כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 11 אוגוסט 2013
הקדוש ברוך הוא עושה הכל בדין ובצדק וכל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו.
חז"ל אומרים, אדם שאומר שהקב"ה ותרן ועוד אחד שהוא מאמין קצת, יוותרו חייו, זה אחד שמאמין, אחד שלא מאמין מסכן. בואו תראו הגמרא במסכת ברכות, דף ה' מה היא מספרת, רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא, היה לו ארבע מאות חביות יין, אתם יודעים מה זה ארבע מאות חביות? כולם החמיצו. על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן, באו לרב יהודי תלמידי חכמים, באו אליו. ואמרי לה רב אדא בר אהבה ורבנן, ואמרו ליה לעיין מר במיליה. רבותיי רב הונא מגדולי האמוראים היה, מחיה המתים היה, מלאך אלוקים היה, החמיצו לו ארבע מאות חביות יין ובאים אליו תלמידי חכמים הביתה ומה אומרים לו? תפשפש במעשיך, איזה עבירה עשית, מה אנחנו היינו אומרים? הוא קנה עצים של החביות (?), היו רקובים, נכנסה השמש והחמיצה את היין, היינו אומרים את כל הסיבות שבעולם. אצל תנאים ואמוראים בגמרא אין מקרה אם לא מגיע לך נזק לא יקרה, אם קרה סימן שמשהו איתך לא בסדר, אומרים לו תפשפש במעשיך, איזה עבירה עשית, תבינו הם מדברים עם אדם גדול. אז אומר להם, אמר להו ומי חשידנא בעינייכו, אני חשוד בעיניכם שאני עושה עבירות? תבינו מה זה, תראו מה זה שיחה של גדולי עולם. אמרו, ליה מי חשיד קודשא בריכו דעביד דינא בלא דינא, וכי הקב"ה חשוד בעיניך שייתן עונש אם לא מגיע לאדם ויעשה דין בלא דין? שמעתם שיחה של גדולים, הם לא אומרים אולי החביות לא בסדר, אולי היה מקום עם שמש, לא חיפשו שום סיבה טבעית, הכל מלמעלה אם בא לך נזק אז משהו איתך לא בסדר. אז הוא אומר להם, אני חשוב בעיניכם לעשות עבירות? אומרים לו, בורא עולם חשוד בעיניך לעשות דין בלא דין? אם לא היה מגיע לך היה עושה לך? תראו מה זה.

אמר להם אם יש מישהו מכם ששמע עליי משהו לא בסדר תגידו, שיגיד. אמרו ליה הכי שמיע, כך שמענו, מה שמעו, לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה. בזמנם היה אנשים שלמי יש שדה, שאדם שהוא קוטף את הפירות נקרא אריס אז הוא היה מקבל אחוזים מהפירות שהוא קוטף. שמענו שאתה לא נותן לאריס שלך את מה שאתה חייב, את האחוזים שמגיע לו. אמר להו מי קא שביק לי מידי מיניה, חצי הוא גונב, מה ניתן לו? שמעתם מה הוא אומר? חצי הוא גונב, מה ניתן לו? כמעט הוא לא משאיר כלום, הא קא גניב ליה כוליה, הוא גונב, מה ניתן לו. מה עונים לו, אמרו ליה היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעים אמרו לה, אפילו שאתה צודק אם אתה לא נותן לו מה שמגיע לו אתה טועם טעם גניבה, גם אם לא מגיע לו תן לו, למה אחרי הכל טעם גניבה אתה טועם וזה לא בסדר. תראו מה הגמרא אומרת, אמר להו קבילנא עלי, מקבל עליי, אני מקבל עליי לתת מה שמגיע לו, כדי לתקן, דיהיבנא ליה. אומרת הגמרא, יש דעה שאומרת מה קרה, המחיר של החומץ עלה והיה מחסור בחומץ והגיע למחיר של יין, כל הנזק שלו חשבו שנעשה לו נס שהחומץ נהפך להיות יין. זאת אומרת תראו מה הגמרא פה, אדם צריך להחדיר לו בראש, כל מה שקורה איתי בבית, כל מה שקורה איתי בחיים עשרים וארבע שעות ביממה שום דבר לא נעשה ללא השגחה פרטית וללא החלטה בשמיים ואם החליטו בשמיים הן לטוב והן לרע אדם צריך לבדוק במעשים שלו מה עשיתי, למה זה קרה לי, למה קיבלתי את זה ותבין אין מקרה בעולם, הכל בהשגחה פרטית.