חודש אב

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 20 יולי 2020
הלכות ודינים חודש אב ובין המצרים לאישה, האם מותר ליולדת לאכול בשר בתשעת הימים, האם מותר לאישה להסתפר בבין המצרים ועוד.
א. מיום ראש חודש אב עד תשעה באב ממעטים במשא ומתן של שמחה, כגון קניית צרכי חופה ותכשיטי כסף וזהב, אבל שאר משא ומתן של מסחר וכיוצא-עושים כדרכם ואין חוששים. וכן נמנעים מלתפור בגדים חדשים ובמיוחד לצורך נישואין. במה דברים אמורים?- כשאפשר להכין ולקנות צרכי חופה הללו לאחר תשעה באב, אבל אם הזמן מצומצם, שיום הנישואין נקבע מיד לאחר תשעה באב-מותר-אם החתן רווק שטרם קיים מצות פריה ורביה.
ב. אפילו אם יש שהות לקנות צרכי חופה ולהכינם לאחר תשעה באב, אם יש חשש שיתייקרו לאחר מכן-מותר לקנותם בתשעת הימים. והוא הדין לרהיטים חדשים שנקנים לצורך הנישואין.
ג. אסור לקנות בגדים חדשים ונעלים חדשות, אבל נעלי גומי לצורך תשעה באב-מותר לקנות.

תפירת בגדים:
ד. אסור לתפור ולגזור בגדים חדשים בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש להחמיר בזה מראש חודש אב, וכן אסור לסרוג סוודר וכדומה בימים אלו. אבל מותר לתפור בגד שהותרה תפירתו בשבוע של תשעה באב, וכן מותר לתפור טלאי על הבגד.
ה. אין לעשות מעשה רקמה על הבגדים מראש חודש עד התענית. ומכל מקום אשה חולה שרוקמת כדי להרגיע את עצביה, מותר לה לרקום.

לבישת בגדים חדשים ומכובסים:
ו. אסור ללבוש בגדים חדשים או מכובסים בשבוע שחל תשעה באב, וגם לבנים וגרביים אסור ללובשם כשהם חדשים או מכובסים. ובגדים חשובים שטעונים ברכת שהחיינו, בלאו הכי אי אפשר ללובשם משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב, שהרי אין מברכים שהחיינו בשלשת השבועות.
ז. כשיש צורך והכרח להחליף בגדים בתוך שבוע שחל בו תשעה באב מפני הזיעה, יש לזה תקנה ללבוש הבגד המכובס למשך חצי שעה לפני שיכנס שבוע שחל בו תשעה באב, ואחר כך תפשיטנו מעליה ותלבש בגד אחר גם כן לחצי שעה וכן הלאה, עד שיהיו לה מספר בגדים או גרביים שכבר לבשה אותם זמן מה לפני שבוע שחל בו תשעה באב ולא נחשבים מכובסים, ותוכל להחליף ולהשתמש בהם בשבוע שחל בו תשעה באב.

כביסה:
ח. אסור לכבס בשבוע שחל בו תשעה באב, ואפילו אם אינה רוצה ללבוש את הבגד עתה אלא להניחו לאחר תשעה באב, ואפילו אין לה אלא בגד אחד-אסור. וכן אסור להציע את המטה בסדינים מכובסים ואפילו את מטפחות הידים והשלחן אסור לכבס.
ט. אסור לגדולים לכבס את בגדי הקטנים בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל בגדים שמלפפים בהם הקטנים לגמרי (חיתולים) מותר לכבס, ויש נוהגים היתר בכיבוס בגדי קטנים בני שלש שנים ואין למחות בהם, ורק צריך להזהירם שלא יכבסו הרבה ביחד וגם יכבסו בצינעא. וממחטות -אף שהן מלוכלכות ולא ראויות לשימוש, דינן כבגדי קטנים ומותר לכבסן.

תספורת וגזיזת צפרנים:
י. אסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב.  וגם נשים ובנות אסורות להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב. ומכל מקום מותר לאשה נשואה להוריד את השערות מהרגלים, כדי שלא תתגנה על בעלה. ומותר לאשה להתאפר בימים אלו פרט לתשעה באב שהסיכה אסורה בו.
יא. אין לגזוז את הצפרניים בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל בערב שבת חזון מותר לגזוז. ואם הצפורניים עודפים על הבשר מותר לגזוז אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, מפני שיש חיוב גדול על פי הסוד לגזוז אותם. ולצורך טבילת מצוה שאירע בשבוע  שחל תשעה באב-מותר לגזוז.

רחיצה:
יב. למנהג הספרדים אסור להתרחץ רק בשבוע שחל בו תשעה באב ולא לפני כן, וכן המנהג בארץ ישראל לאסור רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואיסור הרחיצה הוא דוקא במים חמים, אב במים קרים מותר להתרחץ.
יג. לצורך מצוה מותר להתרחץ אפילו במים חמים, ולכן נדה מתרחצת וטובלת. וכן אשה העושה הפסק טהרה- מתרחצת מעט כדרכה לצורך לבישת הלבנים.

אכילת בשר:
יד. המנהג בירושלים ת''ו שאין אוכלים בשר מיום ראש חודש אב עד יום עשרה באב ועד בכלל, אבל ראש חודש עצמו אינו בכלל האיסור  ומותר לאכול בו בשר. ויש מחמירים גם בראש חודש. ובשבת חזון אפילו אם חל בו תשעה באב ונדחה, מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת ולהעלות על השולחן כסעודת שלמה המלך בשעת מלכותו, אבל צריך להפסיק לאכול מבעוד יום דהיינו קודם שקיעת החמה.
טו. בשר עוף הרי הוא כבשר בהמה ואין לאכול ממנו מראש חודש אב. וכן אין לאכול בשר שימורים שבקופסאות וכן בשר מלוח וקפוא. אבל דגים מותר לאכול.
טז. בשר שנשאר מסעודת שבת, אין למחות במקילות לאוכלו, שיש להן על מה שיסמוכו. ובלבד שלא תערים לבשל יותר מדי לשבת בכוונה להותיר לצורך החול. ואפילו למי שמחמירה שלא לאכול בשר שנשתייר מסעודת שבת, מותר לה לאכול בשר במוצאי שבת בסעודה רביעית משיורי סעודת שבת.
יז. אין לבשל בשר בתשעה הימים לצורך תינוקות שהגיעו לחינוך, וכל שיודעים ומבינים ענין חרבן בית המקדש וגלות השכינה נחשבים הגיעו לחינוך לעינן זה, אבל קטנים שאינם יודעים להתאבל על ירושלים-מותר להאכילם בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. וילד חלש קצת אפילו הגיע לחינוך – מותר לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב.
יח. יולדת תוך שלושים יום- מותרת באכילת בשר, וכן מינקת שהתינוק שלה חלש ואם תמנע מאכילת בשר בימים אלה יוכל הדבר להשפיע על בריאות הילד לרעה- יש להתיר לה לאכול בשר, והוא הדין למינקת שסובלת מחולשה שמותר לה לאכול בשר. ומעוברת שסובלת הרבה בהריונה- יש להתיר לה אכילת בשר.

סעודה המפסקת:
יט. בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילים, ואפילו בישלה מין אחד בשתי קדירות, אלא שאחד עבה ואחד רך גם זה נחשב שני תבשילים.
כ. כל תבשיל שדרכה לבשל אותו שני מינים יחד כגון אורז ועדשים וכדומה, נחשב תבשיל אחד ומותר. ונוהגים לאכול עדשים עם ביצים מבושלים בתוכם שהוא מאכל אבלים, וההיתר הוא דוקא במקומות שרגילים במשך כל השנה לאוכלם כך, אבל אין לאכול עדשים ואחר כך ביצים מפני שאסור לאכול שני תבשילים. ופירות כבושים דינם כמבושלים, ולכן אין לאכול עם תבשיל אחר מלפפונים כבושים במים ומלח או בחומץ.