תפילה לזכות לשמחה

מאת: 
קטגוריה: תפילות וסגולות
ת. פרסום: 06 מאי 2014
תפילה לזכות לשמחה אמיתית מרבי נתן מברסלב.
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ומה יפה ירושתנו. אשרינו שזכינו ברחמיך הרבים וחסדיך היקרים לקבל תורתך הקדושה. ולקים מצותיך היקרות "הנחמדים מזהב ומפז רב". ובכן באתי לשחר פניך יהוה אלהי ואלהי אבותי. שתחננו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, ותזכנו שנעשה כל המצות בשמחה גדולה ועצומה מאד.

כאשר ראוי לשמח ולשוש ולגיל בך יהוה אלהינו. בכל עת שאנו זוכים לקים ולעשות איזה מצוה, אשר כל מצוה ומצוה היא אחדותך, ואנו זוכים להתדבק בך ולהכלל בך יהוה אלהינו על ידי עשית כל מצוה ומצוה. מה רב טובך אשר עשית עמי אשר זכיתני להיות מזרע ישראל ולא עשני גוי.

ואתה מקים מעפר דל, מאשפות תרים אביון כמוני. ואתה מזכה אותי בכל יום ובכל עת לעשות מצות היקרות והחביבות. עזרנו ברחמיך הרבים שימשך עלינו שמחה גדולה ממי שהשמחה במעונו, שנזכה לשמח מאד באמת בעת שאנו זוכים לעשות מצוה, עד שנזכה תמיד לעשות מצוות רבות בכל יום ויום בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד.

ותגן עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, ותשמרני ותצילני מעצבות ומרה שחורה, שלא יעלה ולא יבא ולא יגיע ללבי שום עצבות ומרה שחורה כלל. והסר ממני יגון ואנחה ברחמיך הרבים, ותהיה בעזרי ותושיעני ותזכני לפרש שיחתי לפניך בכל יום ויום. ואת כל אשר עם לבבי אשיחה לפניך, ואזכה להתודות בכל יום על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך.

ולשוב עליהם באמת בכל לב ונפש בתשובה שלמה. ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה וסליחה וכפרה בלב נשבר ונדכה באמת כרצונך הטוב, ולקבל עלי קבלה חזקה ונכונה באמת שלא אחטא עוד, ולא אשוב לאולתי. "אם און פעלתי לא אוסיף". ואתה תעורר חסדיך ותמלא עלי רחמים. ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי ופשעי. ותסיר העצבות והדאגות והמרה שחורה ממני. ותעזרני לבוא אחר כך לשמחה גדולה ועצומה באמת, באפן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד, ובפרט בשעת עסק התורה והתפלה. ובשעת עשית כל מצוה ומצוה אזכה שלא יעלה על לבי שום עצבות ודאגה משום חטא ועון, מכל שכן שלא יעלה על לבי שום דאגה ועצבות מעסקי פרנסה ועניני עולם הזה חס ושלום. רק אסלק אז מדעתי ואשכח אז לגמרי כל מה שעבר עלי עד אותה השעה שאני זוכה לעסק בתורתך ולעשות איזה מצוה. ואזכה להמשיך עלי שמחה שלמה בשעת עשית כל מצוה. "שוש אשיש ביהוה, תגל נפשי באלהי". עד שאזכה לעשות כל מצוה ומצוה וכל דבר שהוא רצונך, בשמחה שלמה וחדוה רבה באמת כרצונך הטוב. עד שאזכה על-ידי עשית המצות בשמחה. לברר ולהעלות כל ניצוצות הקדשה שנפלו בין הקלפות על ידי, על-ידי עונותי ופשעי המרבים. שחטאתי לפניך בין בגלגול זה בין בגלגול אחר, לברר כלם על ידי שמחת המצוה בסוד אחד עשר סממני הקטרת. ונזכה להוציא כל החיות מן הקלפות עד שיתבטלו כלם לגמרי, ויהיו כאין וכאפס. ונזכה להעלות כל ניצוצות הקדשה לשרשם, להשלים על ידם קומת השכינה. ותרחם עלינו, ותהיה בעזרנו, שנזכה להעלות השכינה מהגלות על ידי עשית המצות בשמחה גדולה. ויתגלה מלכותך על כל באי עולם. ויקבלו כלם את עול מלכותך, ותמלך עליהם מהרה לעולם ועד.