פרשת וארא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 04 ינואר 2016
הקב"ה מנהיג את עם ישראל מעל דרכי הטבע בגלל שהוא העם המובחר.
פרשת וארא מתחילה בפסוקים "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה', וארא אל אברהם...בא-ל ש'ד'י ושמי ה' נודעתי להם" והנה דיבורים אלו באו אחר שמשה רבינו בא בטענה אל הקב"ה 'ומאז באתי אל פרעה בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת'. ויש להבין היאך יישב לו הקב"ה את טענות אלו. גם יש להתבונן מהו הביאור "אני ה'". וכי עד כעת לא ידעו מכך שה' הוא המנהיג של העולם.

הרב הירש זצ"ל מבאר בהקדים תחילה את ההבדל בין השמות: אדנות, אלוקים, הויה. ודבר זה מבואר בשו"ע סימן ח' פירוש קריאתו ב'אדנות' שהוא אדון הכל, ויכוון בכתיבתו (הויה) שהיה הוה ויהיה, ובהזכירו 'אלקים' יכוון שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. כלומר הקב"ה מתגלה בעולם בצורות שונות במצבים שונים. בדרך כלל הוא נותן לכוחות הטבע שאותם הפקיד על הנהגת העולם לפעול לפי חוקיהם בלי להפריע למהלכם התקין. אלא שעל ידי הנהגה נסתרת הוא מכוון אותם כפי רצונו, בהנהגה זו אין הקב"ה מתגלה, אלא רק כמי שפועל 'מאחורי הפרגוד' לכן הוא נקרא בבחינה זו 'אלוקים' בעל הכוחות כולם. מאידך ישנה הנהגה שבה אין הקב"ה מתחשב כלל בחוקי הטבע הוא פועל באופן ישיר שמהוה את הבריאה בכל רגע ורגע ללא אמצעים טבעים הנהגה זו נקראת 'היה הוה ויהיה'.

וכך אמר הקב"ה למשה רבנו "אני ה'" אתה מתמרמר משום שכביכול גרמת לבני ישראל רעה על ידי שליחותך, אתמהה, וכי יש מניעה מלפני להיטיב עם בני? וכי חוקי הטבע  מהוים מכשול או סיבה לגרום להם רעה? אמנם הפקדתי אותם על הנהגת העולם ובדרך כלל אני נותן להם לפעול ללא הפרעה, אבל בנוגע לעם ישראל הרי אני משתמש אך ורק בהנהגה של "היה הוה ויהיה" ללא התחשבות בחוקים אלה. ואם בכל זאת נמנעתי עד עכשיו במשך כל תקופת האבות אברהם יצחק ויעקב להופיע ולהתגלות בהנהגה זו, עליך להבין שיש סיבה לכך. וכי לא היו חביבים לי האבות, וכי לא יכולתי לחסוך ליצחק וליעקב את כל הצרות שעברו עליהם?

מהי הסיבה שלא זכו האבות להנהגה גלויה, נסביר זאת על ידי משל: גביר אחד היה חי בעיר פלונית וברשותו היו כל בתי המלון שבעיר. ויהי היום ונודע לו שאחד מידידיו יבקר בעיר למשך כמה ימים. הגביר קיוה שידידו זה יתארח בביתו, אך הוא שיער שבודאי יפנה לאחד מבתי המלון ויתארח שם במשך שהותו בעיר. כמובן שהיה יכול להתקשר לידידו ולהזמינו אליו, אבל אז לא היה הלה מכיר לו טובה כל כך על האירוח כי הרי היה יכול גם ללון בבית מלון, ואדרבה הוא זה שעשה טובה ונענה להזמנה. מה עשה, נתן הוראה לפקידי הקבלה שבבוא פלוני לבית המלון יודיעו לו שכל החדרים במלון תפוסים. ואכן כשהגיע הידיד לעיר לא עלה בידו למצוא מקום לינה, בעודו תוהה להיכן יפנה הופיע הגביר בירך אותו לשלום והזמינו לביתו. עכשיו לא ידע האורח במה להודות למארחו הלא ממש הציל אותו. והנמשל: אילו היה הקב"ה מנהיג את בני ישראל מתקופת האבות בהנהגה ישירה ובלתי אמצעית, היה נדמה לנו שבעצם אין הבדל בינינו לבין שאר העמים, כשם שהם 'מתארחים בבית מלון' כלומר שמתנהגים עמם בהנהגה טבעית, כך גם קיומו של עם ישראל מושרש בטבע. אלא שליתר חיבה קירב אותנו הקב"ה יותר נתן לנו גם הנהגה על טבעית להיות סמוכים על שולחנו. לכן בא הקב"ה ואמר לא היא, לכם אין טבע, עבורכם לא קיימים חוקי ההיסטוריה, אתם מונהגים אך ורק על ידי, ואם לא תרצו זאת, אם יעלה על דעתכם שאתם תסתדרו בלעדי, שתהיו ככל העמים שתחיו חיים טבעיים, דעו לכם אין לכם ברירה כזו עבורכם כל החדרים בבית המלון תפוסים. רק בביתי תתארחו ואם לא, אתם לא קיימים. ולכן בתחילה היה קושי השעבוד גדול בכדי שידעו שאין להם במי להתלות, אלא רק בו יתברך.