מאת:
קטגוריה: דברי הרב

כיצד זוכים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, מה השם באמת רוצה מאיתנו.

התורה הקדושה מצווה אותנו: והיתם קדושים כי קדוש אני. אומרים חז"ל מה אני קדוש אף משרתי קדושים! בהיכלו של מלך מלכי המלכים יכולים לשמש רק משרתים קדושים. ובו תדבק – מה הוא קדוש אף אתה קדוש. מי שקדוש הוא שלי, הוא קרוב אלי, מי שלא קדוש הוא רחוק ממני כרחוק מזרח ממערב. כמו שכתוב: עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. ואין עבירה מבדלת וחוצצת כעבירות של טומאה. ועבירות אלו מקלקלות ופוסלות את כל האדם. 

התורה מזהירה מפורש (דברים פרק כג) כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע.. כי ד' אלדיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך! הקב"ה נמצא במחנות החיילים, ה' מסתובב בצבא, מתהלך כדי להציל את החיילים, ומצוה שתהיה שם קדושה, אם אין קדושה אומר הקב"ה אני בורח. 
אם אתה ח"ו קרוב לטומאה, ח"ו אתה מביט בתמונות תועבה, במכשירים מתועבים, בסרטים לא טובים, באיטנרנט, אתה רחוק מהבורא עולם, הקב"ה לא אוהב אותך! מי שקרוב לטומאה רחוק מהבורא ית' מי שרחוק מטומאה קרוב לבורא ית'! ואין משוא פנים לפניו יתברך, יעשה אדם מצוות לרוב חסדים לרבבות, אם אינו שומר את עיניו ומרשה לעצמו לשוטט אנה ואנה בראיות אסורות, הוא מתרחק מהקב"ה והקב"ה מתרחק ממנו.

ואמרתי כבר, שאם לא היה גיוס נשים בצבא היו מתים אולי עשר אחוז ממה שמתו, ה' ינקום דם קדושיו. עם ישראל לא מתנהל בדרך הטבע, אין היגיון טבעי. במלחמת מדיין כשבאו לנקום נקמת ה' במדיין, יצאו בשלום וחזרו בשלום "ולא נפקד ממנו איש"! הרי יש כלל טבעי: כשם שאין עשן בלי אש אין מלחמה בלי הרוגים, וכאן לא היו הרוגים, למה? כי היה שם קדושה! פינחס בן אלעזר היה שר הצבא! וכמה הרוגים רח"ל יש מתאונות הדרכים, המלחמה היומיומית על החיים שבכבישים. וכמה מתים יש במגפת המחלה האיומה ושאר מחלות?  ואיתא בזוה"ק, שרוב המיתות והמגפות שמתים בקיצור ימים ושנים הם בגלל החטאים של פריצות!

פן יראה בך ערות דבר ושב מאחריך! הקב"ה לא שוכן במקום של טומאה, אדם שיש בביתו מחשב פרוץ, הוא כמי שתולה שלט ליד המזוזה, אין כניסה לבורא העולם ח"ו. בחתונה שלא יושבים שם בצניעות, פסקו גדולי ההוראה, שאין אומרים שם "ברוך אלוקינו שהשמחה במעונו", כי אין השמחה במעונו רח"ל. השכינה מצטערת בחתונה כזו. כשיש קדושה השכינה שורה, כשאין קדושה אין השכינה שורה, השכינה מסתלקת.

יש היום תופעה דוחה של הוואצאפ, מציצנות, מאבדים את הדיסקרטיות בין איש לרעהו, בין בית לבית, יודעים על אנשי ציבור ופרטיים דברים אישיים שלהם, לא שומרים על כבוד ועל צנעת הפרט. וזאת בלשון המעטה. היזק ראיה שמה היזק! בלעם הרשע הודה ומשבח בנבואה את ישראל מה טובו אהלך יעקב, מה ראה? ראה שאין פתחי הבתים של עם ישראל מכוונים אחד מול השני!  התרבות המערבית מובילה לחורבן והרס, אין דרך חיים מהודרת וטובה כמו דרך התורה הקדושה, אין מצוה אחת בתורה שיש בה חלילה דבר שלילי, הכל טוהר ויופי, אש להבה. אבל ברחוב הכל רוע.  והם הולכים ומדרדרים, מדחי אל דחי משנה לשנה, אין לך שנה שאין קללתה מרובה מחברתה. מקצרים וחותכים.

עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם! ולא תטמאו ונטמתם אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה מלמטה מטמאין אותו מלמעלה... אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה. כמה צריך לשמור על עצמו, לטכס עצות איך להגן על עצמו, להיות קדוש, להדבק בקב"ה יותר ויותר. להתרחק מחברים לא טובים. להתרחק מהתקשורת, התקשורת עובדת קשה איך להוריד ולדרדר את העם למטה למטה, בכל מיני סיסמאות של חופש הביטוי הם רומסים כל דבר שבקדושה. "הדרת נשים" "הדתה". ויוצרים תערובת ואנדרלמוסיה רח"ל. וצריך לדעת שהם עושים זאת רק כדי למלא את היצרים והתעבות שלהם, הם רוצים רק את הנאתם ולא מחפשים את טובת העם וכמה שנתרחק מהם ומהטכנולוגיה המזיקה נזכה לקרבת ה' באמת.

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב דניאל זר