הלכות שבת לנשים חלק ד

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 21 נובמבר 2017
קיצור הלכות שבת הנחוצות לנשים, האם מותר לתלות כביסה בשבת, האם מותר לקשור מטפחת בשני קשרים והאם מותר לנער בגד מאבק שעליו בשבת?
ניקוי בגדים:
1. המנער בגד חדש מן הטל שעליו חייב, מפני שהניעור יפה (מועיל) לו כמו כיבוס, ובלבד שמקפיד עליו שלא ללבשו בלי ניעור. ודווקא בחדש ושחור, ושמקפיד שלא ללבשו בלי ניעור, אבל אם חסר אחד מהתנאים האלו, מותר. ויש אומרים שכיון שאין אנו יודעים עד כמה נקרא חדש, לכן יש ליזהר בכל אופן, בין אם נראה חידושו ובים אם לא נראה.
2. מותר מעיקר הדין לנער בגד מאבק שעליו גם אם נתקיימו בו שלשת התנאים המוזכרים בסעיף הקודם (שהם: חדש, שחור ומקפיד ללבשו בלא ניעור), והמחמירה בזה תבוא עליה ברכה. ואחינו האשכנזים מחמירים בזה, ומכל מקום אם אינה מנערת את הבגד אלא מקנחת בנחת את האבק שעליו בידה או במטלית יבשה, הרי זה לכל הדעות.
3. מותר להחליף ולהלביש ציפית עליונה על הכר או על הכסת, אפילו שלא לצורך מצוה אלא לצורכה, כגון ששכחה לעשות זאת מערב זבת, או שראתה בשבת שיש להחליף ביותר נקי.
4. אסור להבריק את הנעלים במברשת או במטלית אפילו בלי לתת משחה עליהם, אבל להסיר מהם את האבק ביד או במטלית מותר, ובלבד שתזהר לעשות זאת בעדינות ולא בחוזק כדי שלא להבריקן.

תליית כביסה:
5. אסור לתלות כבסים רטובים על החבל בשבת כדי לייבשם, שמא יחשדוה שכיבסה אותן בשבת, ואסור לשוטחן אפילו בחדרי חדרים, שכל דבר שאסרו חכמים מפני מראית העין אסור אפילו בחדרי חדרים. והאיסור הוא לשוטחן בשבת, אבל אם שטחה מערב שבת, אינה חייבת להורידן לפני כניסת השבת. כיון שעיקר החשד הוא בשעת השטיחה.
6. בגד שנרטב ממים או מזיעה אפילו רק נרטב במקצת, אסור לתלותו או לשוטחו באופן שניכר שמתכון לייבשו, ומכל מקום מותר להניחו על גבי כיסא באופן שאינו ניכר שמתכוונת לייבשו, ובלבד שלא יהיה סמוך למקום אש במקום שהיד סולדת.
7. כבסים שנתכבסו בערב שבת, וכן חיתולים ושאר בגדי קטנים שנתכבסו בערב שבת, אפילו היו רטובים קצת בבין השמשות באופן שיש בהם טופח על מנת להטפיח, מותר להוציאם מעל החבל לאחר שנתייבשו ולהשתמש בהם, ואין עליהם תורת מוקצה.

קשירת דברי הלבשה:
8. אם קשרה שרוך נעלה בערב שבת בקשר עניבה, ובלא כוונה נקשר בשני קשרים זה על זה, מותר להתירו בליל שבת. ואם אינה יכולה להתירה מותר לחתכו ולנתקו, ולא תעשה כן בפני עם הארץ, פן יבוא להקל יותר.
9. מותר לאשה לקשור מטפחת ראש בשני קשרים זה על גבי זה כדרכה בחול. והמחמירה לעשות קשר ועניבה עליו תבוא עליה ברכה.
10. אין לעשות בשבת קשר (אפילו יחיד) בשוליים של שקית העשויה מניילון, כדוגמת הקשר שעושים בקצה חוטי הציצית, אף שהקשר נעשה בגוף השקית ללא עזרת חוט, וכן אין להתיר קשר זה. ואם יש צורך בשבת לפתוח את השקית כדי להוציא את האוכל שבתוכה, צריך לקלקל את השקית כדי להוציא את האוכל. ומכל מקום מותר לקשור בקשר של מהודק, ואם בטעות התהדק הקשר מותר לפותחן.
11. מותר לכתחילה להשחיל בשבת שרוך חדש בנעל ישנה, אבל בנעל חדשה שמעולם לא היו בה שרוכים אסור.