תשובת המשקל - פרשת ויקהל

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 26 פברואר 2019
מדוע נצטוו עם ישראל לבנות משכן מיד לאחר חטא העגל? האם בניית המשכן הוא תיקון לחטא זה?
"וַיַקְהֵל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם, ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".
מה פירוש ויקהל, אלא משה רבינו אסף את כל העדה, למה כאן הקהיל את כולם.
אומר האלשיך הקדוש שמכאן נלמד איך עושים תשובה, צריך לעשות תשובת המשקל. בפרשת כי תשא כתוב "וַיִקַהֵל העם על אהרן לאמר קום עשה לנו אלקים" וכו', כאן ההתקהלות היתה שלילית לעבודה זרה, ולכן צריך תשובת המשקל.

אדם שהסתכל בעיניו בדברים אסורים, ורוצה לעשות תיקון וקיבל עליו תענית (צום), מה הקשר בין תענית לעינים? מי שפגם בעיניו צריך מעתה לצלם בעיניו דפי גמרא, ופרקי תהילים פרשת שבוע, וכן יסתכל בציצית בנרות שבת ובצדיקים, וכך יקדש את עיניו שפגם בהם.
וכך היה במגילת אסתר, שהיהודים נהנו מסעודתו של אחשורוש והתיקון היה "צומו עלי שלושת ימים", וכן אדם שגזל איך עושה תשובה, "והשיב את הגזילה אשר גזל", וכן נזהר להבא שלא לגזול, וזה נקרא תשובת המשקל. אדם שהלך עם רגליו לעברות, התיקון שלו שילך ברגליו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.
מי שהשתמש בידיו להזיק ולגזול לאחרים, ישתמש להבא בידיו לחסד ונתינה. לכן הפרשה פותחת במילים "ויקהל משה", לתקן את ויקהל של עבודה זרה, ושמירת שבת מתקנת את כל העברות שבעולם כולל עבודה זרה.

הרמב"ם (פ"ל הט"ו בהלכות שבת) אומר "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד כל מצוות התורה", אדם שעבד עבודה זרה ביטל את כל התורה כולה. ומי שמקיים את השבת שומר את כל התורה כולה, ומתקן את כל הפגמים שעשה "שומר שבת מחללו" אל תקרי מחללו אלא מחול-לו!
מי שזוכה לשמור שבת נמחלים לו כל עוונותיו! ומוסיף הרמב"ם "והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כעובדי כוכבים ומזלות לכל דבריהם"!

מחלל שבת בפרהסיא אין הכוונה שמחלל לפני עשרה כמוהו, אלא צריך שיעשה המלאכה לפני עשרה אנשים כשרים ולא יתבייש מהם. ישנם הרבה חילונים שמחללים שבת, אבל לא לפני תלמידי חכמים. (עי' עירובין סט: ובמפרשים).
מספר הגר"ל כחלון שגר בבנין שהיה לו שכן מחלל שבת, כשהרב היה יורד במדרגות, היה השכן אומר לבן שלו, "שקט, הרב במדרגות אל תדליק את האור".
וכן סיפר שראה בשכונת אולגה את החזן שיצא מבית הכנסת בשבת, ובדרכו פגש את אחד מגדולי העבריינים עם סיגריה בידו, וכשראה את החכם התבייש וכיבה את הסיגריה בגבו!
הגדרת מחלל שבת בפרהסיא, שהוא מסוגל להדליק סיגריה או לנסוע בפני חכמים ולא מתבייש.
ישנם מחללי שבת שרוצים לנסוע בשבת, ובדיוק באותה שעה הם רואים את מתפללי בית כנסת יוצאים, הם לא נוסעים, וממתינים עד שילכו לביתם, ואחר כך נוסעים. מחללי שבת הללו גילו שאינם מתנכרים למלך במאה אחוז, אלא יש להם תאוות ודחפים ויצרים ורוצים ללכת לים או לטיול!

ממשיך הרמב"ם (שם) "לפיכך משבח הנביא (ישעיה) ואומר "אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא. שנאמר "אז תתענג על ה', והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר".
למה נחלת יעקב ולא נחלת אברהם או יצחק, כי לאברהם הובטחה נחלה מוגבלת שנאמר "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה", וכן אצל יצחק נאמר "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל", אבל אצל יעקב נאמר "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", וכן אמר יעקב ליוסף "ברכות אביך גברו על ברכות הורי עד תאות גבעות עולם", אלקים אמר ליעקב "לך אני נותן את כל העולם".
מי שיש לו בית בתל אביב, יהיה לו גם בית בשוויץ, וגם בבריטניה, כל העולם יהיה של העם היהודי וכל זה בשכר שמירת שבת, "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה".