מעלת הנסיונות

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 16 ינואר 2019
מדוע יש לי נסיונות בחיים, לאן מובילים אותי הקשיים בחיי היומ-יום - בואו להעריך את הנסיונות!
הרבה פעמים באים אלי בעלי תשובה, ואומרים לי, כבוד הרב, התחלתי לחזור בתשובה ומיד צרות וייסורים באים אלי, זה קורה הרבה. מדוע?
בתחילת הספר מסילת ישרים, כשהוא עונה על השאלה "מה חובתו בעולמו" הוא כותב "נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון". הניסיון הוא עיקר התפקיד של האדם העולם הזה!

אנחנו קוראים בפרשיות אלו על אברהם אבינו שאביו היה עובד ע"ז ומעצמו הכיר קונו, ונלחם מלחמת ד' ומסר עצמו למיתה בכבשן האש, והגדיל לעשות נפשות בחרן, עבד את ד' באהבה עד שהכתוב מעיד עליו אברהם אוהבי. הקב"ה מנסה אותו בעשרה ניסיונות קשים, והוא נשאר באמונתו שלם ותם. הקב"ה אומר לו לך לך והפרד ממשפחתך, לך אל ארץ אשר לא ידעת, הקב"ה מבטיח לו ואעשך לגוי גדול, והיה ברכה, ברכות למכביר. אברהם מציית ויוצא מיד לדרך, וכשבא לארץ כנען מיד תוכפים אותו צרות, ויהי רעב בארץ, הוא חייב לרדת מצרימה - לוקחים את אשתו. הקב"ה בעצמו אמר לו ואעשך לגוי גדול ואברככה והיה ברכה, ואברהם יכול לשאול היכן הם הברכות שהבטיח לי הקב"ה?!

והגדולה שבניסיונות - בפרשה שלנו כתוב שלאחר מאה שנה נולד בן לאברהם אבינו, והוא גדל והולך בדרך טובה, ולפתע הקב"ה אומר לו לקחת את בנו חביבו, יצחק בן השלושים ושבע, ולהעלות אותו לעולה! הוא היה יכול לשאול: הקב"ה אמר לו "כי ביצחק יקרא לך זרע", אתה בעצמך אמרת, ואיך אעשה הדבר הזה לשחוט את בני?! ואברהם לא שואל שאלות, הוא קם מוקדם בבוקר הולך לשחוט את הבן. ניסיונות שאין כמותם.

מדוע היה הקב"ה צריך לנסות את אברהם? וכי לא ידע את עוצם אהבתו של אברהם אליו ושיעמוד בכל הניסיונות?! אומר המדרש משל למי שמוכר כדים, הוא חובט בהם במקלו בכל הכח, כדי שיראו כולם שהם חזקים. כך הקב"ה מנסה את אברהם בניסונות כדי להראות לנו מי זה אברהם. אם לא היו הניסיונות לא היינו יודעים מה המיוחד באברהם אבינו שהוא קורא לו אברהם אוהבי. עוד ניסיון ועוד ניסיון, עד ניסיון העקדה. ובשום שלב, אין אברהם מהרהר אחר מידותיו של הקב"ה, הוא מאמין בד' בכל ליבו שכל מעשיו אמת וצדק ללא פגם ודופי ח"ו. כמו שאומר דוד המלך בתהילים: "נתת ליראיך נס להתנוסס" - הניסיונות מרימים את האדם לדרגות גבוהות ונישאות, כל בעל תשובה הקב"ה מנסה אותו לראות ולבחון אותו כיצד אתה עובד אותי!

כתוב בספרים שמי שעושה מצוה גדולה, למשל נותן מאה אלף שקל לאלמנה, ורוצים לתת לו מהשמים איזה מתנה מיוחדת, למשל בן תלמיד חכם וכדומה. שומע את זה השטן ומקטרג, ומרשים לשטן לנסות אותו. אם יהרהר אחר קונו חלילה, יאבד את השכר שרצו לתת לו, ואם יתגבר ויאמין בד' ויחשב לו צדקה ויתנו לו מתנה משמים פרי מהלליו.

מעשה ביהודי אחד שהיה עובד בבית מרזח, שחכר מהפריץ, הפריץ היה מסתדר איתו, ואם לא היה לו לשלם היה דוחה לו את התשלום לשנה הבאה, אולי ירוויח יותר. שנה אחת הפריץ היה צריך ליסוע לחו"ל ומינה אחר תחתיו, אותו ממונה היה אכזר ושונא יהודים, בסוף השנה, הגיע הזמן לשלם וליהודי לא היה כסף לא ויתר לו, הממונה לא הסכים לוותר, וכל תחנוני היהודי עלו בתוהו, והלקה את היהודי באכזריות רבה ארבעים מלקות. כשחזר הפריץ התחיל היהודי לבכות לו, סיפר לו מה שעשה לו האיש, כעס הפריץ ואמר לו, על כל מכה תקבל מאה זוז, על ארבעים מלקות ארבעת אלפים זוז. ועוד, אותו ממונה יש לו שמונים דונם אדמה, ארבעים דונם שלך. בא הביתה ראתה אותו אשתו בוכה, שאלה אותו מה קרה? אמר לה חבל שלא נתן לי שמונים מלקות, הייתי מקבל את כל השמונים דונם.

אומרים בעלי המוסר: יבוא אדם לשמים ויצטער מדוע לא היו לי עוד ייסורים. שם בשמים יודעים להעריך את הייסורים, כאן בעולם, אנחנו לא מבינים. אם באים חלילה ייסורים – קבל אותם באהבה, נסיונות וייסורים מקדשים ומרימים אותנו אם נקבלם באהבה!