הכנות לשבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 07 יוני 2017
מתי צריך לכבס בגדים לכבוד שבת, האם מותר לטעום מהתבשילים של שבת, האם נשים חייבות בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום.
גדולת השבת
1. שבת קודש הוא האות הגדול והברית שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, למען ידעו כי ששת ימים עשה ה' כל מה שברא בשמים ובארץ ושבת ביום השביעי, והוא יסוד האמונה לידע שהעולם הוא מחודש. וכיון שברא הכל, הוא אדון הכל ואנחנו עבדיו, ומחויבים לעשות רצונו ולעובדו בכל גופינו ונשמתנו וממוננו כי הכל שלו.

שכר טרחת שבת
2. אפילו מי שיש לה כמה משרתות ועוזרות, תשתדל להכין בעצמה איזה דבר לצרכי שבת. ובזיעה שמזיעים בעבודות לכבוד שבת, בה מוחק הקדוש ברוך הוא את כל העוונות כמו הדמעות שמוחקות את העוונות. וטוב לומר על כל דבר שקונים: "לכבוד שבת קודש" ועל ידי הדיבור תחול קדושת שבת על אותו דבר.

טעימת תבשילים
3. מצווה לטעום מכל התבשילים בערב שבת דבר מועט כדי לתקנם יפה כהוגן.

רחיצת הגוף
4. מצווה על האדם לרחוץ כל גופו במים חמים בערב שבת. ומצווה זו חלה גם על הנשים. ובימי החורף שהימים קצרים ואין להם פנאי יקיימו מצוות הרחיצה בפנים ובידים.

כיבוס בגדים
5. עזרא הסופר תיקן שיהיו מכבסים בגדים ביום חמישי לכבוד שבת. ולא יכבסו בערב שבת, כדי שיהיו פנויים להתעסק בצרכי שבת. ואם מכבסים ביום רביעי גם זה נחשב לכבוד שבת כמו ביום חמישי, כי התחלת ההכנה לשבת היא מיום רביעי, מה שאין כן בימים ראשון שני ושלישי השייכים לשבת שעברה ואינו ניכר בהם לכבוד שבת. אבל אם יש הכרח לכבס בימי ראשון שני ושלישי מותר. ואם נאנסו ולא כבסו עד ערב שבת רשאים לכבס ביום שישי.
6. בזמננו רגילים לכבס אפילו בערב שבת, כיון שמכבסים במכונת כביסה, ואין הכביסה מפריעה להכנת צרכי השבת.

סידור השולחן
7. על פי הסוד, סידור השולחן בערב שבת מוטל על האישה. ולאחר שהאישה מניחה את המפה העליונה על החלות לכסותן, תניח שתי ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק "וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה', ועל ידי כן תגרום להשראת שכינה על השולחן.

שנים מקרא ואחד תרגום
8. נשים פטורות מאמירת שנים מקרא ואחד תרגום (ביום שישי יש מצווה לקרוא את כל פרשת השבוע, פעמיים את הפסוק המקרא ועוד עם אחת את התרגום של אותו פסוק). כיון ששנים מקרא ואחד תרגום הוא (לכמה מהפוסקים) בכלל לימוד תורה ונשים פטורות מלימוד תורה.