ביציאה משלמים הכל

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 17 פברואר 2020
בעולם הזה אפשר לעשות הכל רק חשוב לזכור שביציאה משלמים הכל וכל דבר בא בחשבון בעולם הבא.
קראנו בפרשת שבוע שעבר, עם ישראל נמצא במדבר, ובלעם הרשע ניסה לקללם ולא עלתה בידו, מה עשה בלעם הרשע? יעץ למואב שיחטיאו את בני ישראל, יצאו בנות מואב והפילו את בני ישראל, ומתו עשרים וארבע אלף איש, מה שלא מתו בכל מלחמות מדינה זו מהקמתה ועד עתה! מגפה!! על העגל מתו שלושת אלפים בלבד, ועל זה - עשרים וארבע אלף איש. אמר לו בלעם הרשע לבלק, אלוקיהם של אלו שונא זימה. צריך לזכור טוב טוב - הקב"ה שונא זימה! איך אתה מתחתן בצורה שהקב"ה שונא!! וכל ההתדרדרות הזו באה בעצת הערב רב, התקשורת הארורה, שלועגת לכל דבר שבקדושה, ומאז פרוץ המדינה מדרדרת את העם לעמקי שאול פחת. וכתוב בזה"ק שהערב רב, הם שהחטיאו את עם ישראל בצאתם ממצרים, והם שידרדרו את עם ישראל קרוב לגאולה יה"ר שתבוא הגאולה בב"א.

כיצד עמד יוסף הצדיק בפיתויים הנוראיים, לבושין שלבשה בצפרא כו', "את האלוקים אני ירא". יוסף ברח מעבירה! לא התחכם! השאיר בגדו בידה וינס ויצא החוצה. ובעבור זה, כשעמדו ישראל על שפת הים, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז הים ראה וינוס, אומרים חז"ל (מד' תהלים קיד) מה ראה? ראה  ארונו של יוסף יורד לים. אמר הקב"ה, ינוס מפני הנס, שנאמר וינס ויצא החוצה. אף הים יהיה נס מפניו! הוא בורח מהעבירה אני בורח מפניו!
במגילת קהלת אומר שלמה המלך ע"ה "שמח בחור בילדותך וייטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך" - שלמה המלך אומר לאדם תאכל ותעשה מה שאתה רוצה, אך מסיים הפסוק: "ודע! כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט". תכנס ל"סופר" תמלא עגלות, אבל דע לך כי ביציאה משלמים. גם אתה, בעולם עשה מה ש"בא לך", אבל דע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט. יש בורא לעולם, קל נורא עלילה על כל דיבור ומילה, נותנים דין וחשבון.

עלינו ללכת בדרכם של צדיקי הדורות, בדרכם של האבות והאמהות. לשמור על הצניעות, לשמור על הקדושה! חז"ל (רש"י ע"ז יח) מספרים על ברוריה אשתו של רבי מאיר שהיתה גדולה בתורה, פעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים (קדושין דף פ) נשים דעתן קלות הן עלייהו ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא. אדם חושב שהוא גדול ואינו נכשל, והתורה מזהירה לכל אדם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לכולם יש יצר הרע וכולם צריכים שמירה יתירה. ובדורנו היצר חזק מתמיד.

רגילים לשמוע "אל תהיה פנאט" "אל תהיה קיצוני". האמת שצריך להיות חרד וירא מדבר ד' עד הקצה האחרון. לא להוסיף על מצות ד', אך גם לא לגרוע! פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, קינא לכבוד ד', והרג את זמרי וכזבי במסירות נפש, ובעבור זאת זכה לברית שלום מהקב"ה, ולהיות כהן וחי לנצח. ואמר הקב"ה למשה רבינו "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כילתי את בני ישראל בקנאתי". אומרת לנו התורה שהיה מן הדין ח"ו שיהיה כליון על עם ישראל! ורק בזכות קנאותיה דפנחס ניצל עם ישראל משמד! מכליה!

מבואר בחז"ל ובספרים הקדושים, שכל הצרות והאסונות באים מחמת חוסר הצניעות. היכן ירדנו?! היכן זרוקות בנות ישראל, האום אשר היה לשם ולתפארה היה לבוזה וקלון. דברים שכתוב בגמרא עליהם ש"אפילו קלה שבקלות אינה עושה כן" (גיטין דף צ) הפך להיות אצלם דבר שבשגרה!
וכמה אסונות וצרות יש, כארבע מאות הרוגים לשנה בתאונות דרכים רח"ל, וכמה בפיגועים, רק בחופש האחרון נפגעו קרוב לשש מאות ילדים מתאונות דרכים  בתקופת החופש בלבד! אחד מכל שלושה חווה תאונה. ואין ספק שזה בגלל העבירה הזו של פריצות.
אישה צריכה מאד להזהר בצניעות שלה שהרי המכשיל את חבירו, הרי הוא נושא בחטאו, וכל המכשיל את הרבים נושא בחטא הרבים!

הגמרא מספרת על רבי יוחנן ששמע נערה אחת שמתפלל ואומרת: רבונו של עולם בראת גן עדן ובראת גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם. ומפרש רש"י להפסיד חלקם בעולם הבא.
שנזכה להתחזק בצניעות ובקדושה והקב"ה יאמר די לצרותינו, אמן.