ספירת העומר ושבועות

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 30 אפריל 2017
האם נשים יכולות לספור את העומר, האם אישה יכולה להסתפר בספירת העומר והאם נשים יכולות לעשות את התיקון של ליל שבועות.
1. בליל ט"ז בניסן שהוא מוצאי יום טוב הראשון של פסח, מתחילים לספור ספירת העומר לאחר תפילת ערבית. ונשים פטורות ממצות ספירת העומר כיון שיש לזה זמן קבוע, וכל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות (כל מצוות שהזמן גורם להם לקיומם, נשים פטורות) וכל שכן שאינן רשאיות לברך על זה.
2. בת ספרדיה שהתחילה לספור ספירת העומר בברכה עליה להפסיק מיד. ועל פי הסוד טוב שהנשים לא יספרו כלל אפילו בלי ברכה.

תספורת:
3. נוהגים הספרדים שלא להסתפר בימי הספירה עד יום ל"ד בעומר בבוקר. וראוי להחמיר שגם נשים לא יסתפרו בימי הספירה אם התספורת לא נחוצה להן כל כך.

מלאכה:
4. נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה מפסח עד עצרת משקיעת החמה ואילך. מפני שתלמידי רבי עקיבא מתו סמוך לשקיעה ונקברו אחר השקיעה. והיו העם בטלים ממלאכה. ועוד טעם מפני שאז הוא זמן ספירת העומר, ובעומר כתוב שבע שבתות מלשון "שבות" כלומר שבזמן הספירה יש לשבות ממלאכה, ולפי הטעם זה לאחר שספרו ספירת העומר מותרות תיכף במלאכה. ומכל מקום אין למחות בנשים שנהגו לארוג ולתפור בזמנים הנ"ל. שהכל תלוי במנהג ואין בזה שום חיוב כלל, ומי שלא נהגה אינה מחויבת להימנע ממלאכה.

ברכת שהחיינו:
5. מותר לברך שהחיינו על פרי חדש בימי ספירת העומר, ואף מי שנהגה להחמיר שלא לברך שהחיינו על פרי חדש בחושבה שכן הדין, תוכל לבטל מנהגה אף בלי התרה, הואיל והוא מנהג טעות שאין צריך התרה לבטלו, ואפילו אם ידעה שמותר מצד הדין לברך שהחיינו אלא שרצתה להחמיר על עצמה, תוכל לבטל מנהגה בלי התרה, מפני שאין בזה משום גדר וסייג אלא דבר מיותר.
6. טוב לחוש ממדת חסידות שלא ללבוש בגד חדש בימי הספירה, וכשיש צורך יש להדר ללבוש הבגד בשבת שבתוך הספירה, ואז תברך ברכת שהחיינו.

דירה חדשה וצביעתה:
7. מותר להכנס לדירה חדשה בימי ספירת העומר, וכן מותר לצייר ולסייד את הדירה, או לעשות טפטים בדירה לנוי.

תפירה בגד חדש:
8. גם במקומות שנהגו איסור לתפור בגדים חדשים בימי הספירה מותר לתקן ולתפור מלבושים לצורך חתן שצריך להנשא בל"ד בעומר למנהג ספרד, או בל"ג בעומר למנהג אשכנז, ואין בזה מנהג להחמיר כלל.

שמיעת כלי זמר:
9. אין לשמוע כלי נגינה בימי ספירת העומר. אבל בשמחת מצווה כגון: מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, בר מצווה, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחת מצווה יש להקל בדבר. ושירה בפה כשהיא דרך הודאה להשם יתברך בלי כלי נגינה מותרת בימים האלו.
10. אין לעשות ריקודים ומחולות של רשות בימי ספירת העומר (אבל של מצווה מותר) ומכל מקום מותר להכין כיתה וכדומה להצגה בלווי שירה וריקודים כשהבנות קטנות והכיתה סגורה, כיון שהוא לצורך לימוד, ובפרט כשהמדריכה עוסקת בכך לפרנסתה.

תספורת לקטנים בל"ג בעומר:
11. יש נוהגים לקחת את ילדיהם הקטנים למירון בל"ג בעומר, כדי לגזוז ולספר את שערות ראשם (תספורת ראשונה - חלאקה) סמוך לקברי התנאים הקדושים רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזדר בנו, ויש סמוכין למנהג זה בהלכה. וכן המנהג בארץ ישראל משנים קודמות לגלח את הבנים בל"ג בעומר במירון. ומכל מקום בזמנינו שהצניעות לא נשמרה במקום קדוש זה, ורבות בנות שבאות לשם בל"ג בעומר בבגדי פריצות ופוגעות בקדושת המקום ומחטיאות את הרבים עדיף לעשות את התספורת במקום אחר.

תיקון ליל השבועות:
12. נהגו בכל תפוצות ישראל להיות ערים בליל שבועות ולעסוק בתורה עד עלות השחר ולומדים את התיקון שנדפס בספר קריאי מועד. ותיקון ליל השבועות שייך רק לאנשים אבל הנשים אינן אומרות תיקון ליל השבועות ויש לכך כמה טעמים.