מעלת זיכוי הרבים

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 25 דצמבר 2012
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
משה זכה וזיכה את הרבים וזכות הרבים תלויה בו שנאמר צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל (דברים לג כא) ירובעם חטא והחטיא את הרבים וחטאת הרבים תלויה בו שנאמר על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל

פירוש רבי עובדיה מברטנורא
אין חטא בא על ידו - כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן:
אין מספיקין בידו לעשות תשובה - שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם:
וזיכה את הרבים - שלימד תורה לכל ישראל:
צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל - ומשפטיו שעם ישראל כאילו הוא עשאן:
אשר חטא ואשר החטיא את ישראל - מדלא קאמר על חטאת ירבעם וישראל, שמע מינה שהכל תלוי בירבעם:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע''ג
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/avot/73/RABIM.mp4