פרשת חקת

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 10 יוני 2013
בתורה הקדושה יש כח לשנות את הטבע.
בפרשת חוקת מספרת התורה על פטירתה של מרים ומיד אחר כך מציינת התורה 'ולא היה מים לעדה'. ומיד אחר כך באו בתלונות על משה ואהרן 'ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר למות שם'. ואז הקב"ה מצוה למשה 'קח את המטה והקהל את העדה...ודברתם אל הסלע ונתן מימיו'. פרשה זו יש בה הרבה עומק, ויש להתבונן כאן בכמה דברים, מה היתה עיקר תלונת בני ישראל, ומדוע הקב"ה ציוה למשה לקחת את המטה, ולמה לא נתן לו רשות להכות במטה, אלא לדבר אל הסלע.
ומבאר הגאון ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל כי כוונתם בטענה זו היתה לומר: אין זה רצון ה', אלא אתם הבאתם לידי כך, ויש בכך משום בגידה בעדת קהל ה'. כי ה' רוצה לקיים אותנו, רצונו שנחיה ונבוא אל הארץ המובטחת, שהרי אנחנו קהל אנשים הקנוי לה', וה' רוצה לקיים אותנו לעתיד מאושר, ואילו אתם הבאתם את כל הקהל הזה אל - המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו בייסורים נוראים.
והנה בכדי לסתור את השקפה זו היה מספיק אילו היה הקב"ה עושה אות ומופת שלא היו דברים מעולם שכל מה שעשה משה רבנו היה על דעתו ובציוויו של הקב"ה, ולכן לצורך זה היה אפשר לחזור על מה שעשה לפני ארבעים שנה להכות במטה ולהוציא להם מים מן הסלע. אבל בכוונתו של הקב"ה היה ללמד אותם יותר מזה, עכשיו לפני כניסתם לארץ היה צורך ללמד את עם ישראל שגם במצב של הנהגה נסתרת ללא נסים גלויים אין סיבה להפחית מהביטחון בה' עדיין קיים אותו "מטה" פלאי שבעבר ביציאת מצרים הציל אותם מכל צרה.

ולכן נצטוה משה רבנו לקחת לידיו את המטה, והכוונה בלקיחת המטה להראות להם שלא השתנה כלום, אלא כמאז כן עתה אני הוא שליח ה', וכמאז כן עתה בידי המטה לחולל את אותם הנסים שחולל אז. אבל הנס לא יעשה כעת במטה הזה, אלא בדרך חדשה "ודברתם אל הסלע" דבר ה' הוא לבדו, ללא עזרה מבחוץ, ינהיג אתכם וידאג לכל צרכיכם.
ומהו דיבור זה ? אומר המדרש "אמרתי לכם ודברתם אל הסלע שנה עליו פרק אחד" וביאור הדברים מסביר הרב הירש זצ"ל הרי הדבר ידוע שאי אפשר לדבר אל הסלע, כי לסלע אין אזנים, אבל יש שפה שגם הוא מבין אותה, "שנה עליו פרק אחד" והתוצאה תהיה "מים" כמו בהכאת המטה. אלא שכאן ישנו הבדל, הכאת המטה - הביאה את המים בשעת ההכאה ממקום אחר בדרך נס. אבל הדיבור פועל בדרך שונה "ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו" המים לא נוצרים עכשיו, הם כבר היו כאן עוד לפני שבאתם לבקש מוכנים עבוריכם, כי הקב"ה דואג לכם מראש, גם אם אתם לא רואים זאת, גם אם נדמה לכם שהמצב אבוד, תדעו שהכל מסודר עבורכם מראש, רק לדבר אחד אתם זקוקים כדי שהכל יהפך לטובה "שנה עליו פרק אחד".
אילו היה מתקיים מה שה' ציוה אילו באמת היו מוציאים מים מן הסלע על ידי הדיבור, אזי היה עם ישראל לומד לדורי דורות, במקום לעשות חשבונות, במקום להחליט ש"זה נגד השכל", מה שנדרש מאתנו עלינו להאמין ולשנן לעצמנו מה שאנו רואים אינו אומר כלום. אנחנו חושבים שאנחנו עזובים ש"התייבשנו". אבל לאמיתו של דבר, המים עומדים מוכנים בהישג יד, רק דבר נדרש מאתנו לדבר אל הסלע "לשנות עליו פרק אחד" ללכת בכח התורה ובדרכי התורה.