משנה יז

מאת: 
קטגוריה: פרק ד
ת. פרסום: 21 נובמבר 2017
רבי יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין.
הקדמה למשנה:
רבי יעקב הוא רבי יעקב בן קורשאי היה אחד מרבותיו של רבנו הקדוש (רבי יהודה הנשיא), והיה בזמן רבי מאיר ורבן שמעון בן גמליאל.
ומסופר שפעם אחד רצו רבי מאיר ורבי נתן להעביר את רבן שמעון מהנשיאות, על ידי שישאלו אותו במסכת עוקצין והוא לא ידע מה לענות, מכיוון שהוא לא בקי בה, רבי יעקב נודע לו דבר זה, והלך לעליה שמאחורי ביתו של רבן שמעון והתחיל ללימוד אותה בקול רם, וכך חזר עליה כמה וכמה פעמים, רבן שמעון שמע ואמר לעצמו מדוע כך ה' עושה שנותן לי לשמוע כך בלילה כמה פעמים מסכת עוקצין, אולי הוא רוצה שאני ייתן דעתי ללומדה, ולכן ישב והקשיב לרבי יעקב עד שהבינה , למחרת רבי מאיר ורבי נתן באו והתחילו לשאול שאלות את רבן שמעון במסכת עוקצין, ורבן שמעון ידע לענות להם ועל ידי כך לא העבירו אותו מהנשיאות.

ביאור המשנה:
רבי יעקב אומר - היינו שהיה רגיל לומר זאת, ועיין פרק א' משנה ב'.
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא - פרוזדור היא מלשון יוונית, וביאורה בית שער שנכנסין בו לטרקלין שזה ההיכל הגדול, והמשיל העולם הזה לפרוזדור, ואת העולם הבא לטרקלין.
התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין - דרך האדם לפני שנכנס להיכל גדול ששם נמצא המלך, צריך האדם להתלבש נאה ולסדר שערו ולתקן עצמו היטב היטב, כך האדם בעולם הזה הוא נמצא כאן באופן זמני כמאמר הכתוב "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה", ואילו בעולם הבא שהוא העולם הנצחי ששם האדם נשאר לנצח נצחים, לכן צריך האדם לתקן את עצמו לפני שיבוא לעולם הבא, וזה על ידי מצות ומעשים טובים ולימוד התורה וקיום מצוותיה, וכן לעשות תשובה על כל מה שחטא.
וכן חז"ל אמרו כעין סגנון זה בעוד מקומות, במדרש במשלי (פרק ו') "העולם הזה דומה לערב שבת, והעולם הבא לשבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת".

מעשה שהיה:
בפרקי דרבי אליעזר (פרק מג') כתוב, "בן עזן אומר בא וראה כמה כח התשובה, שרבי שמעון בן לקיש היה לומד בילדותו אצל רבי אושיעא, ואחר כך הסיתו אותו אנשים גזלנים להיות כמוהם וברבות הימים שמו אותו אדון עליהם, וכאשר חזר בתשובה בעקבות שראה את רבי יוחנן, הניח ריש לקיש את חבריו ושב לאלוהי אבותיו בכל לבו בצום ובתפילה, והיה לומד תורה יומם ולילה בכל כוחו, והיה מרבה בצדקה ובמתנות לעניים, וביום שנפטר גם חבריו השודדים נפטרו, וכאשר באו לבית דיו של מעלה פסקו את ריש לקיש לגן עדן ואילו את חבריו פסקו לשאול תחתית, קמו וטענו ריבונו של עולם וכי יש משא פנים לפניך? הרי גם ריש לקיש היה איתנו גונב וגוזל, ומדוע דינו כך ודיננו אחרת? ענה להם ה' יתברך הוא עשה תשובה בחייו ולמד תורה וקיים מצוות, ואילו אתם לא, אמרו לו ריבונו של עולם הנה עכשיו כאן אנחנו נעשה תשובה, אמר להם ה' יתברך אין התשובה ועילה אלא עד יום המיתה, משל לאדם שרוצה להפליג בים, אם לא יכין לו אוכל ביבשה מה יאכל בים.
ומסופר על החפץ חיים שפעם אחת בא אליו איזה עשיר, וראה איך החפץ חיים חי בשכונת עוני ובדלות נוראה וכל הבית היה חצי שבור, שאל העשיר את החפץ חיים איפה כל הרכוש של כבודו? ומדוע כך חי בענית גדולה? שאל אותו החפץ ואילו אתה אורח נכבד איפה כל הרכוש והעושר שלך? ענה לו העשיר אני רק מתארח פה, כל הרכוש והעושר שלי הוא בבית שלי, אמר לו החפץ חיים גם אני כאן בעולם הזה אורח, הדירה שלי היא בעולם הבא.