הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

משנה ו

רבי נחוניא בן הקנה אומר: כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועל דרך ארץ.
קטגוריה: פרק ג

משנה ד

רבי שמעון אומר: שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר "כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום", אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר "וידבר אלי זה השולחן לפני ה'.
קטגוריה: פרק ג

הוי גולה למקום תורה

רבי נהוראי אומר, הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקימוה בידך. ואל בינתך אל תשען.
קטגוריה: פרקי אבות

משנה ג

רבי חנינא בן תרדיון אומר: שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא ישב, אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם שנאמר אז נדברו איש אל רעהו, "ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו". אין לי אלא שנים מנין אפילו אחד שישוב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר? שנאמר "ישב בדד וידום כי נטל עליו".
קטגוריה: פרק ג

משנה ב

רבי חנינא סגן הכוהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו.
קטגוריה: פרק ג

משנה א

עקביא בן מהללאל אומר: הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרק ג

משנה יט

הוא היה אומר: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא.
קטגוריה: פרק ב

משנה יז

רבי אלעזר אומר: הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך.
קטגוריה: פרק ב

משנה יח

רבי טרפון אומר: היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.
קטגוריה: פרק ב

משנה טז

רבי שמעון אומר: הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר "כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה", ואל תהי רשע בפני עצמך.
קטגוריה: פרק ב
עמוד 5 מתוך 13