הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

משנה יד

רבי יהודה אומר: הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון, רבי שמעון אומר: שלושה כתרים הן, כתר תורה, כתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן.
קטגוריה: פרק ד

משנה יג

רבי אליעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים.
קטגוריה: פרק ד

משנה יב

רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקים.
קטגוריה: פרק ד

משנה י

רבי מאיר אומר: הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה, והוי שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך.
קטגוריה: פרק ד

משנה ט

רבי יונתן אומר: כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני.
קטגוריה: פרק ד

משנה ח

הוא היה אומר: אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר קבלו דעתי,שהן רשאין ולא אתה
קטגוריה: פרק ד

משנה ז

רבי ישמעאל בנו אומר: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא, והגס ליבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח.
קטגוריה: פרק ד

משנה ו

רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות.
קטגוריה: פרק ד

משנה ה

רבי ישמעאל אומר: הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר: אל תעשם עטרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בהם, וכך היה הלל אומר: ודאשתמש בתגא חלף, הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם.
קטגוריה: פרק ד

משנה ד

רבי לויטס איש יבנה אומר: מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רימה. רבי יוחנן אומר: כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד.
קטגוריה: פרק ד
עמוד 2 מתוך 13