פרשת כי תשא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 14 מרס 2017
מה משה רבנו רצה לראות? כיצד הקב"ה משלם שכר טוב לצדיקים וכיצד הקב"ה מצמיח טובה מרשעים.
בפרשה אנו קוראים אחר חטא העגל, ביקש משה רבינו מהקב"ה כמה בקשות ואחת מהם היתה "הראני נא את כבודך", והקב"ה השיב לו "לא תוכל לראות את פני" אבל הוסיף הקב"ה "ונצבת על הצור...וראית את אחורי ופני לא יראו". ולהבין מה היתה בקשת משה ומה השיבו אח"כ הקב"ה, נקדים את דברי חז"ל במדרש רבה (פרשה מה) "ויאמר הראני נא את כבודך", נתאוה לעמוד על מתן שכרן של צדיקים ושלותן של רשעים, ומנין שמתן שכרן של צדיקים נקרא כבוד שנאמר (משלי ג) כבוד חכמים ינחלו, ומנין ששלותן של רשעים נקרא כבוד שנאמר (תהלים עג) ואחר כבוד תקחני, מה הקדוש ברוך הוא משיבו ויאמר לא תוכל לראות את פני, אין לשון "פני" האמור כאן אלא שלותן של רשעים כדכתיב (דברים ז) ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. ע"כ. ובהמשך מסביר המדרש: על הפסוק "והסירותי את כפי" אמר לו הקדוש ברוך הוא אני מראה לך מתן שכרן של צדיקים שאני עתיד ליתן להם באחרית הימים, ע"כ.

בספר 'אוצר המחשבה' לר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל מסביר: כי ביקש משה רבנו ע"ה לדעת איך נצמח כבוד ה' משלותן של רשעים, והקב"ה השיבו לו: 'לא תוכל לראות את פני' בחינה זאת אינה ניתנת להשגה בעולם הזה כי לא יראני האדם וחי. כלומר מה שהקב"ה משלם לשונאיו אל פניו להאבידו, דבר זה לא תוכל לראות ולהבינו בעולם הזה'.  ואמר כך נאמר לו מאמר נוסף "ויאמר ה' הנה מקום אתי" שאף שלותן של ישראל יראה לו, והוא מה שנאמר "וראית את אחורי". ומביא בשם רבו הרה"ק מאיזביצא זצוק"ל שפירוש 'אחורי' הוא אחר שנעשה המעשה אז תבין, אבל 'פני' הכוונה לפני המעשה לא תוכל להבין.
בספר 'מזקנים אתבונן' מבאר זאת על פי משל: עשיר אחד הפקיד את רכושו בידי ידידו הנאמן שהתעסק במסחר בבורסה, כל הכסף הושקע במניות, ואכן מניות אלה התמידו לעלות בערכן וממונו של העשיר הכפיל את עצמו תוך זמן קצר. יום אחד נתבשר שהידיד מכר את כל המניות והשקיע את הכסף במגרשים במקום רחוק, מקום שאין שם ביקוש למגרשים, תוך זמן קצר הפסיד את רוב כספו שהרויח בבורסה. העשיר קרא לידידו, אך בפי הלה לא היתה כל תשובה מניחה את הדעת, כל מה שאוכל לומר לך הוא שדרושה סבלנות, אך אני בטוח שיבוא היום שבו תבין, ובינתיים אבקש לתת בי אימון. ואכן אחרי שבועות ספורים נשמעה הבשורה שכל המניות נפלו לשפל שלא יאומן, ואף במחיר זה לא היו קונים, אנשים החלו לקנות מגרשים במקום להשקיע במניות, ואותו עשיר זכה עתה בריוח גדול פי כמה. הוא קרא לידידו והודה לו במלים חמות. אך שאלה אחת הטרידה אותו מדוע לא יכולת להסביר לי זאת מקודם, שאל. פשוט מאד ענה לו הידיד היה לי מידע על מה שעתיד להתרחש, אבל כמובן שהיה אסור לי לגלות זאת לאחרים פן אגרום בידים לנפילה, לכן נאלצתי לעשות מה שעשיתי, ולא יכולתי בשום פנים לתת לך הסבר כלשהו. עכשיו אתה מבין שמה שבשעתו היה נראה לך כהפסד, לאמיתו של דבר לא היה זה הפסד אלא רווח.

זה מה שאמר הקב"ה למשה רבנו לשוא אתה מבקש להבין מדוע 'צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו' במצב של עולם ההסתר אין כל אפשרות להבין זאת, אך דבר אחד אני מבטיחך יבוא הזמן שתראה את אחורי, שתוכל לראות במבט לאחור ולהבין את כל מה שאירע, ולא זו בלבד שתבין את הצורך 'בצדיק ורע לו' אלא יותר מכך בבוא העת יבינו הכל שהרע לא היה רע, ולהיפך שהצלחת הרשע לא היתה הצלחה אלא התאבדות של ממש. כל זה יהיה במבט לאחור במצב של 'אחרי' אז יבינו מדוע לא היה ניתן להבין, אך כעת אין עצה אחרת אלא לתת אימון בידיד, להאמין שהקב"ה אינו עושה אלא מה שהוא תכלית הטוב. להאמין שאילו היינו מבינים היינו בעצמנו מבקשים זאת. זה מה שנאמר למשה רבנו 'וראית את אחרי' כשתראה את הדברים במבט לאחור כשיתגלה כבוד שמים לעיני כל אז תראה גם כן מדוע 'פני לא יראו' תבין מדוע לא היה ניתן להבין.