יראת שמים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 22 נובמבר 2015
אדם שאין לו יראת שמים דומה למי שמסרו לו את כל המפתחות חוץ מהמפתח הראשי.
התורה הקדושה זועקת ואומרת, "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך", יראת שמים, מה הקב"ה מבקש ממך? התורה לא אומרת שבת, התורה לא אומרת תפילין, התורה לא אומרת טהרת משפחה, התורה אומרת יראת שמים, למה כי שיש יראת שמים יש שבת, יש תפילין ויש הכל. הבסיס של כל התורה כולה, "ראשית חכמה יראת ה'", זה היראת שמים. אדם יש לו מרגליות שזורים בחוט ולמטה יש קשר, הקשר הזה מחזיק את כל המרגליות, תתיר את הקשר ואין מרגליות. הקשר שמחזיק את כל התורה כולה ואת כל המצוות זה היראת שמים. יש לך יראת שמים יש לך את כל התורה, אין לך יראת שמים אין לך שום דבר. יראת שמים זה הבסיס.

ובמקום אחר התורה אומרת, את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תישבע", יראת שמים, התורה מדגישה לנו בכל מקום דבר ראשון יראת שמים. הזוהר הקדוש אומר, "בראשית ברא אלוקים את השמים, ב- ראשית, בשביל ראשית. מה זה בשביל ראשית? אומר הזוהר הקדוש, בראשית, בשביל ראשית חכמה יראת ה'. אומר הזוהר הקדוש, כל הבריאה כולה לא שווה אם אין יראת שמים, ברגע שיש יראת שמים יש תורה, אין יראת שמים אין תורה. אומרים חז"ל הקדושים, אדם שיש לו תורה ואין לו יראת שמים דומה לאדם שמסרו לו מפתחות פנימיות ולא מסרו לו מפתחות חיצוניות, אין לו כלום. מה זאת אומרת? תתארו לכם באים לבן אדם, אשריך אשריך זכית בדבר שאף אחד לא זכה, מה יש? תראה כל הבורסה הזאת, לא יודע ארבעים, חמישים קומות יש, כל הבורסה שלך. מה אתם מדברים? כל הבורסה וכל היהלומים, כל הבניין, כן, קח את המפתחות של כל החדרים, טוב ישתבח שמו, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, לא כל יום מתרחש כזה נס בלי העין הרע. תראו הוא בא לבורסה, הוא רוצה להיכנס לשער הראשי, כל המפתחות עובר ולא פותח, נתנו לו את המפתחות של כל הבניין, אבל מפתחות של השער הראשי לא קיבל, הרי כאילו לא קיבל כלום. אדם שיש לו תורה ואין לו יראת שמים כמי שקיבל מפתחות פנימיות ולא קיבל מפתחות חיצוניות.

יש לך את כל התורה, אפילו כמעט את כל התורה כולה, יש הרבה אנשים אומרים, אני יודע את כל התורה כולה, משחק ילדים, תראו שהוא יקרא גמרא ישברו לו השיניים, תביא לו קטע קטן והוא לא יודע איך לקרוא אפילו, ש"ס, איך מדברים בחוץ, קבלה, ים של תורה, מה אדם מדבר, מה זה תורה ים והוא יודע את כל התורה כולה ולא מקיים כלום. התורה היא לא שלך, מתי היא שלך? כשאתה מקיים אותה, מתי מקיימים? הרי כתוב בתורה, אדם בא לרופא הוא לא מרגיש טוב, הוא נותן לו מרשם, בא הביתה, האדם הזה חולה, יש לו ארבעים חום, כל יום הוא קורא את המרשם מהבוקר עד הערב, קח כדורים שתיים בבוקר ושתיים בערב, מחר עוד הפעם. בא אחרי שבוע לרופא, הרופא נהייתי יותר גרוע, שתית את הכדורים? לא כל יום קראתי את המרשם מהבוקר עד הערב, אומר לו הרופא תגיד אתה חולה? אני רואה אתה חולה כפול, מה קראת?! ביקשתי שתשתה את הכדורים. אדם קורא בתורה, "וקשרתם על ידך", הנחת תפילין, הוא קורא, "אכלת ושבעת וברכת", ברכת המזון, הוא קורא, אני יודע את כל התורה אבל מה כתוב תעשה, למה אתה לא עושה? חסר את הבסיס, אין יראת שמים. גם אדם שלא שומר תורה ומצוות יכול ללמוד ולקרוא את כל התורה, יש לו את הבורסה בלי המפתח של שער הראשי, הוא לא יקיים כלום.