עבודות הקרקע בשמיטה חלק ג

מאת: 
קטגוריה: שנת שמיטה
ת. פרסום: 29 דצמבר 2014
האם מותר ליישר אדמה בגינה? האם מותר להוציא את הקוצים מן האילן? האם מותר לרסס על האילן חומרי הדברה מפני התולעים?
קצירה
נאמר בתורה "את ספיח קצירך לא תקצור", ולכן אסור לקצור או לקטוף את הפירות כדרך שרגיל כל השנה, היינו שקוצר הרבה ומעמיד ערימה גדולה, אבל מותר לקטוף כמות שרגיל להביא אל תוך ביתו.

חרישה
אסור לחרוש את הקרקע בין ביד בין במכונה המיוחדת לכך, וכן אסור לעשות שום עבודה שהיא מכשירה את הקרקע כדי שהקרקע תהיה מוכנה לזריעה.
וכן אסור ליישר את האדמה בגינה, או לחפור בורות לצורך נטיעת עצים או אילנות.
אדמה שהיא במקומות המיוחדים להליכה או למשחק מותר ליישר את האדמה, כיוון שניכר לכל שאין מטרתו להכנת הקרקע לזריעה אלא לצורך ההליכה ברגל או לצורך שישחקו שם, וכן מותר לחפור ברחוב לצורך קביעת עמודי חשמל או תמרורי נהיגה ואזהרה, כיוון שאין הקרקע שם מיוחדת לזריעה.

אסור לחפור בקרקע כדי לבנות גדר בין שדה שלו לשדה חברו, ואפילו שמטרתו כדי שלא יכנסו שם אנשים, והטעם שמא יחזור בו ובמקום להקים גדר הוא יטע בחפירה הזו, אולם גדר ללא חפירה מותר לבנות, אבל לבנות גדר להפריד בין שדה שלו לגינה שלו, או להפריד בין שדה שלו לביתו, או לבית חברו, או לחצר חברו מותר לעשות כן, ורק בין שדה שלו לשדה חברו אז אסור לעשות כן.
מותר לבנות גדר בין שדה שלו לשדה של גוי.  

מותר לבנות גדר סביב עץ כדי שלא יתקלקל מהעוברים ושבים.

ריסוס
שדה או אילן שיש בהם תולעים ומיני מזיקים, מותר לרסס דם חומר הדברה כדי להמיתם.
עכברים שמפסידים את האילנות מותר לצוד אותם כדרכן, וכן מותר לתת רעל עכברים בשביעית כדי שהעכברים לא יזיקו לאילנות.

כיוס
מותר לעטוף את הפירות בשקית ניילון, כדי למנוע נזק שיגרע מהם או משום שעופות או חיות יאכלו מהם, אבל אסור לעוטפם בשקית ניילון כדי למנוע הפסד בצורת גידולם החיצונית.
מותרה לכסות את הפירות או הזרעים במפה או ביריעות ניילון וכדומה, כדי להגן עליהם מפני הגשמים או השלג או מפני החמה, כיוון שמתכוון לצורך קיומם.

עידור
אסור לעדור מסביב לעצים בשנת השמיטה, אולם אם חייב לעשות כן כדי שמי ההשקיה יחדרו לאילן והאילן יחיה ולא ימות מותר לעשות כן.

הסרת קוצים
אסור להסיר קוצים מן העץ, ואפילו שמטרתו כדי לשמור על הפירות שלא ינזקו, אולם אם זה עץ אתרוגים ויש חשש שהאתרוגים יופסדו למצות ארבעת במינים מותר להסיר את הקוצים, אבל אסור להסיר את הקוצים על מנת שהאתרוגים יהיו נאים ויפים ועל ידי כך יגדל מחירם, וההבדל הוא משום שאסור להסיר קוצים כיוון שחששו חכמים שיבואו על ידי כך לעשות עבודות אחרות, ולכן לגבי אתרוגים של מצוה מותר להסיר ואין חשש שיבואו לעשות עבודות אחרות שהרי אין מגדלים אותם בשביל אכילה אלא כל הגידול הוא בשביל כשרותם, מה שאין כן לגבי שאר עצים שהסרת הקוצים היא לצורך אכילת הפירות, ולכן אסרו חכמים וחששו שיבואו לעשות עוד עבודות לצורך אכילתם.

קשירת העצים
אסור לקבץ את כל הענפים ולקושרם יחד כדי שיעלו ישר ולא יפלו למטה, אולם אם קושרם כדי שלא ישבר העץ מותר, כיוון שנעשה לצורך קיום האילן, ולכן ענפים שנגררים על הארץ מותר למותחם למעלה כיוון שנעשה לצורך קיום האילן, ואם זה ענפי אילן של הגפן טוב שיעשה זאת בשינוי.
תמיכת עץ
אסור לנעוץ חתיכת עץ ליד אילן צעיר כדי שהאילן הצעיר יגדל ישר, אבל אם האילן הצעיר עלול להישבר בלא הסמיכה או שיהיה לעץ נזק ממשי, מותר לסמוך אותו על ידי חתיכת עץ.