הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

משנה טו

רבי ישמעאל אומר: הוי קל לראש ונוח לתשחורת, והוי מקבל את האדם בשמחה.
קטגוריה: פרק ג

משנה יד

רבי אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא.
קטגוריה: פרק ג

משנה יג

רבי דוסא בן הרכינס אומר: שנה של שחרית, ויין של צהרים, ושיחת הילדים, וישבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מוציאין את האדם מן העולם
קטגוריה: פרק ג

משנה יב

הוא היה אומר: כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו
קטגוריה: פרק ג

משנה יא

רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חכמתו מתקיימת, הוא היה אומר: כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת.
קטגוריה: פרק ג

משנה י

רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר: כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך", יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר "ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו.
קטגוריה: פרק ג

משנה ט

רבי יעקב אומר: המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה , מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו
קטגוריה: פרק ג

משנה ח

רבי אלעזר איש ברתותא אומר: תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר "כי ממך הכל ומידך נתנו לך
קטגוריה: פרק ג

משנה ז

רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניה אומר: עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם, שנאמר "אלהים ניצב בעדת אל", ומנין אפילו חמישה, שנאמר "ואגודתו על ארץ יסדה", ומנין אפילו שלושה, שנאמר "בקרב אלהים ישפוט", ומנין אפילו שנים, שנאמר "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ויקשב ה' וישמע וכו'", ומנין אפילו אחד, שנאמר "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך".
קטגוריה: פרק ג

משנה ה

רבי חנינא בן חכינאי אומר: הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו.
קטגוריה: פרק ג
עמוד 4 מתוך 13