הלכות שבת לנשים חלק א

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 05 ספטמבר 2017
קיצור הלכות שבת הנחוצות והמצויות לנשים, דיבור בשבת, והכנה משבת לחול.
דיבורים האסורים:
1. יש דברים שהם אסורים בשבת, אפילו שלא דומים למלאכה ואינם מביאים לידי מלאכה, ונאסרו מפני שנאמר: "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר" ודרשו רבותינו: שלא יהא דיבוריך של שבת כדיבורך של חול. ולכן אסור לומר "דבר פלוני אעשה למחר", אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת, או

סחורה פלונית אקנה למחר:
2. אסור לומר לחבירתה בכך וכך קניתי חפץ זה או בגד זה, אם יודעת שחבירתה מעוניינת לקנות חפץ או בגד כזה, אבל אם אין צורך לחבירתה בידיעה זו, הרי זה סיפור דברים ומותר מצד הדין. ולכן מותר לומר לחבירתה כך וכך הוצאתי בחתונה, כך וכך הוצאתי בקניית הדירה וכיוצא בזה.

הכנה משבת לחול:
3. אסור לסדר ולהכין בשבת כל דבר לצורך מוצאי שבת ושאר ימי החול, מפני שמזלזלת בכבוד שבת בזה שטורחת בשבת לצורך חול.
4. אסור להציע מיטה בשבת דהיינו להכין אותה לשכיבה, אם לא שוכבים עליה בשבת אלא רק במוצאי שבת, מפני שמכינה משבת לחול. ומותר לסדר את המיטה בשבת אם היא נמצאת במקום שעוברים שם, כדי שהבית יראה מסודר.
5.מותר להחזיר למקרר את המאכלים שנשארו בגמר הארוחה. וכן יש להתיר להעביר מרק מקדירה הגדולה לקטנה כדי לשמרו במקרר.
6. מותר לתת מאכלים לתא ההקפאה של המקרר כדי שלא יתקלקלו, ואין בזה איסור של הכנה משבת לחול.
7. אסור להכין את המזוודה ולהניח בתוכה את החפצים ביום שבת לצורך נסיעה במוצאי שבת (אפילו חפצים שהם לא מוקצים) כיון שזה הכנה משבת לחול.
8. אסור לרחוץ בשבת את כל הגוף או את רובו המים חמים, ואין חילוק בין רחיצת כל הגוף בבת אחת לבין רחיצת אבר אבר בזה אחר זה, אבל מותר לרחוץ בהם את הפנים הידיים והרגלים ושאר אברים, ובלבד שלא תרחץ את רוב הגוף
9. אשה שחל טבילתה בליל שבת והמים של המקווה חמים, עדיף יותר שתטבול בבין השמשות, דהיינו בתוך שלש עשרה דקות וחצי לאחר השקיעה. ואם אי אפשר לה לטבול בבין השמשות יכולה לטבול גם לאחר מכן במים חמים, ולא תדחה טבילתה משום כך, ולאחר הטבילה לא תסחט את שערותיה בידיה, וכן לא תנגב את הגוף והשיער במגבת דקה אלא במגבת גדולה ועבה, ותנגב בנחת לאט לאט עד שייבלעו המים שבשיער במגבת.