דיני תפילה

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 29 ינואר 2017
דיני תפילה לנשים, האם אישה חייבת בתפילה והאם אישה צריכה לכסות את ראשה בזמן התפילה.
חיוב נשים בתפילה:
1. נשים חייבות בתפילה אחת בכל יום, ועדיף שיתפללו תפילת שחרית, שלאחר שיברכו ברכות השחר וברכות התורה יאמרו פסוק ראשון של קריאת שמע, ונכון גם שיאמרו פסוק ברוך שם כבוד וכו', ולאחר מכן יתפללו שמונה עשרה. ואם היו טרודות עד שעבר זמן תפילת שחרית יתפללו שמונה עשרה במנחה, ואם ירצו הנשים להתפלל בכל יום שלש תפילות תבוא עליהן ברכה.
2. נשים פטורות מפסוקי דזמרה ומברכות של קריאת שמע, ואם ירצו לאומרם דרך חסידות אסור להן לברך ברוך שאמר וישתבח, וכן ברכת יוצר אור ואהבת עולם, וברכת אמת ויציב, שזהו ספק ברכה לבטלה, אלא יאמרו "ברוך אתה מלך העולם, האל אב הרחמן וכו'", וכן "ברוך מלך מהולל בתשבחות", וכן ינהגו בכל הברכות שבפסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע. ומכל מקום נשים אשכנזיות שמברכות אין למחות בידן, שיש להן על מה שיסמוכו.
3. אישה הרגילה להחמיר על עצמה ולהתפלל שלש תפילות בכל יום, ונאנסה ולא התפללה תפילה אחת, יש לה תשלומין בתפילה הסמוכה, כדין איש שלא התפלל באונס תפילה אחת. וכגון: אם נאנסה ולא התפללה שחרית, תתפלל מנחה שתים, הראשונה לשם תפילת מנחה והשניה לתשלומין.

טעות בתפילה:
 4. אישה שטעתה בתפילתה דינה כאיש שטעה בכל הדברים, ומכל מקום שהאיש חייב לחזור לראש התפילה חייבת גם היא לחזור, ואף על פי שהטעות היתה בתפילת מנחה והאישה התפללה כבר שחרית, מכל מקום חייבת לחזור לראש, שמכיון שחייבה את עצמה בתפילה זו, צריכה להתפלל אותה כתיקנה. ומכל מקום יותר נכון שתתנה ותאמר לפני שתחזור: "אם אני חייבת לחזור הריני חוזרת ומתפללת לשם חובה, ואם לאו תהיה תפילה זו לנדבה".

תפילת מוסף:
 5. נשים פטורות מתפילת מוסף של ראש חודש, שבת ויום טוב. וטוב שישמעו התפילה מפי שליח ציבור. ומכל מקום אם מתפללת מוסף אין למחות בידה שיש לה על מה לסמוך. ויכולות הנשים להתפלל מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים משום שיש בהם רחמים, ויש אומרים שאף חייבות להתפלל מוסף. וכן חייבות בתפילת נעילה של כיפור, שמרבים בה בבקשת רחמים ותחנונים.
6. נשים בימי נדתן ואפילו בימי המחזור שלהן, חייבות מן הדין להתפלל, ולברך את כל הברכות, וכן רשאיות ללמוד ולעסוק בדברי תורה עם הזכרת השם, ואסור להן להחמיר על עצמן להמנע מתפילה וכל הברכות. ואפילו נהגו כבר להחמיר, עליהן לבטל מנהגן (בלי התרה) ולהתפלל ולברך כל הברכות, ומכל מקום רשאיות להחמיר על עצמן שלא להכנס לבית הכנסת ושלא לאחוז בספר תורה, ושלא להסתכל בספר תורה בעת שמראים אותו לעם.

כיסוי ראש התפילה:
 7. נערות רווקות צריכות לכתחילה לכסות ראשן בעת שמברכות וכל שכן בעת שמתפללות שמונה עשרה, ועל כן חובה קדושה על ראשי ומנהלי בתי הספר לבנות, לעמוד על המשמר ולהורות להן לכסות ראשן בעת שמתפללות ומברכות וקוראות בתנ"ך ולכל הפחות בשעה שמתפללות.
8. מותר לאישה לקרוא קריאת שמע ולהתפלל כנגד טפח מגולה של אישה אחרת כיון שלא שייך בזה הרהור.

וידוי ונפילת אפיים:
 9. אין אישה חייבת לומר לאחר תפילת שמונה עשרה וידוי ונפילת אפיים וכן המנהג שאין הנשים אומרות וידוי ונפילת אפיים, ורשאית האישה לסיים כאן את התפילה. ועל כל פנים אישה שמתפללת בביתה לא תאמר י"ג מידות שלאחר הוידוי אלא בניגון טעמי המקרא. ונכון שהנשים יאמרו "עלינו לשבח".
10. אסור בהחלט לנשים לעשות מנים לעצמן ולומר קדושה וברכו ולקרוא בתורה וכל דבר שבקדושה.