הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

משנה ג

הוא היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג הרבה, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום
קטגוריה: פרק ד

משנה ב

בן עזאי אומר: הוי רץ למצוה קלה כבחמורה, ובורח מן העברה, שמצוה גוררת מצוה, ועברה גוררת עברה, ששכר מצוה מצוה, ושכר עברה עברה.
קטגוריה: פרק ד

משנה א

בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר "מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי". איזהו גיבור? הכובש את יצרו, שנאמר "טוב ארך אפים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר". איזהו עשיר? השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך", "אשריך" בעולם הזה, "וטוב לך" לעולם הבא. איזהו מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו
קטגוריה: פרק ד

משנה כב

רבי אלעזר בן חסמא אומר: קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות לתורה.
קטגוריה: פרק ג

משנה כא

הוא היה אומר:כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מעטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר "והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב", אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו , למה הוא דומה? לאילן שענפיו מעטין ושרשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר "והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום, והיה עלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי.
קטגוריה: פרק ג

משנה כ

רבי אליעזר בן עזריה אומר: אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח.
קטגוריה: פרק ג

משנה יט

הוא היה אומר: הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה, והחנוני מקיף, הפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה, והגבאין מחזירין תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה.
קטגוריה: פרק ג

משנה יח

הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל על פי רוב המעשה.
קטגוריה: פרק ג

משנה יז

הוא היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר "כי בצלם אלהים עשה את האדם".
חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חבה יתרה נודעת ךהם שנקראו בנים למקום, שנאמר "בנים אתם לה' אלהיכם".
חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה, חבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו.
קטגוריה: פרק ג

משנה טז

רבי עקיבא אומר: שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה, מסורת סיג לתורה, מעשרות סיג לעושר, נדרים סיג לפרישות, סיג לחכמה שתיקה.
קטגוריה: פרק ג
עמוד 3 מתוך 13