הלכות שבת לנשים חלק ח

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 06 פברואר 2018
האם מותר תבשיל על הפלטה בשבת, כיצד אפשר לעשות תה או קפה בשבת לפי ההלכה?
בשמים ופרחים:
1. עצי בשמים וענפי הדסים מותר ליתנם בשבת אף לכתחילה לתוך האגרטל שיש בו מים, וגם מותר לתת מים לתוך האגרטל ולתת בתוכו את ההדסים והבשמים, שמכיוון שראויים הם להריח בהם ומותרים בטלטול, אין שום איסור לטרוח להביא מים וליתנם לתוך הכלי ולהניחם בתוכו כדי שלא יכמושו, וכל שכן שמותר להוסיף מים בשבת בתוך האגרטל.
2.  פרחים ושושנים שניצניהם סגורים ועלולים להפתח במים, אין ראוי ליתנם לכתחילה בשבת לאגרטל שיש בו מים, וגם אם הסירתם כדי להריח בהם אין להחזירם לתוכו. אבל אם השושנים והפרחים נפתחו מותר ליתנם לאגרטל שיש בו מים. והמחמירה בשושנים גם באופן שנפתחו תבוא עליה ברכה.
3.  מותר לקטום עצי בשמים תלושים כדי לתת לאחרים להריח בהם, ודווקא כשקוטמת ביד, אבל בסכין יש לאסור.

בישול:
4. אין למלאכת בישול קשר עם מלאכת הבערה, כי כל אחת מלאכה נפרדת בפני עצמה, ולכן המבשלת על אש מוכנה מבעוד יום, או המוסיפה מים צוננים על מים רותחים שבקומקום כדי להרבותן חייבת משום מבשל. והרבה טועות וחושבות שאיסור בישול כרוך באיסור הבערת אש, וכל אש מוכנה אין בזה משום בישול, וזוהי טעות גדולה ובורות רבה, ומצווה לפרסם ברבים שאין למלאכת בישול קשר עם מלאכת הבערה.

חימום תבשיל:
5. תבשיל צונן שנתבשל כל צרכו מערב שבת והיה מונח במקרר, מותר לחממו בשבת על פלטה חשמלית של שבת, אפילו בחום שהיד סולדת בו, וכן מותר לחממו על אזבסט (או פח מתכת מנוקב) המונח על כיריים של גז, ובלבד שרוב התבשיל יבש, אף שיש בו קצת רוטב, אבל אם היה רוב התבשיל רוטב אסור לחממו בשבת, מפני שיש דין בישול אחר בישול בלח. והמחמירה שלא לחמם התבשיל אלא אם כן כולו יבש, תבוא עליה ברכה.
6. ההיתר הנאמר בסעיף הקודם לחמם תבשיל צונן שנתבשל כל צורכו מערב שבת על הפלטה וכו' אמור גם לגבי בשר שיש בו שומן ונקרש, שגם מותר לחממו בשבת, אף על פי שהשומן נמס מחמת האש, ואין לאסור משום נולד. והאשכנזים מחמירים בזה.

תה וקפה:
7. מותר (לספרדים) לערות מים רותחים ממיחם העומד על האש לתוך כוס שיש בו קפה, מפני שהקפה קלוי מערב שבת ואין בישול אחר קלייה, והמחמירה לתת הקפה לתוך הכוס רק לאחר שעירו בו המים החמים כדי שיהיה כלי שני, תבוא עליה ברכה. וכן מותר (גם לאשכנזים) לערות מים רותחים ממיחם העומד על האש לתוך כוס שיש בו נס קפה, מפני שהנס קפה נתבשל לפני כן, ואין בישול אחר בישול. אבל טוב להחמיר אם אפשר לתת הנס קפה על המים החמים שבכוס, וכנ"ל לגבי קפה רגיל.
8. אם בישלו את עלי התה מערב שבת על האש, וכלו מי התמצית בשבת, מותר לערות בשבת מים חמים מהמיחם העומד על הפלטה על העלים המבושלים לעשות מי תמצית, אבל אם לא בישלום מערב שבת, אלא רק עירו עליהם מים חמים מכלי ראשון בערב שבת, יש מחלוקת אם מותר להוסיף ולערות מים חמים על העלים הללו כשכלו מי התמצית בשבת, ולכתחילה ראוי להרתיח את עלי התה מערב שבת לצאת מידי ספק.
9. כשרוצה לעשות תה בשבת, לא תשפוך תחלה אל הכוס את מי התמצית ותערה עליהם מים חמים מכלי ראשון, אלא תשפוך תחילה מים חמים לכוס ואחר כך תיתן את התמצית על המים החמים, אלא אם כן גם מי התמצית חמים שהיד סולדת בהם, שאז מותר לערות עליהם חמין.
10. אם לא בישלו את עלי התה מערב שבת, יש להקל ליתנן בכלי שלישי. וכן מותר לתת שקיות תה בכלי שלישי, אם לא הכינו מערב שבת תמצית. וכן יש להקל לתת שקיות תה בכוס ריקה ולערות עליה מים חמים שהיד סולדת מכלי שני, שנחשב עירוי מכלי שני. ("כוס שלישי, הכוונה שלאחר שמזגה מים מהמיחם לתוך הכוס, מוזגת את המים לכוס אחר והוא נקרא "כוס שלישי").
11. מותר לתת עלי נענע אל תוך כוס תה חם, אף על פי שהיד סולדת בו, וכן המנהג.