יום הכיפורים

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 08 ספטמבר 2013
טהרת יום כיפור היא לפני ה' המטהר את עמו ישראל.
במשנה בסוף מסכת יומא (פ"ח מ"ט) אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין, ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים. שנאמר (יחזקאל ל"ו) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" ואומר (ירמיה י"ד) "מקוה ישראל ה'" מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל: ע"כ. ויש להתבונן בדברי ר' עקיבא הללו מה הכפילות בדבריו, לפני מי אתם מיטהרין, ומי מטהר אתכם. גם יש להבין מדוע צריך להביא שני פסוקים פסוק ראשון "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" ופסוק שני "מקוה ישראל ה'". מהי משמעות הדברים.

בספר "אלה הם מועדי" מבאר הרב שלוזינגר שיש שני מיני טהרה של תשובה. יש סוג אחד של טהרה של בעל תשובה שיושב ומחפש איך לתקן את דרכיו ולשפר את מעשיו שלא לחזור שוב על חטאיו הראשונים. ויש סוג שני של אדם שיש לו רצון חזק לעשות תשובה. אבל אין הוא מוכן להשקיע בזה מאמץ. הוא רוצה ומצפה שהענין יסתדר מאליו. הוא רק יעמוד במשך כל יום הכיפורים יתפלל ויבכה וזהו. שני סוגים אלו דומים ממש לשני סוגים של טהרת גוף האדם. יש סוג אחד של טהרה שאדם נכנס לתוך המקוה וטובל. כאן כמובן יש על האדם הטובל לעשות הכנות לקראת הטבילה הוא צריך לנקות את עצמו מהדברים החוצצים בטבילה. הוא בעצמו צריך להכנס לתוך המקוה כאשר כל גופו נמצא מכוסה במי המקוה ואפילו שערה אחת לא תהיה בחוץ. ויש סוג שני של טהרה, אדם הטמא עומד, ואדם אחר שופך על גופו ט' קבין של מים. ובזה נגמרת טהרתו, הוא עצמו אינו טורח בטהרתו, אלא אדם אחר מטהר אותו.

ההבדל המוחשי בין שני סוגי אנשים אלו, בא לידי ביטוי למחרת יום כיפור. מי שעסק בדרכי התשובה, הרי כבר למחרת כיפור הוא נראה אחרת הוא משתדל להתנהג בצורה אחרת הן כלפי הבורא, והן כלפי חביריו. לעומת זאת מי שלא עסק בדרכי התשובה בעומק, אלא רק ביום כיפור צם כל היום ישב והתפלל אמר וידוי ובכה על פשעיו וביקש סליחה מחבריו ומהבורא. הרי תשובתו הועילה רק לעצמו של יום הכיפור. אבל למחרת כיפור הוא שב למסלול השגרתי של חייו.
על שני סוגי תשובה אלו בא ר' עקיבא ואומר לנו. אשריכם ישראל! "לפני מי אתם מיטהרין". יש סוג שהעבודה היא שלהם "אתם מיטהרין" ויש סוג אחר "ומי מטהר אתכם". ועל כל סוג מביא ר' עקיבא פסוק "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" הקב"ה עושה את עבודת הטהרה "וזרקתי עליכם...וטהרתם". ועל הסוג השני גם יש פסוק מקוה ישראל ה'. האדם עושה את הטהרה הוא מכניס את עצמו במקוה הטהרה.

בתפילה אנו מבקשים: "אבינו מלכינו החזירנו בתשובה שלימה לפניך" מדוע נאמר כאן תשובה שלימה. וישנה גם בקשה נוספת "אבינו מלכינו שלח רפואה שלימה לכל חולי עמך" וגם כאן צריך להבין מדוע נאמר רפואה שלימה. אך ההסבר הוא. כי יש רפואה שהיא אינה שלימה, הבעיה נשארת, רק נותנים כדורי הרגעה לשכך את הכאבים, ואין זה רפואה שלימה. כי אמנם החולה לא מרגיש את הכאב אבל עדיין לא התרפה ממחלתו. כך גם בתשובה יש תשובה שאינה שלימה הבעיות של האדם נשארו, אך לבנתיים מבקשים סליחה ועושים וידוי. תפילתינו היא שנזכה לעשות תשובה שלימה ואמיתית. ויהי רצון שהקב"ה יערה עלינו רוח טהרה ונזכה לשאוב את הטהרה לליבנו פנימה. ונחתם לחיים טובים ולשלום.