דיני תפילה חלק ב

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 05 פברואר 2017
באיזה סוגי תפילה נשים חייבות, האם יכולות לברך ברכת הדרך או לומר תיקון חצות, ודיני תפילת ערבית.
קריאת הלל:
1. נשים פטורות מקריאת ההלל בראשי חדשים, בחנוכה ובמועדי השנה. ואישה שרוצה לומר הלל בחנוכה ובמועדי השנה, אין לה לברך על ההלל. ומכל מקום בליל פסח צריכות גם הנשים לגמור את ההלל בברכה לפני הקידוש, כמו שנוהגים האנשים לומר ההלל בברכה בבית הכנסת בתפילת ערבית של ליל פסח.

קריאת התורה:
 2. יש שכתב שהנשים חייבות לשמוע בשבת את קריאת התורה. אבל לא נהגו להקפיד בזה. ולכן אישה שאיחרה לבוא לבית הכנסת בשבת מותרת להתפלל שחרית בשעה שהציבור קוראים בתורה.
3. בעת הגבהת ספר התורה, מצווה על כל האנשים והנשים לראות את הכתב ולכרוע ולומר: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" "תורת ה' תמימה".

תפילת הדרך:
 4. נשים חייבות לומר "תפילת הדרך" שמכיוון שאומרים אותו משום שמירה, על כן חייבות בו.

תפילת ערבית:
 5. תפילת ערבית הנשים לא קיבלו עליהן ורובן אינן מתפללות ערבית. ונשים שמתפללות תפילת ערבית תבוא עליהן ברכה. ומכל מקום לא יברכו את ברכות קריאת שמע, אלא אם ירצו יאמרו את הברכות בלי שם ומלכות.
6. אישה שקיבלה עליה להתפלל ערבית, וקשה לה להמשיך במנהגה להתפלל ערבית כגון שמטפלת בילידם קטנים, צריכה היא לעשות התרה על כך.
7. אישה שנוהגת להתפלל באופן קבוע תפילת ערבית ושכחה פעם אחת להתפלל, הרי היא פטורה מהשלמה, ומכל מקום מותר לה להחמיר על עצמה ולהשלים.
8. נשים פטורות גם מתפילת ערבית של מוצאי שבת (על אף שהיתה סברא לומר שחייבות בתפילה כדי שיבדילו בתפילה), כשם שפטורות מתפילת ערבית של חול.
קריאת שמע שעל המיטה
 9. הנשים צריכות גם הן לקרוא  קריאת שמע שעל המיטה עם ברכת המפיל. ויברכו ברכת המפיל בשם ומלכות כשם שאנשים צריכות לברך בשם ומלכות. רק אם הולכות לישון לאחר חצות הלילה אינן צריכות לברך בשם ומלכות.

תיקון חצות:
10.אין ראוי לנשים לומר תיקון חצות, הן תיקון רחל והן תיקון לאה. וכן המנהג בירושלים שהנשים לא אומרות תיקון חצות. ויש שכתב שמדברי שער הכוונות משמע שהנשים חייבות בתיקון חצות, והוסיף שאישה יראת שמים שרוצה לקיים אמירת תיקון חצות תבוא עליה הברכה.