היכן הברכה שורה - פרשת כי תשא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 19 פברואר 2019
מדוע הקב"ה מצווה לספור את עם ישראל בצורה כזו, כיצד זוכים שתשרה הברכה בכל מעשה ידינו?
"וידבר ה' אל משה לאמר, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כפר נפשו לה' בּפְקֹד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקד אותם".
ה' אומר למשה "רבי משה, כשאתה רוצה למנות את עם ישראל, אל תמנה אותם לפי ראש (אדם), ולמה, כדי שלא יהיה בהם נגף. כלומר שלא תשלוט בהם עין הרע.
וכך אמרו חז"ל (ב"מ מב.) "אמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר "יצו ה' אתך את הברכה באסמיך", ותנא דבי ר' ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, וכו', לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין". אם אתה רוצה שתהיה לך ברכה, אל תשקול ואל תספור ואל תמדוד ממה שנתן לך ה'.

אם אדם מקבל משכורת מהמעביד או שמקבל כסף בדלפק של הבנק חובה לספור את המזומנים ואפילו פעמיים, כסף ראשי תיבות כסף סופרים פעמיים.
וכן ראשי תיבות כאן סוף פסוק! יש אנשים שאפשר לדבר איתם על כל נושא אבל עד הכסף כי זה נושא מאד עדין, וצריך לדעת איך לדבר ועם מי לדבר ומתי לדבר ואולי גם לא לדבר!
ומ"מ אומר לנו רבי יצחק שהברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין שנאמר "יצו ה' אתך את הברכה באסמיך", אָסַם פירושו מחסן סגור, שאף אחד לא יראה, סוד ההצלחה בחיים, כל מה שאתה עושה שיהיה בשקט בלי פרסום.
צריך ללמוד מן הנמלים שעובדים בשקט, בעל הבית ישן והם חופרים תחת הקרמיקה, אחד מהם נותן שריקה, ומגיעים שלוש מאות אלף נמלים, ועובדים בצוותא, סוד ההצלחה שלהם שהכל בשקט.

הגמרא (ב"מ פה.) מספרת על רבי זירא שעשה מאה תעניות שלא תשלוט בו אש הגיהנם. כל שלושים יום היה בודק עצמו, והיה מסיק את התנור בחום גבוה מאד, ונכנס ויושב בתוכו ולא שלטה בו האש! יום אחד היה לתלמידיו שאלה והלכו לביתו וראו אותו יושב בתנור, נתנו עיניהם בפליאה ונשרפו לו הרגלים! לכן ה' מצוה שלא לספור את עם ישראל אלא אומר למשה שיקח מכל אחד מחצית השקל, ויספור את המטבעות וכך ידע כמה מספרם, אבל לספור אותם אחד אחד אסור, שיכול לשלוט בהם העין.
ומכאן נלמד שכל דבר שעושים בחיים נעשה בשקט ובלי פרסום.

מספר הגר"ל כחלון שליט"א, שבנה את ישיבת רב פעלים בחדרה, אמר לו ראש העיר דאז שיעשו הנחת אבן הפינה ויביאו סרט אדום ויחתכו במספרים, אמר לו הרב "זכית לתת לי את הקרקע לבנות ישיבה, אבל אנחנו בונים בשקט, כשנגמור לבנות, נעשה חנוכת הבית ואז תביא מאה סרטים ונחתוך אותם ביחד". כי כל דבר שבונים וקל וחומר בנין של קודש כמו ישיבה ובית כנסת צריך לבנות בלי פרסום. יש אנשים שקיבלו שטחים לבניה ופרסמו שלטים כאן תקום קהילה חרדית, ובית כנסת, וכל העולם קפצו עליהם, בתי משפט צלמים ועיתונאים, ובסוף לא בנו אפילו בלוק אחד! למה?
אומרת התורה כל דבר שאתם עושים ורוצים להצליח תעשו בשקט!

חז"ל אמרו למה נשברו לוחות הברית הראשונות, שפגע בהם עין הרע, שנאמר "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עָשֵן", (כ, טו) היה יותר מדי רעש וצלצולים והעינים של האנשים פגעו אפילו בלוחות הברית הקדושות. ולכן בפרשתנו כתוב "ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים" וכו' "ועלית בבוקר אל הר סיני" וכו' ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא" (לד, א-ג).
ה' מבקש מבקש ממשה שיעלה בשקט "כי הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהילות שלטה בהן עין הרע, אין לך יפה מן הצניעות" (רש"י).
ולא רק בני אדם אלא גם הצאן והבקר, שאפילו עין של כבשה לא תקלוט אותנו.