יתגבר כארי לעבודת הבורא

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 12 ינואר 2016
יראת שמים של האדם נמדדת מתי שקשה לו, כשהוא צריך לקום לעבודת הבורא, כשיש בני אדם שלועגים עליו - שם מתגלה היראת שמים שלו.
תשובה ראשי תיבות, ת' "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", ש' "שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט", ו' "ואהבת לרעך כמוך", ב' "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך", ה' "הצנע לכת עם ה' אלוקיך", ללכת איתו בצניעות. איפה שיש צניעות יש שכינה, אפילו בחדרי חדרים בבית, תורה זה מלשון הוראה, הדרכה. "שויתי ה' לנגדי תמיד" הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבורו במושב המלך, כל שכן כשישים האדם על לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה`" מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה' יתברך ובושתו ממנו תמיד. שומעים מה זה? זה לא חוכמה לעמוד להתפלל שמונה עשרה ולהגיד "שויתי ה' לנגדי תמיד", זה לא חוכמה, זה לא גדולה, הגדולה היא כשמעירים אותך בבוקר, קר בחוץ ואתה מתחת לפוך, חם, קום לתפילה, עוד חמש דקות. אתם יודעים מה זה חמש דקות? עוד חמש דקות ועוד חמש דקות ועוד עשר דקות.

כשאתה בבוקר מעירים אותך לתפילה אז החוכמה לומר שויתי, הקב"ה מחכה לך בבית המדרש, מחכה לך בתפילה, אבל אם יש לו טלפון, יגיד עוד חמש דקות? השמיכה עפה והוא רץ, מה קרה עוד חמש דקות, מה טלפון. הקב"ה פחות מטלפון? יש תאווה שנקראת תאוות שינה. תשמעו סיפור, סיפר לי מישהו שיש לו חבר שאמר לו כך, מתי שאתה ער בשעה אחד שתיים בלילה תטלפן אליי, למה אתה ער בשעות האלה? לא אני ישן, אז למה להעיר אותך בשתיים בלילה? אמר לו אני אוהב לישון, אז למה להעיר אותך? אמר לו כל ההנאה של השינה שהולכים לישון, אחרי שנרדמת גמרנו, אני רוצה להרגיש שאני הולך לישון, תעיר אותי ועוד הפעם אני אישן. שמעתם מה זה? להרגיש שאני ישן, תעיר אותי, אתם יודעים מה זה, כל לילה זה ללכת לישון, אני רוצה להרגיש את זה עוד הפעם באמצע הלילה. זה "שויתי ה' לנגדי תמיד", אם אדם בבוקר שמעירים אותו לתפילה יש לו את השויתי, על אחת כמה וכמה בשמונה עשרה יש לו את השויתי. מה הבעיה בשמונה עשרה שויתי, אלא בבוקר, כשיש יצר הרע, תראה את  הקב"ה מול העיניים, מלך מלכי המלכים הקב"ה מחכה לך," יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר", טוב אדם שקם כל יום עם הנץ אשריו ואשרי חלקו.

״ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך", אלה הדברים שבאים עם יראת שמים, אדם שהוא ירא שמים, ירא שמים אמיתי מתבייש שאנשים צוחקים עליו? הפוך, אמרתי פעם אדם שהוא ירא שמים אמיתי, אוהב את הקב"ה, הוא מחפש שיצחקו עליו, הוא מחפש קשיים, להראות, ריבונו של עולם תראה כמה אני אוהב אותך, אני לא רואה אף אחד, רק אותך אני רואה, לא רואה אף אחד ריבונו של עולם, רק אתה, אני אוהב אותך אהבת נפש, יצחקו עליי כל העיר, כל העיר יבזו אותי, אני מרחם עליהם, צער בעלי חיים אני אומר. יהודי יודע איפה האמת, הוא מתבייש, הראש ישלו יורד לאדמה. אתה מתבייש? הם צריכים להתבייש, הולך עם עגילים לא מתבייש, עם קוקו לא מתבייש, אם יהיה מודה להשים כיפה ישימו כיפה, לא יתביישו, קרחת לא יתביישו, צבע בראש לא יתביישו, הכל כמו חיה טורפת, צבעים, זהב, אדום, לא מתבייש. מודה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ללבוש ציצית, כיפה על הראש, מודה של מלך מלכי המלכים ואתה מתבייש?! זה יראת שמים - "ואל יתבייש מפני בני האדם המלעיגים עליו בעבודת ה' יתברך", לא יתבייש, ילך עם בורא עולם, "ויגבה לבו בדרכי ה'", לך עם גאווה, אני בן של מלך מלכי המלכים. אני צריך להתבייש? אני הולך עם מלך מלכי המלכים ואני עושה רצונו, אני יהודי אמיתי, אתה מזויף, אני אתבייש ממך במקום שאתה תתבייש ממני?!

גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בורא יתברך ויתעלה", ברגעים האלה נמדדת היראת שמים, איך אתה קם מהמיטה ואיך אתה הולך לישון. יש הולכים לישון והוא חייב לפני השינה לשתות כוס קפה ולקרוא את כל העיתונים שבעולם, כל המהדורות לשמוע ואז הולך לישון. יש אדם שילך יקרא קריאת שמע או שיעשה תיקון חצות, והוא הולך לישון מתוך דברי תורה. כתוב בשולחן ערוך "יתגבר כארי לעבודת בוראו", הרבה שואלים אותי איך אפשר לקום כמו אריה ואני אומר להם, מי שישן אריה קם אריה, אם אדם ישן שועל הוא לא יכול לקום אריה, זה התורה אומרת, "הן עם כלביא ישכון", שהולך לישון כמו לביא ואז הוא יכול לקום כמו ארי "וכארי יתנשא" אבל אם אתה ישן שועל, ללא קריאת שמע, ללא דברי תורה, אתה לא תקום אריה, אתה תקום שועל, זה יראת שמים.

יש פסוק בתהילים שדוד המלך אומר, "אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך" ריבונו של עולם אם אני זוכר אותך שאני הולך לישון, "על יצועי", אם כשאני הולך לישון אני זוכר אותך, "באשמורות אהגה בך", גם שאני קם אני זוכר אותך, אבל כשהולכים לישון לא זוכרים אותו אז שקמים לא זוכרים אותו, מחפשים עוד חמש דקות. יראת שמים נמדדת בדברים האלה, ברגעים האלה, בדקות האלה.