הלכות שבת לנשים חלק ט

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 05 מרס 2018
האם מותר לעשות נס קפה בשבת עם חלב, האם מותר לרסק בננה או פירות בשבת וכיצד עושים סלט ירקות שבת?
קפה וחלב:
1. מותר למזוג חלב קר לתוך כוס קפה אף שהיד סולדת בו, כיון שכלי שאני אינו מבשל. וכן מותר למזוג מים חמים או תה חם שבטרמוס לכוס שיש בו חלב קר, ואפילו שהחלב מועט, מפני שהטרמוס דינו ככלי שני, ומכל שכן שהחלב מבושל והורתח כבר.
2. חלב שרתח מערב שבת ונצטנן, מותר להניחו על פלטה כדי להפיג צנתו לצורך תינוק וכיוצא, ובלבד שתזהר ליטלו קודם שיגיע לחום שהיד סולדת בו.

עירוי מים לתבשיל:
3. אסור לערות מים רותחים בשבת אל תוך תבשיל שנצטמק אפילו לאחר שהורד מן האש (אבל מותר לשפוך מים מרובים מאד ובבת אחת לתוך כלי ראשון שהורד מן האש, שהרי אין הצוננים מתבשלים בתוך הרותחים אלא מפשירים את הרותחים). ואם בדיעבד עברה ויצקה מים חמים מותר לאכול את התבשיל אפילו בשבת עצמו. וכל האיסור לכתחילה הוא לכלי ראשון, אבל אם עירו את התבשיל לתוך כלי שני מותר לערות עליו מים חמים. ולמנהג האשכנזים מותר לערות אפילו לכלי ראשון לאחר שהורד מן האש.
4. על אף הנאמר לעיל בסעיף הקודם שאין לערות מים רותחים בשבת אל תוך תבשיל שנצטמק, מכל מקום יש דרך מותרת לערות מים לתבשיל, דהיינו לקחת מצדקת ולהכניסה לתוך דוד של המים החמים המונחים על הפלטה ולמלאותה במים חמים ולהשהותה שם כמה רגעים, ואז נהפכת להיות דינה ככלי ראשון, ואחר כך אפשר להוציא את המצקת ולהכניסה לתוך סיר של החמין ולהטותה שיפלו המים בנחת לתוך החמין.

הטמנה:
5. מותר לתת בקבוק שיש בתוכו חלב צונן או כל משקה אחר לתוך כלי שני של מים חמים אפילו היד סולדת בו לצורך תינוק, שמכיון שהמים החמים הולכים ומצטננים, אין זה נחשב הטמנה בדבר המוסיף הבל.
6. קדירה המונחת על האש ויש בה תבשיל שאינו מבושל כל צורכו, אם נפל ממנה המכסה אסור להחזירו בשבת, וכן אסור להוסיף כיסוי על כיסויה, משום שעל ידי כך ממהרת את בישול התבשיל בשבת. אבל אם התבשיל מבושל כל צרכו. מותר להחזיר את הכיסוי או להוסיף כיסוי, אך לכסות לכתחילה בשבת אסור אף בתבשיל מבושל כל צרכו.

החזרת הסיר על האש
7. הנוטלת סיר מעל גבי האש, ובו תבשיל שנתבשל כל צרכו, מותרת להחזירו בשבת (כשהאש מכוסה בפח או באזבסט) בתנאי שהתבשיל עדיין חם שהיד סולדת בו אם יש בו רוטב, (ואם הוא תבשיל יבש אין צורך שיהיה חם) וכן בתנאי שלא הניחתו על גבי קרקע. או על גבי דבר המחובר לקרקע כגון על שיש שמטבחה. אבל אם הניחתו על השולחן או כסא מותר להחזירו כשהוא חם שהיד סולדת בו. ולדעת האשכנזים צריך גם שהסיר יהיה בידה וגם צריך שיהיה בדעתה להחזירו. ועל גבי פלטה חשמלית מותר להחזירו אף אם הניחתו על גבי קרקע, שבזה אין לחוש שנראה כמבשל, כיון שאין דרך לבשל על
הפלטה.
8. אף שנאמר בסעיף הקודם שאם התבשיל נתבשל כל צרכו, מותר להחזיר את הסיר למקומו (לאחר שנתקיימו בו שאר התנאים) מכל מקום אם נמצאות בסיר עצמות של עוף אשר עם רוב בישול הן מתרככות וראויות לאכילה, אין להחזיר את הסיר אלא אם כן העצמות מבושלות כל צורכן וראויות לאכילה. והאיסור להחזיר הוא דווקא אם מתכוננים הם לאכול את העצמות, אבל אם אינם מתכוננים לאכול את העצמות, מותר להחזיר אף אם העצמות לא מבושלות כל צרכן. ויש אומרים שאין להתחשב כלל בעצמות, אלא אם התבשיל עצמו מבושל כל צרכו, מותר להחזיר את הסיר, אף אם העצמות לא נתבשלו עדיין, כיון שכל דין אם מבושל כל צרכו או לא מבושל כל צרכו, הוא על התבשיל ולא על העצמות.

עשיית סלט:
9. אם היו בני הבית יושבים לסעוד, מותר לעשות סלט לצורך אותה סעודה אפילו אם היא נמשכת שעות מספר, ואם עדיין לא ישבו לסעוד אין לעשות סלט אלא סמוך ממש לסעודה, לפיכך יש ליזהר שלא לעשות סלט בשבת שחרית אלא עד צאת האנשים מבית הכנסת ומוכנים לסעודה. ואם עשו סלט לצורך אותה סעודה ונשאר ממנה לסעודה אחרת מותר, ובלבד שלא תערים לעשות הרבה בכוונה תחילה.

ריסוק בננות וירקות:
10. מותר לכתחילה לרסק בננות או ירקות מבושלים בשיני המזלג לצורך תינוק וכיוצא בזה כדי להאכילו לאלתר. וכן מותר לרסק אבוקדו בשיני המזלג כדי לאוכלו לאלתר.
11. מותר לעשות מיונז בשבת לערב ביצים, שמן, חרדל סוכר וקצת מלח, ואין לאסור זאת משום לישה, ובלבד שלא תטרוף לערבם בכח אלא תערב בכף בנחת, וגם בתנאי שעושה זאת על דעת לאכול לאלתר באותה סעודה. ומותר לתת מיונז על גבי חתיכת תפוחי אדמה וגזר וביצים קשות ומלפפונים חמוצים ולערבב הכל יחד, כיון שאינם מתחברים יפה ואינם נעשים בלילה אחת. ואם נפלו קליפות של ביצים בתערובת אסור להוציאן משום איסור בורר, אלא תוציא עם הקליפות קצת מהתערובת.
12. מותר להכין טחינה בשבת על ידי הוספת מים ולימון ומעט מלח על גבי טחינה גולמית שנילושה כבר בבית החורשת ונעשית בלילה עבה. ואף על פי שדרך העולם להוסיף לה בתחילה מעט מים ולערבב ואז היא מתקשית ונעשית כעיסה, מכל מקום כיון שאין עושים כן כדי שתהיה טעימה יותר אלא כדי להקל עליהם את הכנתה, וגם לבסוף מוסיפים לה מים וחוזרת ומתרככת כבתחילה, לכן יש להתיר, ובלבד שתעשה כן סמוך לסעודה ממש, ושלא תערב בכח אלא בנחת.

מליחת אוכלין:
13. העושה סלט מירקות שהדרך לכובשם, או סלט שמעורבים בו חתיכות צנון או בצל או שום, צריך שתיכף שנתנה עליהם מלח, תתן עליהם את השמן או את מי הלימון. או שתתן בסלט קודן שמן ואחר כך מלח.
14. העושה סלט מעגבניות מותר לתת עליהם מלח להטעימם, ואין צורך לתת עליהם מיד לאחר מליחתם שמן או מיל לימון וכדומה, כיון שאין דרך לעשות כבושים מעגבניות מבושלות ואדומות, וגם אין המלח מועיל בהן אלא להטעימם. וגם אם מערבים בסלט מלפפונים אין צורך לתת מיד לאחר המלח שמן או מי לימון, כיון שאין דרך לכבוש מלפפונים אלא שעודם בקליפתם, וגם אין המלח מועיל בהם אלא להטעימם (ולא כצנון וכדומה שהמלח מפיג חריפותו ומתקנו לאכילה). ומכל מקום המחמירה גם בסלט עגבניות ומלפפונים לתת שמן או מי לימון לאחר מליחתם תבוא עליה הברכה.

צעצועים לילדים:
15. יש להתיר לילד פחות מגיל בר מצווה לשחק בכל מיני צעצועים, ואף בצעצועים המשמיעים רעש, אבל אסור לו לשחק באלו שמוציאים ניצוצות אש.