מאת:
קטגוריה: דברי הרב
סיפור מצמרר מתוך מדרש על רבי מתיה בן חרש שהצליח לשמור על עיניו בכל מחיר!
מסופר במדרש על רבי מתיא בן חרש שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת שמימיו לא נשא עיניו לאישה בעולם!! בא השטן לפני הקב"ה ואמר לו: רבי מתיה בן חרש מהו לפניך? אמר לו הקב"ה: צדיק גמור. ביקש השטן לנסות אותו, אמר לו הקב"ה: אתה לא תוכל לו אבל לך ותנסהו. בא השטן לפני רבי מתיה ועמד לפניו בדמות אישה, כיון שראה אותו הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד לו על צד שמאלו הפך פניו לצד ימין היה מתהפך לו מכל צד. אמר מתירא אני שמא יתגבר עלי יצר הרע ויחטיאני - הוא רואה שהוא עומד בהצלחה בניסיון אבל בכ"ז מתיירא הוא! הוא פחד מהקב"ה!!  - מה עשה אותו צדיק קרא לתלמיד שהיה משרת לפניו, אמר לו: לך והבא לי אש ומסמר הביא לו מסמרין ונתנום בעיניו! כיון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו – השטן לא האמין שילוד אשה יהיה מוכן לעוור את עצמו בשביל שמא יחטא!" באותה שעה קרא הקב"ה למלאך רפאל – הממונה על הרפואה - א"ל לך לרפא את ר' מתיא בן חרש. בא ועמד לפניו א"ל מי אתה א"ל אני הוא רפאל ששלחני הקב"ה לרפאות את עיניך א"ל הניחני מה שהיה היה – מי לא היה קופץ על המציאה! העיור חשוב כמת! - חזר לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם כך וכך אמר לי מתיא א"ל לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. מיד רפא אותו. מכאן אמרו חכמים כל מי ששומר את עיניו - אין יצר הרע שולט בו.

שתי יהלומים של מלייארדי קארט יש לנו! כל ההצלחה של האדם בחיים זה מהעיניים שלו, כשהעיניים קדושות כולו קדוש. ואמרו חז"ל מדוע נקרא שמה תועבה, "תועה בה" (נדרים נא), והיינו, כי אין לך דבר שמתעה יותר מדרך הישר והטוב, שמרחיק את האדם מה' ומעון קדשו, מדרך התורה, מהקדושה והטהרה, כמו התועבות אשר עשו ונטמאו בם.
ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, שואלים חז"ל למה כתוב ונטמתם חסר א'? (יומא דף לט/א) תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם! לרמז על לשון טמטום. לא יאומן לאיזה טמטום וטפשות הלב הגיעו אנשי הרחוב, כחייתו יער!
אם היינו רואים בספרי הקבלה כמה גדולים כחות האדם, כמה העיניים שלו יכולות להשפיע, היינו יודעים מעלתנו ונשמרים מהחטא. העיניים הם כנגד הקודש הקדשים שבבית המקדש, ואין לשער ולתאר כמה קדושה מושכים בעולמות העליונים כשנזהרים.
וזה האסון שלנו, שהיצר הרע אומר לנו אתה כלום אבל באמת כל תנועה של האדם עושה רושם גדול בשמים, אתה לומד תורה, כל שיעור שאתה לומד, אתה משפיע שפע רב שאין לתאר ואין לשער בעולמות העליונים.

אם אדם יידע מעלתו הוא ישמח בניסיונות, כי הניסיונות מביאים את האדם לדרגות נוראות. אברהם אבינו בורא העולם הביא לו ניסיון אחר ניסיון,אחד יותר קשה מהשני, וזה מה שבנה אותו. ואין ניסיון כמו בדור שלנו לשמור את העיניים ברחוב ומהמכשירים הנוראים.
איך נבוא לסליחות בעוד חודשים מספר, בהרגשה נפלאה ומרוממת, רבוש"ע שמרתי על עצמי בשבילך.

צריכים לרקוד "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת" שזכיתי בדור כזה להיות בבית מדרש. כמה צריכים לשמוח כששומעים לבת הקול הקוראת לנו מהר חורב, בואו אל בית ד'. תורה מלשון הוראה, התורה הקדושה מדריכה אותך עשרים וארבע שעות איך להיות בן אדם.
ובפרט כמה צריך לשמוח מי שזוכה בדור זה, בדור המשיח, לשוב בתשובה ולחבוש את ספסלי בית המדרש.
כמו שאמר רשב"י בזוה"ק אשרי האדם מי שישוב בימות המשיח בתשובה, אשר אין מעלה כמעלתו. ובפרט עם הניסיונות של המכשירים הטמאים, איזה רעש עושה בעליונים, כמה אהוב בשמים! כמה הקב"ה משתבח בכם ואומר למלאכיו: ראו בני חביבי שעוזבים כל חשק אחר ובאים לשמוע תורה. שנזכה לשמור על העיניים שלנו ולעבור את הקיץ בשלום, אמן.

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב דניאל זר