כותב:
קטגוריה: דברי הרב

מדוע משה רבנו מתווכח עם המלאכים? למה רצו להשאיר את התורה בשמיים ולא להורידה לארץ?

הגמרא מספרת (שבת פח:) אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים.

המלאכים לא הסכימו שעם ישראל יקבלו את התורה, חמדה גנוזה היא והם רוצים אותה. - אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזיר להן תשובה אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה ...אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן משה למלאכים למצרים ירדתם?! לפרעה השתעבדתם?! תורה למה תהא לכם?! שוב מה כתיב בה לא יהיה לך אלהים אחרים. בין גוים אתם שרויים שעובדין ע"ז?! שוב מה כתיב בה? "זכור את יום השבת לקדשו". כלום אתם עושים מלאכה? ...שוב מה כתיב בה? "לא תשא". משא ומתן יש בינכם? שוב מה כתיב בה? "כבד את אביך ואת אמך". אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה? "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב". קנאה יש ביניכם?! יצר הרע יש ביניכם?!..

משה רבינו מתווכח עם המלאכים!! ואומר להם, וכי יצאתם ממצרים, יש לכם נסיונות לרצוח חלילה, עד שהסכימו המלאכים עם משה רבינו. ומקשים הספרים, מה רצו המלאכים, וכי לא פשוטים הם דברי משה, מה חשבו המלאכים, ואיך שכנעם משה רבינו בכל זאת במה שלא ידעו?
ומתרצים, מספרים על רב גדול, שנים רבות שימש בקודש בעיר הגדולה, ואמר להם, תש כחי, אין לי כחות לשמש בקודש בעיר גדולה שכזו, טוב לי כי אלך לעיר קטנה. והסכימו עימו. ואכן שאלו ודרשו ומצאו עיירה קטנה, שחיפשו רב, הסכימו כל הצדדים. והנה בהגיע היום הגיעו בני העיירה הקטנה לקחת את הרב, אך הנה כשהגיע הזמן ללכת, לפתע התעוררו בני הקהילה לבלתי הסכים שהרב יעזוב את העיר. באו אליו בני העיירה  החדשה ואמרו לו הרי סיכמנו והם לא התנגדו. אמר להם הרב תנו לדבר עימם. קרא הרב לראשי הקהילה, ואמר הרי דיברנו על זה, ואתם הסכמתם! אמרו לו, מתקוטטים אנחנו עמהם מפני כבודך, שלא יגידו שאנחנו מוותרים על הרב בקלות, שידעו שאנו מעריכים את הרב וכך יעריכו גם הם ויקבלו מרותך.
אף כאן, בוודאי שהתורה צריכה להנתן לישראל, אלא שהמלאכים נלחמו בשביל שיהיה לנו חשק ללמוד תורה, שנבין ונדע כמה גדולה מעלת התורה שהיא למעלה למעלה בשרשי העולמות, שהיא חמדה גנוזה. שאפילו המלאכים חומדים אותה ולא רוצים לוותר עליה.

אבל ישנו הסבר נוסף, כתוב בספרים הקדושים שהמלאכים חפצו בתורה, היינו את ה"אש" שבתורה, אש ממש. למלאכים אין יצר הרע, לא שייך אצלם המצוות המעשיות, אבל הם רצו את הסודות שבתורה, את החלק הנסתר שבתורה. אם כן במה ניצח אותם משה רבינו? אמר להם משה למלאכים, הרי אתם רוצים רק את העונג, את ההנאה הרוחנית שיש בסודות התורה, אבל אנחנו עם ישראל רוצים את התורה לא רק בשביל העונג שבתורה, אלא שאנחנו לא יכולים לחיות בלי התורה, התורה היא חיינו! אצלכם זו שאלה של עונג, אבל אצלינו זה שאלה של חיים!! כי הם חיינו ואורך ימינו! לכם אין יצר הרע, לנו יש יצר הרע, אם אין יראת אלוקים והרגוני! אם לא התורה – נהיה רוצחים. 

כמו שרואים ברחובות איזה דור מופקר והרוס גדל בלי התורה. אם לא נדע את התורה, לא נלמד תורה ולא יהיה לנו תבלין ליצר הרע - ח"ו נעשה למושחתים! לפושעים! לגנבים! לרוצחים! ומי מונע כל זאת, רק התורה הקדושה. ההבדל בין בן תורה למי שאינו בן תורה, זה הבדל בין אדם לבהמה, בין חיית טרף לבהמה, זה לא שאלה של עונג רוחני, אלא שאלה של חיים, אם להיות בני אדם או חיות! שנזכה לקבל את התורה ולקיים אותה באהבה, אמן.

אהבתם? תנסו גם את אלו