בטל רצונך מפני רצונו

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 08 ספטמבר 2019
מה זוכה מי שמבטל את כל הרצונות שלו כלפי הקב"ה - האם הוא מפסיד משהו בחייו....
כמה שאדם קדוש יותר, נשמר יותר, מתגבר יותר – כך ערך המצוות והלימוד שלו גדול יותר, וכח התפילה שלו חזק יותר! המצוות של האדם נמדדים לפי גודל קדושת האדם. אדם שמתקדש לא רק שעולה בדרגה, והוא יותר קדוש, אלא כל המצוות שלו, כל לימוד התורה שלו, מקבלים רמה אחרת, התפילין שלו, השבת שלו, הוא מרוויח עולמות! שכל המצוות שעושה מרגע ההתגברות ואילך יש להם ערך שונה לגמרי לגמרי! וכן להפך, אם אדם יורד בדרגה, התורה שלו שווה פחות.

החפץ חיים אומר משל, אדם שאינו קדוש ולומד תורה, דומה לאדם שביתו מלא זבל והוא מכניס ריהוט יוקרתי, נברשות זהב, ושטיחים פרסיים. אומר הקב"ה, לפני שאתה לומד את תורתי, לפני שאתה מתדבק בי, תטהר את עצמך תקדש את עצמך. תארו לכם אדם עומד לפני הקב"ה, או קורא תהילים ומחשבותיו טמאות, אדם מגעיל ומטונף וכך הוא עומד לפני ה'?!
לאחר שאדם התרגל, קשה לו להפרד, אבל צריך להתגבר ולזרוק את המכשירים, ולהחליט אם אתה רוצה קשר לבורא עולם או קשר לסטרא אחרא, אם אתה עם המכשירים הללו אתה קשור ח"ו לסט"א, לטומאה נוראה. ואם אתה מבטל רצונך מפני רצונו יתברך, אתה נעשה עבד שלו, אבל אתה מלך - עבד מלך מלך! והקב"ה יבטל רצון אחרים מפני רצונך, תהיה לך סייעתא דשמיא. הקב"ה רואה את המסירות נפש של האדם, שמתגבר למעלה מהטבע, ועוקר מעצמו הרגלים רעים של חיבור גרוע, ועליו הוא אומר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע. קדוש יאמר לו בשמי מרומים, רק הוא והקב"ה יודעים את מעלתו, והקב"ה מפרסמו בכל הרקיעים, פלוני בני שיבר יצרו, בשביל לעשות את רצוני. אשריו בעה"ז וטוב לו בעה"ב.

נמצאים אנו בדור קשה, בעקבתא דמשיחא. ובזוהר הקדוש כתוב: רבי שמעון זקף ידוי, בכה ואמר אוי למי שיהיה בזמן המשיח, ואשרי מי שיהיה אז. מה זה אוי - ואשרי?! אוי למי שיהיה ויפול, ואשרי מי שיהיה ולא יפול. דור כזה קשה, כדור המבול, שכתוב שאפילו המלאכים נפלו, ומה שמציל מהמבול זה רק תיבת נח. התיבת נח של היום זה הישיבות הקדושות, בתי המדרש ושיעורי הקבע. נתאר לעצמינו, בדור המבול הקב"ה אומר לנו יש מבול הכנסו לתיבה, היינו רצים בכל כחנו! גם עכשיו הקב"ה קורא לכל באי עולם: המבול על הארץ, בואו לתיבת נח, בואו באופן קבוע לשיעורי תורה ומוסר, התחברו אלי ואתם הדבקים חיים כולכם היום. בחוץ יהום הסער בבית המדרש נעים וטוב, אשרי השומע אלי לשקוד על דלתותי יום יום! סכנת נפשות ברחובות, והעצה היחידה היא התורה הקדושה.

הקב"ה מזמין אותנו לארמונו, ואומר לנו: בואו לבית שלי, השכינה נמצאת פה, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה בלבד! בבית המדרש נמצאת השכינה הקדושה והיא מחכה לכל איש ישראל, בואו ללמוד תורה, בואו להתחבר לקב"ה! לאחר חודש בשיעור תורה אדם פושט צורה ולובש צורה, אי אפשר להכיר אותו יותר. זה כח התורה.
וכיון שהיצר הרע יודע את כח התורה, לכן יותר ממה שהוא מחפש להחטיא את האדם בחטא כזה או אחר, הוא מחפש להפיל אותו ביאוש, שלא יראה לעצמו תקוה ועתיד רוחני, שלא ילך לשיעורי תורה! רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלקים סלה. ולמה? כי יודע היצר שאם יבוא אדם לשמוע תורה ומוסר, ואם יתעודד לקבוע עיתים לתורה, ימס היצר והיה למים, האבן נמוחה והברזל יתפוצץ ודבר אלוקינו יקום לעולם.

מי שכל חייו הולכים באותו ציר ומסלול, להתקדש עוד ועוד, עוד תורה ועוד יראת שמים, עוד התגברות עוד מאמץ, ונשמתו מאירה באור יקרות שאין גדול ממנו! אדם ברחוב, שכל חייו חרטות ונפילות, איזה פנים יש לו... רואים אנו את תלמידי החכמים גם בגיל מבוגר מאד, מתקיים בהם הפסוק עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, הרב שך זיע"א בגיל 90 עמד בשיעור בישיבת פוניבז', והיו עומדים אחד מימינו ואחד משמאלו כדי לשמור עליו, כי בשיעור היה אש להבה! כולו מלחמת השם! והיה יכול ח"ו ליפול אם לא היו שומרים עליו. התורה הקדושה מצחצחת את נשמתו של האדם, מרוממת אותו לפסגות, אין חמדה כתורה ואין טהוריה כישראל. ת"ח שואף כל ימיו ללמוד עוד ועוד, להתקדם ולהתקדש עוד ועוד, התורה משוש חייו ואושרו עדי עד. ראיתם פעם צבעי או יהלומן וכל מקצוע אחר בגיל 90? כל מקצוע איננו אתגר בחיים, צריך את הכסף וזהו. אבל התורה היא עצמה התכלית והאושר. שנזכה להתחזק בתורה אמן.