תפילה לזיווג הגון לגבר

מאת: 
קטגוריה: תפילות וסגולות
ת. פרסום: 05 פברואר 2014
תפילה לגבר למציאת זיווג הגון במהרה.
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, את זיווגי הראוי לי בזמני, לכל צרכי ותקנתי, זיווג הגון הראוי להוליד, מזרע תלמידי חכמים, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראי חטא, כמו שהמצאת זיווגו של אדם הראשון, ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד ואחד זיווגו בעתו ובזמנו. ואותה אשה שתמציא לי לזיווגי תהא אשה טובה, אשה נאה במעשיה ונאה במראיתה, בעלת מעשים טובים, בעלת חן, אשה מושכלת ויראת אלוהים, רודפת צדק וגומלת חסד. לא יהא בה שום שמץ פיסול ומום ופגם, ולא תהא כעסנית ורגזנית, רק תהא בעלת ענוה ונמוכת רוח, ויקוים בי מקרא שכתוב לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ומקרא שכתוב אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, כי אתה הוא המושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

יהי רצון מלפניך ה’ אלוהי ואלוהי אבותי, האל הגדול והקדוש שומע תפלות, שתרחם עלי ועל כל עניי עמך בית ישראל. ותכנס לנו לפנים משורת הדין, ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעבדיך. כי לולי רחמיך אין כל ברייה יכולה לחיות. לכן, באתי לדפוק דלתי רחמיך, ולשוב בתשובה שלימה לפניך, כי ידעתי כי חנוניך הם חנונים. ומלא כל משאלות לבי לטובה. ותזכיני לקחת לי אשה בת טובים, זרע כשר והגון, כדי שאנצל מעבירה. כי אתה ה’ מושיב יחידים ביתה. ובעוונותי הרבים קפחתי פרנסתי, ולא מצאתי לי מנוח. לכן אתה ה’ אלוהי מפרנס ומכלכל ברחמיך הרבים לכל הברואים, מקרני רמים ועד ביצי כנים. תפרנס אותי, ותפתח לי שערי פרנסה וכלכלה, כדי שאוכל לעבוד אותך בלב שלם, ולקיים מצוותיך, ולשוב בתשובה שלימה. ויהי רצון ה’ אלוהי שתצילני מיצר הרע, ותתן לי כוח לכופו ולא יוכל להטעות אותי ולהביאני לידי עבירה. כי אתה ה’ אלוהי, אין אתה חפץ שארשיע ואתחייב לפניך, כדכתיב חי אני נאום ה’ אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. ואל תזכור לי עוונות ראשונים, בין של גלגול אחרון בין של גלגול ראשון, כי אל ארך אפים אתה, ודרך תשובה לנו הורית, והרבית להיטיב עמנו, ולזכות אותנו. ותעלה לפניך תפלתי, ותקובל ברחמים בקשתי, כי אתה שומע תפלת כל פה, ועונה עתירות, ברוך שומע תפלה. כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כה’ אלוהינו בכל קראינו אליו, אמן כן יהי רצון: