הדלקת נרות שבת חלק ד

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 04 יולי 2017
הלכות הדלקת נרות שבת לאישה, כיצד מדליקים נרות, מה כמות השמן הצריכה לנרות שבת, ומה הדין אם כבו הנרות לפני כניסת השבת?
שכחה להדליק:
1. אשה ששכחה להדליק נרות שבת וגם בעלה לא הדליק, יש אומרים שצריכה להדליק מעתה נר אחד נוסף על אלה שנהגה. ואם שכחה כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם נר אחד יותר, וטעם ההוספה הוא משום קנס כדי שתהא זהירות בכבוד שבת, ולכן אם נאנסה ולא הדליקה כגון שהיתה במקום שלא יכלה להדליק, או שלא יכלה להדליק, או שלא היה לה כסף לקנות נרות אינה צריכה להוסיף, כיון שלא שייך לקונסה כי היתה אנוסה. וכן אם נכבה נר אחד מנרות שבת אינה צריכה להוסיף. וכשהבעל שכח להדליק נרות (באופן שההדלקה מוטלת עליו וכגון שאשתו אינה בבית), אין מצריכים את האשה להוסיף מכאן ולהבא.
2. בזמן הזה שאור החשמל דלוק בבית אין צורך לקנוס את האשה להדליק נר נוסף אם שכחה להדליק, אלא יכולה להדליק בשבת הבאה כמניין הנרות שהיתה רגילה להדליק עד עתה.

צורת ההדלקה וכמות הזמן:
3. המדליקה את הנרות צריכה להדליק עד שתבער רוב הפתילה. כדי שיהיה הלהב עולה יפה מיד שמסלקת ידה כמו שהיה בהדלקת המנורה.
4. יש להדליק את הנרות או להניח שמן במידה שידלקו לפחות עד גמר סעודת הלילה. ומכל מקום אין צורך להניח הרבה שמן כדי שהנרות ימשיכו לדלוק כל יום השבת עד מוצאי שבת, והעושות כן עוברות על בל תשחית וצריך לבטל מנהג זה, כי האור ביום לא מועיל, ואין מקום להדלקת נר ביום אלא רק בבית הכנסת  משום כבוד בית הכנסת ולא משום שצריכים לאור הנרות, אבל הדלקת נר בביתו של אדם אפילו בשבת היא משום הנאת האור, וביום שאין הנאה אין טעם לאור הנר.

כבוד הנרות והשתמשות בהם:
5.אין לעשות ליד נרות שבת דבר שגורם בזיון, ולכן אין להחליף חיתולי תינוק או להשאירו ערום בחדר שהנרות דולקים בו משום ביזוי מצוה. וכל שכן שאין להתפנות או להניח לפני שהנרות דבר מטונף.
6. נר שבת שכבה מותר להשתמש באותו הנר או במותר השמן לצרכיו אחר השבת. וראוי להחמיר אם אפשר שלא תזרקנה עם הזבל לאשפה, אלא תצניענו דרך כבוד או תסיקנו בימות החול דרך כבוד.