רבי מתיא בן חרש

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 20 יוני 2016
סיפורו המופלא של רבי מתיא בן חרש ששמר על עיניו בקדושה ובטהרה עד שהצליח להסיר את היצר הרע מקרבו לגמרי.
מעשה בר' מתיא בן חרש שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם! זיו פניו כמלאכי השרת!! פעם אחד עבר שטן ונתקנא בו אמ ר אפשר אדם כמו זה לא חטא? - השטן מתקנא בו, הנה אחד שלא חטא מימיו! אמר לפני הקב"ה רבונו של עולם רבי מתיא בן חרש מה הוא לפניך א"ל צדיק גמור הוא. אמר לפניו תן לי רשות ואסיתנו א"ל אין את יכול לו -אמר לו השטן - אף על פי כן, אמר לו [הקב"ה] לך. נדמה לו כאשה יפה שלא היתה כדמותה מעולם מימות נעמה אחות תובל קין שטעו בה מלאכי השרת שנאמר ויראו בני האלהים את בנות האדם עמד לפניו.כיון שראה אותו הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד לו על צד שמאלו הפך פניו לצד ימין היה מתהפך לו מכל צד. מלאך אלוקים רבי מתיא, אבל כשהוא רואה נסיון הוא מהפך עיניו.

אמר [רבי מתיא] מתירא אני שמא יתגבר עלי יצר הרע ויחטיאני - כמה שהוא צדיק וקדוש, הרי הוא מפחד, זהו הצדיק האמיתי, ומי שפוחד הוא באמת לא יפול, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה!!  מה עושה אדם שפוחד מהחטא? הוא פוחד לחטוא, לכן הוא לומד תורה בחשק רב, ועולה ומתעלה כל יום בחכמה ובתבונה וליבו נובע מעיינות של שמחה בלימוד המוסר והיראה, והוא נעשה שלם יותר ויותר, וממילא זהיר יותר מן החטא, וחזק הוא מן החטא  - מה עשה אותו צדיק קרא לאותו תלמיד שהיה משרת לפניו א"ל לך והבא לי אש ומסמר הביא לו מסמרין ונתנום בעיניו - רבי מתיא מעוור את עצמו עיור חשוב כמת!!  עדיף לר' מתיא להיות כמת בעיניו הגשמיות ובלבד שלא להיות כמת רוחני, לא לשרוף את העינים בשריפה רוחנית, "שמא" יתגבר עלי יצר הרע! - כיון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו.

יודע רבי מתיא מהו שורש העינים בעולמות העליונים. אשר השחור של העין זה כקודש הקדשים. כל פעולה של האדם למטה משפיעה למעלה. האר"י הקדוש אמר שאם היה יודע כמה פעולותיו משפיעות למעלה, כמה קריצה לעבירה הורסת למעלה, היה מהפחד בלבד לא היה זז כל חייו, מרוב פחד, כמה שפעולותיו קשורות למעלה. ובפרט מעלת העינים, אשר כפי שאמרנו "כלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה", היא הנשמה של האדם. כל הצלחת האדם היא ע"י האדם, כי כשהעינים שמורות כל הגוף שמור, אין היצר נכנס באדם אלא דרך העינים. עינים רואות אז הלב חומד ומהרהר, בפרשת השבוע "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ואמרו חז"ל אלו שני סרסורי החטא. אבל כשהעינים שמורות אין סרסורים לעבירה. -השטן שומע זאת - מזדעדע ונופל לאחוריו. השטן נופל!! הוא רואה איזה דרגה רבי מתיא, ששורף את העינים על "שמא".
ויש המשך למדרש: באותה שעה קרא הקב"ה לרפאל א"ל לך לרפא את ר' מתיא בן חרש. בא ועמד לפניו א"ל מי אתה א"ל אני הוא רפאל ששלחני הקב"ה לרפאות את עיניך - אנחנו היינו שמחים, מלאך בא אלינו! ברוך הבא בשם השם אך רבי מתיא לא כן - א"ל הניחני מה שהיה היה. - פוחד הוא שמא יחזור לו הנסיון, היה והצלחתי, אך מי יודע אם פעם אחרת גם אצליח!! - פחד פחדים! - חזר לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם כך וכך אמר לי מתיא א"ל לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. - ערבות בנקאית מבורא העולם - מיד ריפא אותו. מכאן אמרו חכמים כל מי שאינו מסתכל בנשים על אחת כמה וכמה באשת חבירו אין יצר הרע שולט בו.

כמה גדולה מעלת שמירת העינים, שאם אדם שומר על העינים, יש לו שליטה על עצמו, הוא יכול לנווט את עצמו לקדושה. בורא העולם מזהיר אותנו המון פעמים בתורה הקדושה: "קדושים תהיו כי קדוש אני", והייתם קדושים כי קדוש אני ד' אלוקיכם" ולמה? מה אני קדוש אף משרתי קדושים.
בסוף מסכת סוטה אומרת המשנה רבי אליעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית ...בעקבות משיחא חצפא יסגא, ויקר יאמיר. הגפן תתן פריה והיין ביקר, והמלכות תהפך למינות, ואין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים. (מיכה ז) בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמתה, איבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתביש מאביו. ועל מי יש לנו להשען, על אבינו שבשמים... כמה רואים אנו היום, את שנאת התורה, ואת יראי חטא שנמאסים, שלטון הרשע והחוצפה שלו, אך מה נורא נוראות לראות את בית הועד, בין ראשי האומה הציונית. דור המבול שורר בחוץ, מבול איום ונורא בחוץ, והישיבות הקדושות הם תיבת הנח.

התורה הקדושה מזהירה אותנו, כי אם לא נשמור את קדושתנו, הקב"ה יסיר מאיתנו ח"ו שכינתו. (דברים פרק כג) כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע .. כי ד' אלדיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך: הקב"ה נמצא במחנות החיילים, ד' מסתובב בצבא, מתהלך כדי להציל את החיילים, ומצוה שלא תהיה שם פריצות, ואם יש פריצות הוא עוזב אותם! נהרגו עד היום כד אלף חיילים הי"ד, איננו עם של דרך הטבע, אנחנו עם רוחני! ואומר אני לכם, כי אם לא היה פריצות בצבא לא היו מתים חיילים רבים כ"כ. התנ"ך מספר לנו על צבא קטן וקדוש, הברכים שלא כרעו לבעל רק הם נלחמו והם הצליחו. סור מרע ועשה טוב, אור התורה, נר מצוה ותורה אור יאיר את מאוויי ליבך ויקדש אותך.

כתוב בזהר הקדוש שאין טומאה עכורה בעולם כטומאת הנדה, וכל איבריו וגידיו טמאים בטומאת הנדה. ואומר הזהר הקדוש שלא יזכה לראות פני שכינה בצאת נשמתו, כי טומאת הנדה דבקה בו. התורה אוסרת את הנדה אפילו שהוא בעלה ונשואה לו. ומלבד היותו מצוה נוראה וחובה וטומאה עצומה, יש בזה סגולה לשלום בית, ולהשראת השכינה בבית. וטעם האיסור אמרו חז"ל [נדה לא], אמרה תורה כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה, וכמאמר שלמה המלך הוקר רגליך מבית רעיך פן ישנאך, אכול דבש הרבה לא טוב. ולכן אמרה התורה, כדי לשמור על קדושת האשה, שלא תהא מאוסה בעיניו, שתהא אסורה שבועיים ומותרת שבועיים, כדי שלא יהא רגיל בה וקץ בה, אלא להפך - שתהא חביבה עליו כשעת כניסתה לחופה. אדם ירא שמים מתחתן כל שבועיים, שומר על כבוד רעייתו ונושא אותה על כפיים. מקוואות בימינו טהורים המה וגם נקיים המה ביותר בצחצוח מיוחד, אבל הטהרה אינה קשורה לנקיון, גם מעיין שאינו נקי מטהר. בים אין טובלים בגלל החול הדבק ברגלים, ובגלל הפחד לטבול והפחד להראות, לכן אין להתיר אלא במקוה טהרה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אין יופי כיופיית התורה, ברחוב - פרודים וגרושים כל בית שני!! מנהיגים עיורים שונאי תורה, אומרים כן לכלא, לסמים, לאלימות, לרצח, לתועבות, להימורים, לכל דבר אסור. ובכל יום מחדשים גזירות על עם סגולה, על יורשי יקרה לגיונו של מלך מלכי המלכים, האברכים הקדושים, אשר העולם עומד עליהם, ואין נביא ומלאך זכו לראות בנבואה שכרם.