האם אני חייב להוכיח את כולם?

דני מילר
למשל אנשים שמוכרים עיתונים ומגזינים עם פריצות - האם אני חייב להוכיח אותם. כשמישהו מדבר לשון הרע האם אני חייב להוכיח אותם למרות שאני חושש שיתביישו או אני בעצמי מתבייש להוכיחן.

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, אוקטובר 29 2014, 08:50
שלום רב,
חז"ל אמרו על הפסוק" הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" מהו ולא תשא עליו חטא? דבר ראשון צריך להוכיח את האדם בנחת ולא בצעקות ולבזות אותו (כדי שלא יהיה לך חטא), וכן בצנעא ולא ברבים.
עוד למדו חז"ל שמוכיחים אדם רק אם יודעים שהוא ישמע לך וישנה את דרכו, אבל אם הוא לא ישמע לך, מוטב שישאר שוגג ולא יהיה מזיד מעכשיו (וזהו ולא תשא עליו חטא שתהפכהו למזיד)
לכן אין מצווה להוכיח את כל העולם, ולכן רוב היהודים הם נקראים תינוקות שנשבו, כי אין איתנו מי שיודע להוכיח (חזון איש) ורק אם יש לך חבר או קרוב שיקבל ממך וישנה דרכו, יש מצווה להוכיח כמו שביארנו.
בכל זאת כדי לך ללמוד בספרים המלמדים על מצווה זו כדי לדעת איך להוכיח את האדם.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג