עיקרון האמונה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 20 ינואר 2014
רק במקום שהשכל לא מבין אז מתחילה האמונה...
אנשים שואלים שאלות, כמו למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? למעשה שאלה זו וכל שאלה אחרת יכולים להישאל בשתי אופנים. אדם יכול לבוא ולומר משה אמת, תורתו אמת, אני מאמין בתורה הקדושה, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, רק אני רוצה להבין למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו ולמה ולמה ואת כל השאלות שיש לו כמו שאמרנו למשל אדם חולה מאמין ברופאים, הולך לרופא, הרופא לא מרפא אותו, לא יכול לרפא אותך, הוא לא אומר הרופאים שקרנים, הולך לרופא יותר גדול, לא הולך אז טס לחוץ לארץ. בא לרב, שאל שאלה, לא ענה לו אז גמרנו? רב יותר גדול ואם לא אז רב יותר גדול, התורה היא אמת, אז זה שהוא לא ענה לי זה לא אומר שהתורה לא אמת!

מסופר בזוהר, בשמים נשאלה שאלה בתורה, כל הצדיקים בשמים לא ידעו את התשובה עליה, אף אחד לא ידע את התשובה. אז הם חזרו בשאלה? לא! אז מה קרה... אמרו רק רבי שמעון בר יוחאי ידע את התשובה, הקדוש ברוך הוא אמר, תלכו לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אמר את התשובה מיד. יש שאלות? לא שלא רוצים שתשאל, כל הגמרא שאלות, כל הקבלה שאלות, תשאל, בריא לשאול, אל תלך עם ראש בקיר אבל תשאל כדי לדעת, תשאל כדי להבין, לא כדי לנגח, לא כדי להרגיע את המצפון שלך שאתה חילוני. ההוא עשה ככה, הדתי הזה עשה ככה אז אני יכול  לגנוב, אני יכול לחלל שבת, זה לא יעזור לך!!!

אופן שני, אדם בא בצורה של לנגח, לקנטר, תראה איפה הקדוש ברוך הוא, תראה את הרשע הזה אוכל טרפות, לא יום כיפור, לא דין ולא דיין, עסקים חובקי עולם, וילות, כספים, זהב ותראה הצדיק הזה לומד יומם ולילה קודש קודשים ורק צרות ובעיות, איפה הקדוש ברוך הוא. הרי קודם כל האדם צריך לדעת מי שואל על מי, נברא שואל על בורא, איפה האדם ביחס לכל הגלקסיות, כל הבריאה כולה, אדם גרגיר חול גדול ממנו במיליארדים, בגורד שחקים באמריקה לא רואים אותו, אולי כמו גפרור הוא נראה אז הוא הולך ושואל על הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו נתן לך את השכל, מה שאתה קיבלת הקטנצ'יק הזה. נברא לא יכול להבין בורא!!! האמונה נמדדת, אדרבה שיש לאדם צרות, יש לאדם בעיות, סטירות, אי הבנות כמו שראינו אצל אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, "ביצחק יקרא לך זרע", תדע לך אברהם, עם ישראל לא יבוא מישמעאל, יבוא מיצחק והנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך קח את יצחק ושחוט אותו, מה הוא צריך לעשות, אדם שבא לו בן אחרי מאה שנים, כמה הוא אוהב אותו וכמה הוא קשור אליו, ריבונו של עולם איפה האמת? אתה אמרת לי ביצחק יקרא לך זרע, אתה אמרת שכל ישראל יבוא מיצחק, איך זה יכול לבוא ביחד, זה סתירה. אברהם אבינו לא שואל שאלות, לא רק שלא שואל "וישכם אברהם בבוקר", אברהם יודע אני נברא והוא בורא, נברא לא יכול להבין בורא, ולאחר עקדת יצחק הוא זכה "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה", היראת שמים נמדדת שיש סתירות ואי הבנות, אז נמדדת היראת שמיים כמו המעשה שסיפרתי שבוע שעבר עם המעשה בשואה, אותו אדם שבערב יום כיפור מעלים אותו לעלות חזן וכל המשפחה שלו הלכו בשואה וכל קרוביו וידידיו הלכו בשואה והוא עומד על התיבה והוא אומר, ריבונו של עולם, מה אני מבקש ממך? יתגדל ויתקדש שמיה רבא, שהשם שלך יגדל בעולם, כולם יעבדו אותם, כולם שבת וכולם תפילין, זה נקרא אמונה, יש לך דברים לא מובנים, ההורים הלכו בשואה, הילדים, האישה, כל המשפחה הלכו בשואה, מה אני מבקש שהשם שלך יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ריבונו של עולם שהשם שלך יגדל בעולם, שכולם יאהבו אותך, כולם שמע ישראל, כולם שבת, כולם תפילין.

אלה אנשים שהיו בשואה, קדושי עליון, צדיקים עמודי עולם, הלכו לתאי הגזים בשירה ובזמרה, הלכו לתאי גזים עם שמע ישראל, הלכו בשמחת תורה עם שירה וריקודים לתוך אש, למשרפות אש, אלה שהיו קדושי עליון היו בתוך השואה, לא אמרו איפה אתה ריבונו של עולם, היינו צדיקים ולמדנו תורה יום ולילה, עשינו צדקות וחסדים, זה מה שמגיע לנו? לא שאלו למה זה מגיע לנו, הם נכנסו לתאי הגזים עם שמע ישראל, אנחנו בזכותם נמצאים פה ואומרים איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה. האמונה נמדדת שקשה לך, שאתה לא מבין, אתה צריך לדעת אני נברא והוא בורא ונברא לא יכול להבין בורא!!!