סעודות שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 18 יולי 2017
דיני סעודות שבת לנשים, האם נשים חייבות בשלש סעודות, דיני שירי שבת, האם לבעל מותר לשיר עם אשתו נידה ועוד.
1. נשים חייבות במצות אכילת שלש סעודות בשבת, אף על פי שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא (מצוות שיש להם זמן קבוע נשים פטורות בהם) כשם שהם חייבות בכל מצוות השבת.

2. גם הנשים חייבות בלחם משנה. ולכן אם אוכלות לבדן חייבות לבצוע על שתי ככרות. וכשבעל הבית בוצע יכוון להוציאן ידי חובה בברכתו, וגם הן יכוונו לצאת ידי חובת לחם משנה.

3. טוב ארוחת ירק בשבת ואהבה עם אשתו ובני ביתו, ויכבד את השבת שלא יריב עם אשתו ובני ביתו, וכן תשהר האישה שלא לריב עם בעלה ובני ביתה.

שירי שבת
4. מנהג נאה לשורר שירות ותשבחות להשם יתברך בשעת סעודות השבת.

5.מותר לבעל לשיר יחד עם אשתו נדה את זמירות שבת, והמחמיר בזה תבוא עליו הברכה. ואם יש אורח בבית אין לנשים לשיר בפניו, כיון שאסור לו לשמוע את קול שירתן.

6. כאמור לעיל נשים חייבות באכילת שלש סעודות בשבת. והרבה נשים אינן יודעות שחייבות גם בסעודה שלישית, ויש להודיען ולהזהירן שיקיימו מצות סעודה שלישית.
שטיפת כלים לאחר הסעודה.

7. לאחר אכילת סעודת שלישית, אסור לשטוף את כלי האוכל כגון: צלחות סכינים ומזלגות. וגם אם צריכים הם לכלים פעם נוספת כגון שרוצים לאכול שוב לאחר סעודה שלישית נכון להחמיר שלא לשוטפן, מפני שיש אומרים שלא התירו להדיח אלא לצורך שלש סעודות ולא יותר. ומכל מקום אם אין להם כלים אחרים וזקוקים הם להם לאחר סעודה שלישית יש להקל לשוטפם.

8. לאחר אכילת סעודה שלישית, מותר לשטוף את כלי השתיה כגון כוסות וכפיות, מפני שכל היום ראוי לשתיה ואין קבע לשתיה. ומכל מקום אם ברור שלא ישתו עוד אסור להדיחם.

9. מותר להסיר מן השולחן את כלי הסעודה גם לאחר אכילת הסעודה שלישית בשבת, כדי שהחדר ייראה נקי ומסודר או כדי שלא למשוך אליו חרקים, אבל אסור להסיר את כלי הסעודה ברגעים האחרונים של השבת, אם כבר אינם צריכים לשהות בו ביום באותו החדר, וכן אסור להסיר אפילו באמצע היום אם מחליטים לסגור את החדר ולצאת משם עד מוצאי השבת.