מצוות שונות לנשים חלק ב

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 08 יוני 2020
האם אישה צריכה להזהר באיסור שעטנז? האם מותר לאישה לגנוב כסף מבעלה ועוד.
עדות:
א. אשה פסולה לעדות. והאיש עם אשתו הם ראשון בראשון, לפיכך אינו מעיד לא לבנה ולא לאשת בנה ולא לבתה ולא לבעל בתה, ולא לאביה ולא לאמה ולא לבעל אמה ולא לאשת אביה.

ירושה:
ב. על פי דין תורה אין הבנות יורשות את אביהן במקום שיש בנים. ואסור בהחלט לדון בדיני ירושות ונחלות וכן בדיני ממונות אלא על פי התורה שהיא נצחית ולא תשתנה בשום זמן חלילה. ואם הבנים רוצים לוותר מחלקם לטובת הבנות כדי שיטלו עמהם בירושה, יגשו אל בית הדין הרבני אשר בשער מקומם, ויקנו מידם בקנין גמור ושלם, או באגב, (כגון מטבע שאינו נקנה בחליפין), באופן המועיל על פי דין תורה.

השבת אבידה:
ג. נשים חייבות במצות השבת אבידה, כיון שזוהי מצות עשה שאין הזמן גרמא (שאין זמן מסויים שגורם למצוה להתקיים), אבל בדברים שאין דרך נשים ליטול-פטורות, כדין זקן ואינו לפי כבודו.

ד. אשה נשואה שמצאה מציאה-הרי היא של הבעל. ואלמנה הניזונת מנכסי יתומים- מציאתה לעצמה.

בדיני שומרים:
ה. אחד האיש ואחד האשה שוים בדיני שומרים בין כמפקיד ובין כשומר. ומכל מקום אשה ששברה כלי בית בעת שעשתה מלאכתה בתוך ביתה-פטורה.

גניבה מהבעל:
ו. אין שום היתר לגנוב מקרובים כגון אשה מבעלה או בן מאביו, ולא כאותם הטועים ונכשלים בזה. ואסור לקנות מנשים ועבדים וקטנים אלא דברים שחזקתן שהם שלהם ומוכרים מדעת בעליהם. וגם במקרה זה אם אמרו לו אל תגלה שקנית אצלינו- אסור לקנות מהם. ואשה המנהלת בית עסק בגלוי ובפרהסיה, בודאי שמותר לקנות ממנה.

שילוח הקן:
ז. מצות עשה מן התורה כשיזדמן לאדם קן מעופות טהורים, שישלח את האם ואז מותר לקחת את הבנים שנאמר: "כי יקרא קן צפור וכו' לא תקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם". ומצוה זו נוהגת גם בנשים.

שעטנז:
ח. איסור לבישת שעטנז הוא בין לאיש ובין לאשה, ועל כן מוטלת עליה חובה למסור את בגדיה למעבדה לבירור שעטנז כדי שתהיה בטוחה שהבגד נקי מחשש שעטנז.

ט. יש ללמד זכות על מה שנהגו העולם לקנות מזרונים לחדר המטות מבלי לבודקם אם יש בהם חשש שעטנז, ומכל מקום ראוי לכל אדם לדקדק בביתו שלא יהיה שום חשש כלל.

הקפת פאת ראש:
י. פאות הראש הן שתים בסוף הראש, והוא מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל אצל האוזן, והמעביר פאות הראש בין שגילח הפאות בלבד, בין שגילח כל הראש עם הפאות- חייב, שנאמר: "לא תקיפו פאת ראשיכם".

יא. המקיף את הקטן חייב. ואשה אינה במצות הקפה, ואף על פי שמותרת להקיף פאת ראשה- אסורה להקיף פאת ראש האיש ואפילו הוא קטן.