאיר בעל הנס, יהלום שוה פי כמה כשהוא בתוך משבצת מתאימה. מה עושה את הערך של היהלום, המשבצת זהב לבושה, בבגדים ואז היא בעלת ערך ומעריכים אותה קרוביה ומכיריה. סיפור נורא מבעל הבן איש חי. הקברן קבר איש שנפטר, וראה שהאשה הקבורה שם גופה שלם. שם מפנים את הקברים, כל החיים שלי לא נגע בי אדם, איך העזת לגעת בי, הלך לבן איש חי, אמר לו איני יכול לעזור לך, והוא מת באותו היום.

אשת חיל מי ימצא וגו', [סוף משלי] מה זה עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. רבי אליהו הכהן כותב, שביום הפטירה בא לפני האדם מלאך מלא עינים ומבקש להכשילו שיכפור חלילה. צריך אדם לקבל על עצמו כל הנדרים שאדור נגד רצונו ית', הרי הם בטלים ומבטלים. אני מאמין באמונה שלמה בבורא עולם ואם חלילה אכפור הרי הם בטלים מעתה. עוזר והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, אשה אינה צריכה את התרת הנדרים, כי בלבושה טמון העוז וההדר, והיא תשחק ליום אחרון, אין מלאך המות יכול להתקרב אליה! ותשחק! ליום אחרון. ופחד פחדים לספר על הגהנום לאשר אינם צנועות, וכיצד מנודות הן בשמים. איש צריך את לימוד התורה, כדי להתגבר על יצר הרע, כפי שהבאנו תורה תבלין. אשה מה ההצלה שלה? הרי אינה מצווה בת"ת, אמר החזון איש ההצלה שלה הצניעות. ה"תורה" שלה זה הצניעות, זה יעזור לה להתגבר על יצר הרע. בדורנו הנורא, בזמן זה, ועוד מעט הסליחות דופקות בדלתנו באישון ליל, מעכשיו נתחזק ביראת שמים, שיהיה לנו פנים להתחזק, שלא נשקיע בהבל במה שלא יכיל המים. הבה נתחזק בצניעות בקרבה לקב"ה ובזכות זה יחזרו החטופים, יקבלו עליהם נשים בקבוצה ונראה ישועות. נזכה ליראת שמים טהורה, לגאולה שלמה בב"א, ולצניעות עילאה.