מעלת הרב עובדיה יוסף

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 29 ספטמבר 2013
גדולי הדור הם כמו אש גדולה שכל מי שמתקרב אליהם נכבה, כמה צריך זהירות בגדולים מאיתנו.
התנא בפרקי אבות אומר, "והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלת", גחלת. בני תורה, תלמידי חכמים, הרב עובדיה יוסף, זה מדורה ענקית, "והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש". אומר כאן הפירוש, אומר שלא תכוה, מה זה שלא תכוה? "והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה", כלומר כשם שלא תוכל להתקרב יותר מדי למדורה פן תישרף פן תכוה כך תהיה זהיר בשעה שאתה מתקרב לחכמים, תראו אני מדבר על אחד שמתקרב אליהם, אל תתקרב אליהם יותר מדי, למה? שמתקל בכבודם (?) ותיענש על ידו. תבינו על אחד שכל הפה שלו ביזיונות, לבזות בני תורה?!

תבינו ה' ירחם מבט עינו של בורא עולם זה, תלמידי חכמים זה בני תורה, אין לו הקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד. הרב עובדיה לא אומר מעצמו, הגמרא אומרת, אין הדלקה מצויה אלא במקום שמצויה בו חילול שבת, תראו את הפסוקים בירמיה, פסוקים מפורשים, לא גמרא ולא אף אחד, "כה אמר ה' אליי הלוך, ועמדת ושער בני העם אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלים ואמרת אליהם שמעו דברי דברי ה' מלכי יהודה וכל יהודה וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה, כה אמר ה' הישמרו בנפשותיכם ואל תישאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו". כל מלאכה, לא רק אש, כל מלאכה לא תעשו ביום השבת, "וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם ולא שמעו ולא הטו אוזנם; ויקשו את עורפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר, והיה אם שמוע תשמעון אליי נאום ה' לבלתי הביא משא העיר הזאת ביום השבת; ולקדש את יום השבת", אם תשמעו בקולי כן, "לבלתי עשות בה מלאכה ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים יושבים על כיסא דוד רוכבים ברכב ובסוסים המה ושריהם, איש יהודה ויושבי ירושלים; וישבה העיר הזאת לעולם". זאת אומרת יהיה כבוד לעם ישראל וישבו לבטח, "ובאו מערי יהודה ומסביבות ירושלים ומארץ בנימין ומן השפלה ומן ההר ומן הנגב, מביאים עולה וזבח ומנחה ולבונה ומביאי תודה, בית ה'". תראו פסוק אחרון, "ואם לא  תשמעו אליי, לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא ובא בשערי ירושלים ביום השבת: והצתי אש בשעריה ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה".

אש, אם לא היו באים כל העולם (?), מי יודע לאן איפה זה היה מגיע. תראו פסוקים מפורשים, בורא עולם אומר, "הלא כה דברי כאש", שבת זה אש, אתם מתעסקים באש ובאה אש, לבוא לדבר על מרן גדול הדור, ספר תורה מהלך, מי הם בכלל?! הרסו את העם, הורידו את הבנות לפריצות, לזימה ולניאוף והולכות עם ערבים, הרסו לנו את הבנות, הרסו לנו את הבנים, רצח, סמים, אלימות, מה לא?! העם שפוך, העם הרוס, בתי כלא מפוצצים. תראו אלה שחוזרים בתשובה איך פושטים צורה ולובשים צורה, תראו בני תורה, את הילדים בתלמודי תורה, לכו לתלמודי תורה ותראו ילדים איזה דרך ארץ ואיזה מידות, איזה יחס להורים ולמורים, תראו את אלה שבאים פה לדרשות, לך לקולנוע לראות סרט, בקבוקים עפים באוויר, שריקות, גיהינום. תראו אתה בא לדרשה, מישהו שורק? מישהו צועק? אתה רואה שכולם יושבים, נמצאים בבית של מלכו של עולם. רבותיי תבינו דבר אחד שאני אומר לכם שם בכנסת חושבים שהשלטון בידיהם ואנחנו כאילו מים אחרונים, הם לא יודעים שהם מסכנים והם אומללים, בורא עולם איתנו והתורה איתנו וכלום לא יעזור להם, אנחנו נצליח ונעלה מעלה מעלה.