סגולה עצומה לאמונה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 02 מרס 2020
סגולה עצומה מרבי חיים מולוז'ין איך זוכים לבטל מעלינו כל דברים רעים ולזכות לאמונה אמיתית בבורא עולם.
אדם צריך להחדיר בקרבו אמונה "בעצמות", שיהיה עמוק עמוק בליבו, זורם בדם שלו, שהכל בגזירת עליון, אין דבר שקורה בעולם בלי רצונו יתברך, הקב"ה יתעלה הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל כי הכל מעשה ידיו. ומי שמשריש היטב אמונה והוא מאמין בה' יתברך 'משמועה רעה לא ירא נכון ליבו בטוח בד' סמוך ליבו לא ירא' מי שבוטח בקב"ה אין לו פחד מדבר רע! מי שעומד מול אריה שואג, ולפתע מזמזמת לידו דבורה, הוא יפחד?! הרי  אריה  לפניו! כך אם הוא מפחד מהקב"ה, יודע שהכל בידו וממנו הכל, אין לו שום פחד ומורא משום אדם ואף גורם בעולם! הפחד מהקב"ה מבטל כל הפחדים שבעולם! אף אחד בעולם לא יכול לעזור לאדם אם בשמים לא רוצים, ואף אחד בעולם לא יכול להזיק לאדם אם בשמים לא רוצים. כל העולם כולו ירצו – אם ה' לא ירצה לא יקרה.

כתוב במגילת אסתר: וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן, כי כן ציוה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה! למה? כי אם הקב"ה אמר לא להשתחוות אין למרדכי היהודי שום פחד! אם על פי הדין המן נחשב עבודה זרה הוא לא יכרע ולא ישתחוה! כמו שאומר דוד המלך ע"ה בתהילים גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עימדי - גם במקומות החשוכים ביותר, מרגיש דוד המלך שהקב"ה איתו!

וכשאסתר המלכה אומרת למרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית!! אומר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים: כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות!

בואו נחשוב, מה הסיכוי שהיהודים שנגזרה עליהם גזירה רח"ל, ינצלו?! והיא, אסתר המלכה שנמצאת בבית המלך תמות. הרי זה בדיוק להפך, הוא למטה עם העם ויש עליו גזירה להשמיד להרוג ולאבד, והיא בארמון, מלכה. אלא שמרדכי בעל אמונה יוקדת וביטחון ברור בקב"ה, מרדכי חי את הידיעה שהקב"ה לא יעזוב את עם ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ובזכות האמונה הזו והבטחון הזה, ניצלו כל עם ישראל, וזכו לישועות הגדולות המקיפות.

רבינו הגדול מוהר"ח מוואלזין, גדול תלמידי הגר"א ובעל "נפש החיים" ו"רוח חיים", כשקוראים את ספריו הקדושים מתמוגגת הנשמה ונשפכים חדרי הלב, כמו כן בתארו את מעלת רבו איש האלוקים הגר"א זללה"ה. והוא כותב דברים נוראים בעניין מידת הבטחון:
ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שם רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שם דבר כלל... וגם יגזור אומר ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים היפוך סדור כוחות הטבעים. כיון שמשעבד ומדב' טוהר אמונת לבבו באמת בל תמוט רק לו יתברך לבד ואצלו יתברך הכל שוה כל רגע. לפעול בסידור הטבע שקבע או היפוך סידור הטבע. כמו שמצינו בר' חנינא בן דוסא. וכי נחש ממית או נחש מחיה כו'... רק הקב"ה יכול להושיעו או להפסידו ח"ו, צריך לזכור תמיד: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד! רק דבר אחד בעולם, הקדוש ברוך הוא, כל השאר הם רק דמיון, כי רק הקב"ה קובע מה יהיה. ולכן אם מרגיש אדם שהכל בטל לקב"ה וכל הדינים בטלים אליו, אין אחד שבעולם יכול להזיק לו! ויש סיפורים רבים על הצלחת סגולה זו גם בין אנשים פשוטים. לכן אם ח"ו אדם נמצא בצרה או צריך ישועה ישב עם עצמו ויתבונן, יחשוב וישנן שאין עוד מלבדו ורק הקב"ה עשה עושה ויעשה לכל המעשים!
שנזכה לאמונה שלימה אמן.