הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

משנה כד

הוא היה אומר: הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון, לידע להודיע ולהיודע, שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדין הוא העד, הוא בעל הדין, הוא עתיד לדון, ברוך הוא שאין לפניו לא עולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד, שהכל שלו, ודע שהכל לפי החשבון, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה נוצר, ואל כורחך אתה נולד, ואל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרק ד

משנה כב

רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה, והתאוה, והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.
קטגוריה: פרק ד

משנה כא

אלישע בן אבויה אומר: הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק, רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר: הלומד מן הקטנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו, והלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן.
קטגוריה: פרק ד

משנה כ

שמואל הקטן אומר: "בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה' ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו".
קטגוריה: פרק ד

משנה יט

רבי שמעון בן אלעזר אומר: אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.
קטגוריה: פרק ד

משנה יח

הוא היה אומר: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל  חיי העולם הזה.
קטגוריה: פרק ד

משנה יז

רבי יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין.
קטגוריה: פרק ד

משנה יא

רבי אליעזר בן יעקב אומר: העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים כתריס בפי הפורענות
קטגוריה: פרק ד

משנה טז

רבי ינאי אומר: אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים. רבי מתיא בן חרש אומר: הוי מקדים בשלום כל אדם, והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים.
קטגוריה: פרק ד

משנה טו

רבי נהוראי אומר: הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחברך יקימוה בידך, ואל בינתך אל תישען.
קטגוריה: פרק ד
עמוד 1 מתוך 13