הצגת פריטים הקשורים לתגית: תורה - ישיבת אור דוד

בדרכו של מרן

עם ישראל ממשיך לצעוד בדרכו של מרן, ולכן אנו מצווים ללכת בדרכו של הרב שלום כהן ממשיך דרכו.
קטגוריה: רבנים אורחים

כי הם חיינו ואורך ימינו

התורה הקדושה היא סיבת חיינו ובזכותה אנו זוכים לאריכות ימים ושנים לעסוק בה יומם ולילה.
קטגוריה: עוצמת התורה

השוכח דבר מתלמודו

רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר משום רבי מאיר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלין עליו כאילו הוא מתחייב בנפשו שנאמר רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים (דברים ד ט) יכל אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך (שם) הא אינו מתחייב בנפשו עד שיישב לו ויסירם מלבו.
קטגוריה: פרקי אבות

עץ חיים היא למחזיקים בה

הכי חשוב להחזיק בתורה הקדושה בזמן שכולם מבזים אותה, וכל הנותן יד לתורה ומחזיק בה יזכה להיות מאושר.
קטגוריה: עוצמת התורה

פרשת ויחי - תורה וגמילות חסדים

חובת האדם לשלב את החסד שעושה לציבור עם לימוד התורה שמיישרת את הדעת ולקבוע מהו החסד והטוב האמיתי

כל אשר יעשה יצליח

סדרת הרצאות חדשה בנושא התורה הקדושה ומעלתה, מה זוכה מי שלומד תורה ומי שמחזיק תורה בעולם הזה ובעולם הבא.
קטגוריה: עוצמת התורה

קבלת עול תורה

רבי נחוניא בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול  דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ.
קטגוריה: פרקי אבות

והגית בו יומם ולילה

מצוות התורה כל כך חשובה שאין לך רגע פנוי להבטל ממנה. וחשיבותה שגם אם לא מבין האדם ילמד עד היכן שמגיע.
קטגוריה: שבט מוסר

התורה מגינה ומצילה

חנניה בן חכינאי אומר הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו להבטלה הרי זה מתחייב בנפשו.
קטגוריה: פרקי אבות

מה יעשה האדם ויחכם

מה יעשה האדם שנגזר עליו שלא תהיה בו חכמת התורה? ירבה בתורה וירבה בישיבה ויתפלל ממי שהחכמה שלו.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 32 מתוך 39