תפילה על אתרוג נאה

מאת: 
קטגוריה: תפילות וסגולות
ת. פרסום: 17 ינואר 2017
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט"ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובקשה זו וידוע הוא שיש קבלה ביד חכמי אשכנז ז"ל שצריך לבקש ביום ט"ו שבט בפרטות על האתרוג שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג
"ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן: ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלקים כי טוב":

אנא ה' הושיעה נא ! היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' הצליחה נא! היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' הרויחה נא! היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' הטיבה נא! היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' ברך נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אל נא פצה שנה זו משמיר ושית וברך עץ שמן וזית הושענא והושיעה נא.
אל נא במטר רוה חרבוני ישימון וברך גפן ותאנה ורימון. והושיעה נא.
אל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים וברך אגוז ותמר ותפוחים. הושענא והושיעה נא.
אל נא צדקך מעמך בל יפסק וברך חרוב וקורסטמל ואפרסק. הושענא והושיעה נא.
אל נא חלץ קהילה אשר אליך תערג וברך התות והאגס והאתרוג. הושענא והושיעה נא.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו. שתברך כל האילנות האתרוג להוציא פרותיהם בעיתם ויוציאו אתרוגים טובים ויפים ומהדרים ונקיים מכל מום. ולא יעלה בהם שום חזזית, ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון  ואפילו עקיצת קוץ והיו מצויים לנו ולכל ישראל בכל מקום שהם. לקיים בהם מצוות נטילת עם הלולב בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ושלום, כאשר צויתנו בתורך על ידי משה עבדך "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו שתעזרנו ותסיענו לקיים מצוה זו של נטילת לולב הדס וערבה ואתרוג כתקנה בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פרותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה, שמנים וטובים, די שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל, לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות וימים טובים. ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. ויאמר "באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים" יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי"

מזמור לדוד הבו לה' בני אלים: הבו לה' כבוד ועוז: הבו לה' כבוד שמו. השתחוו לה' בהדרת קודש: קול ה' על המים. אל הכבוד הרעים. ה' על מים רבים: קול ה' בכח. קול ה' בהדר: קול ה' שבר ארזים. וישבר ה' אל ארזי הלבנון: וירקידם כמו עגל. לבנון ושריון כמו בן ראמים: קול ה' חוצב להבות אש: קול ה' יחיל מדבר. יחיל ה' מדבר קדש: קול ה' יחולל אילות ויחשוף יערות. ובהיכלו. כלו אמר כבוד: ה' למבול ישב. וישב ה' מלך לעולם: ה' עז לעמו יתן. ה' יברך את עמו בשלום: