הבדלה וסעודה רביעית

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 30 אוגוסט 2017
הלכות הבדלה לנשים, מנהג הנשים שלא לשתות מכוס ההבדלה והאם נשים חייבות בסעודה רביעית.
1. אסור לטעום שום מאכל או לשתות שום משקה לפני ההבדלה, אבל מים מותר מצד הדין לשתות. ועל פי האר"י ז"ל אין לשתות אפילו מים לפני ההבדלה ובפרט בין השמשות. והאיסור לאכול ולשתות לפני ההבדלה הוא גם לנשים.

2. אסור לעשות שום מלאכה לפני הבדלה. וכיון שהנשים אינן מבדילות בתפילה (שרוב הנשים לא נהגו להתפלל במוצאי שבת) יש ללמדן שיאמרו: "ברוך המבדיל בין קודש לחול" לפני שיעשו מלאכה. ומכל מקום מחויבות הן אחר כך לשמוע הבדלה מאנשים כתקנת חכמים ז"ל.

3. נשים חיבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש. ולכן אם אינן בקיאות להבדיל, חייבים בעליהן להוציאן ידי חובה, ונכון שיכוונו שלא לצאת בהבדלה שבבית הכנסת, ואז יברכו לנשותיהם ברכת ההבדלה.

4. המבדיל בבית הכנסת וחוזר ומבדיל להוציא את אשתו ובני ביתו ידי חובתן, עדיף שימתין אחר ברכת הגפן והם יברכו ברכת בשמים ונר, (ולא יענה אמן שלא יהיה הפסק בין ברכת הגפן וטעימה שלו) ואחר כך ימשיך את ברכת המבדיל וישתה הכוס. וכל זה כשהוא שליח ציבור או שיש לו הכרח לצאת ידי חובה בבית הכנסת, אבל אם אין הכרח לזה, עדיף שיכוון שלא לצאת ידי חובה בהבדלה שבבית כנסת (ויוכיח כוונתו זו על ידי שיענה "ברוך הוא וברוך שמו") ואז יבדיל בביתו כסדר שתיקנו חכמים מבלי שום פקפוק.

5.מותר לאישה נדה לקרב את הבשמים שבכלי שאוחזת בידה בשעה בשעת ההבדלה, סמוך לבעלה כדי שיריח בהם, שהואיל ואין הבשמים מיוחדים לה וגם אינם עליה (שהאיסור הוא להריח מריח הבושם שעל גופה) אין לחושבם כבשמים של ערווה, ומכל מקום אם אפשר טוב שהאישה תניח את הבשמים על השולחן והוא יקחם להריח בהם.

6. מותר לאשה נדה להחזיק בנר ההבדלה כדי שבעלה יברך ברכת מאורי האש. ויש שכתב שמכיוון שדרך המבדיל לקחת את הנר ההבדלה בידו לאחר שהבדיל ולשפוך עליו יין או מים לכבותו ולהריח בו, לכן כדי להזכירו שלא יקח מידה, יש לאישה להחזיק את הנר ההבדלה ביד השמאלית כדי שיהיה לו היכר.

7. אשה ששומעת הבדלה מבעלה, תקפיד שלא תדבר לפני שבעלה שתה את היין, ולכן אותן שנהגו לומר "שבוע טוב" לפני שהמבדיל שתה את היין לא יפה עושות, ויש להסביר להן שיאמרו רק לאחר שהמברך שתה את היין.

8. ראשית האישה לשמוע הבדלה מאישה אחרת ולצאת ידי חובת ההבדלה, ואין צורך לשמוע דווקא מפי איש את ההבדלה.

9. אין האישה יוצאת ידי חובה בשמיעת הבדלה על ידי טלפון. ויש שכתבו להתיר לאישה בשעת הדחק שנמצאת בבית החולים ואין מי שיבדיל לה, שיכולה לשמוע הבדלה על ידי הטלפון.

10. נהגו הנשים שלא לשתות מכוס ההבדלה. משום שעץ הדעת שבו הכשילה חוה את אדם הראשון היה גפן. ומכל מקום נשים שמבדילות בעצמן בוודאי שצריכות הן לשתות את היין כשם שאנשים צריכים לשתות, כיון שאין איסור מין הדין שאשה תשתה מהיין אלא מנהג בלבד ולא כולן חוששות לזה, ולכן אין בכח מנהג זה לדחות את ההלכה. ואם קשה לה לשתות תטעם מעט ותיתן לאחרים לשתות.

סעודה רביעית:
11. נשים חייבות באכילת סעודה רביעית. וסגולה לנשים שלא יתקשו בלידתן, שיאכלו בכל מוצאי שבת איזה דבר לשם מצות סעודה מלוה מלאכה, ועל ידי זה ילדו בנקל בעזרת ה' יתברך.

12. מצוה לכתחילה לעשות סעודה רביעית בפת, ואם אינה יכולה לקיים סעודה רביעית בפת תאכל מזונות, ואם אי אפשר במזונות תאכל פירות.

13. אין ראוי להתעסק במלאכה שאינה אוכל נפש אלא עד אחר אכילת סעודה רביעית. ונכון שלא להסיר בגדי שבת אלא עד אחר אכילת סעודה רביעית.