תורה לשמה

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 04 מרס 2013
רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו.
נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה. שנאמר (משלי ח יד): "לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה", ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, והוי צנוע וארך רוח, ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא
זוכה לדברים הרבה - להיות צדיק וחסיד כדלקמן:
כדאי הוא לו - כלומר שנברא בשבילו, וכן הוא אומר [קהלת י"ב] כי זה כל האדם:
נקרא ריע - [תהלים קל"ט] ולי מה יקרו רעיך אל:
אהוב - [שם קכ"ב] ישליו אוהביך, ואומר [שם קי"ט] שלום רב לאוהבי תורתך:
אוהב את המקום - שעושה מאהבה:
אוהב את הבריות - שמקרבן ומלמדן וגומלן טוב:
ומלבשתו - התורה:
ומכשרתו להיות צדיק - הולך בתומו ואינו עושה עולה, אלא מצדיק דרכיו בקו ובהכרעת משפט:
חסיד - עושה לפנים משורת הדין:
ישר - עושה יושר, ועדיף מצדיק:
ונהנין ממנו עצה ותושיה שנאמר לי עצה ותושיה - דלעיל מהאי קרא כתיב, ה' קנני ראשית דרכו, וסמיך ליה, לי עצה ותושיה, כלומר עצה וגבורה ובינה אני ללומדי, להיות לבני אדם לעזר. תושיה, לוטיי"ר בלע"ז, ענין גאוה וגדולה:
ונותנין לו [מלכות וממשלה] וחקור דין - שעומק הדין פתוח לפניו:
ומגלין לו רזי תורה - מן השמים, הכי גרסינן:
והוי צנוע וארך רוח - הוי צנוע וארך אפים, מתוך עסק התורה יהא קשה לכעוס, דכל הכועס אפילו תורתו כמשה רבינו עליו השלום משתכחת הימנו:
מוחל על עלבונו - מעביר על מדותיו מרוב ענוה:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע''ג
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/avot/73/LISHMA.mp4