הדלקת נרות שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 13 יוני 2017
מדוע האישה צריכה להדליק נרות שבת ומה עושים אם אי אפשר להשיג נרות. האם חייב הבעל לשמוע את הברכה של ההדלקה או לא?
1. הדלקת נרות שבת היא חובה, ובין אנשים ובין נשים חייבים להיות בבתיהן נר דולק בשבת, אלא שהנשים מצוות על זה יותר מאנשים, לפי שהן מצויות בבית והן עסוקות במלאכת הבית. וגם מפני שאדם הראשון היה נרו של עולם שנאמר "נר ה' נשמת אדם", וחוה גרמה לו מיתה, לכן מסרו מצות הנר לאישה.

2. טוב שהבעל יעסוק בתיקון הנרות והפתילות. ואם ירצה להדליק בחדר אחר תבוא עליו ברכה, אבל לא יברך על הדלקת החדר האחר.

3. מצוה להדליק את הנרות סמוך לשולחן שסועדים עליו כדי שיקדשו ויאכלו לאורם וזהו בכלל עונג שבת, ומכל מקום אם נהנה יותר לאכול בחצר מפני האוויר או מפני שבחדר יש זבובים, מותר לקדש ולסעוד בחצר, ואפילו שאינו רואה משם את הנרות, כי הנרות נדלקו לעונג ולא לצער.

4. טעם הדלקת נרות שבת הוא משום שלום בית. כי במקום שאין נר אין שלום שהולך ונכשל באפילה. ועם נוסף להדלקת נרות הוא משום כבוד שבת, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור, שאינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל.

5. גם כשאוכלים ומקדשים על הגג (או בחצר) שאור הלבנה זורח על השולחן, עם כל זה צריכים להדליק נרות, כיון שבנוסף לטעם הדלקת נרות שהוא משום שלום בית או כבוד, יש חיוב גם על פי הסוד להדלקת הנרות.
כמות הנרות ובמה מדליקין

6. החיוב מן הדין הוא נר אחד, אבל נוהגים להדליק לפחות שני נרות אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור". ויש נוהגים להדליק שבעה או עשרה נרות. וחסידים ואנשי מעשה נוהגים להדליק שבעה נרות שהם כנגד שבעה העולים לתורה, וגם כנגד שבעת ימי השבוע. (ויש נוהגים להוסיף לכל ילד שנולד נר אחד).

7. הזהיר בנרות שבת לעשותן יפה זוכה לבנים תלמידי חכמים. ולכן ראוי לאישה להתפלל לאחר ההדלקה שתזכה לבנים תלמידי חכמים מאירים בתורה, כי בשעת עשיית המצווה התפילה נשמעת יותר. וטוב לתת צדקה לפני הדלקת נרות.

8. מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. ואם אין לה שמן זית תדליק בשאר שמנים הנמשכים אחר הפתילה. ואם אין לה שמן תדליק בנרות שעווה או פרפין וכיוצא בזה. ונכון לכיוון בברכה שקודם ההדלקה לפטור בברכתה גם את החשמל שידליקו לאחר מכן.

9.בשעת הדחק ובמקום שאין אפשרות בשום פנים להשיג שמן או נרות שעווה להדלקת נרות שבת, אפשר לצאת ידי חובה בהדלקת החשמל ולברך על ההדלקה.

10.יש אומרים שעדיף יותר להדליק את מנורות החשמל שבבית רק לאחר שהאישה הדליקה נרות שבת. ומכל מקום נוהגים העולם להדליק את מנורות החשמל תחילה ואחר כך מדליקים את נרות השבת (ולא מקפידים לכבות את החשמל לפני ההדלקה) ואין לפקפק על מנהגם כלל.

11. צריך לברך על הדלקת הנרות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר של שבת. וצריך שהברכה תהיה לפני ההדלקה, ומצווה רבה לפרסם הדבר שצריך לברך לפני ההדלקה ולא לאחר ההדלקה, אבל אחינו האשכנזים נוהגים לברך לאחר ההדלקה.

12. אין חיוב מן הדין שהבעל יעמוד ליד אשתו בשעת הדלקת הנרות כדי לשמוע את הברכה.

13. אישה קשת רוח בגידול בנים או שאין לה כלל, סגולה שתאמר לאחר הדלקת הנרות את ההפטרה של יום ראשון של ראש השנה, וטוב שתבין מה שהיא אומרת ותאמר בכוונה.