פרשת ויצא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 19 נובמבר 2015
הדבר המאחד את כל בית ישראל הוא ההתרחקות מכל סוגי הרשעים ולהיות עם לבד.
בפרשה התורה מספרת על יציאתו של יעקב מבאר שבע והליכתו לחרן, אך באמת כותב רש"י שיעקב יצא מבאר שבע ומיד הלך לבית מדרשו של שם ועבר ונטמן שם יד' שנה, ורק אחר כך יצא ללכת לחרן. וכבר עמדו המפרשים להבין מדוע היה זקוק יעקב ללכת לאותו בית מדרש של 'שם ועבר' וללמוד שם זמן כה ממושך, האם לא היה די לו בכל מה שלמד עם יצחק אביו, וסבו אברהם. במה התיחדה תורה זו של 'שם ועבר'. שדוקא אותה תורה היה צריך יעקב ללמוד דוקא בזמן זה לפני שהלך לביתו של לבן הארמי.

עוד דבר נוסף יש לנו להבין בפרשה. בפסוק נאמר 'ועיני לאה רכות'  ורש"י מביא את דברי חז"ל (בבא בתרא קכג) שהסבירו שלאה היתה בוכה מפני שהעולם היו אומרים לרבקה שני בנים, וללבן שתי בנות, הגדול לגדולה והקטן לקטנה, ומתוך שהיתה לאה סבורה לעלות בגורל של עשו היתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. והקשה בספר 'נתיבות חיים' למה לאה בכתה כל כך, והרי היא גדלה בבית לבן אביה שהיה רשע גדול ואעפ"כ היא היתה צדקת ולא הושפעה ממנו לרעה, ואם כך מה היה לה לחשוש להנשא לעשו. ואדרבה על לבן אמרו חז"ל (בהגדה של פסח) שביקש לעקור את הכל, מה שלא אמרו כן על עשו, וא"כ למה יראה שתנשא לעשו. ואדרבה היא יכולה עוד להשפיע על בעלה ולהחזירו למוטב.

בספר 'אלה הדברים' מבאר שאמנם אנו רואים שלבן ועשו היו שניהם רשעים, אבל היה הבדל ביניהם. כי לבן לא עשה דבר כדי לכסות על רשעותו, והיא היתה ידועה לכל. משא"כ לגבי רשעות עשו שהרי רש"י כתב עה"פ 'ויהי עשו איש יודע ציד' לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא האיך מעשרין את המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. עכ"ד. ולכן אף שידעה לאה בעצמה שלבן לא הפריע לה בצדקתה למרות שהיתה צעירה אז ולצעירה קשה מאד שלא להיות מושפעת מהסביבה ואעפ"כ לא הושפעה מרמאותו של לבן וכל כך למה מפני שרשעותו היתה בולטת וברור היה לה שהיא צריכה להזהר ממנו, לא כן הדבר אמור לגבי רשעות עשו שהיתה מכוסה ולכך יראה ממנו שמא תכשל בהערמתו ותלמד ממעשיו. ועל כן לאה בכתה עכשיו כיון שראתה שהגיעה סכנה ממשית להתנהגותה הצדקנית הטהורה.

אולם אצל יעקב אבינו מצינו את ההיפך הגמור יעקב למד תורה בבית אביו יצחק ובודאי שבית קדוש וטהור זה היה בית של תורה בקדושה ובטהרה בבית זה גדל גם עשו אותו עשו שהכתוב מעיד עליו 'כי ציד בפיו' שצד את אביו ברמאות לשאול שאלות בהלכה וא"כ התורה שקיבל יעקב בבית יצחק היה בה די כדי להתמודד עם איש כמו עשו שמבחוץ עושה עצמו לצדיק ותוכו רשעות וכפירה. אולם יעקב עדיין היה חסר את הנסיון להתמודד עם איש מסוג אחר איש שהוא רשע ורמאי מבחוץ כבפנים ועל כן הלך ללמוד בישיבת שם ועבר. וידוע כי שם הצדיק חי בתקופת דור המבול דור שבו השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ועבר היה חי בתקופת דור ההפלגה שהיה דור של כפירה והם הקימו ישיבתם דוקא בדור זה כדי להציל את מתי המעט שישארו צדיקים וחסידים והם התמחו באופן מיוחד לגדל בני תורה ולהצילם גם בתקופות כה קשות והרסניות שהרשעה מכסה ארץ, ועל כן סבר יעקב שמן הנכון שקודם שיגיע לבית לבן ילך ללמוד בישיבת שם ועבר כדי שיוכל גם הוא להתמודד עם אדם רשע איתו יחיה תקופה ארוכה.
זה שסיבב הקב"ה מסובב כל הסיבות שיעקב אבינו ישא קודם את לאה ושניהם יחד משלימים זה את זה בצורה מופלאה, היא באה עם הנסיון הגדול של חיים עם לבן, והוא בא עם הנסיון הגדול של חיים עם עשו, וכך יוכלו יחד להקים שבטי יה לתפארת בית ישראל. וכבר אמר הנביא כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם".