עבודות הקרקע בשמיטה חלק ב

מאת: 
קטגוריה: שנת שמיטה
ת. פרסום: 29 דצמבר 2014
האם מותר לכסח את הדשא? האם מותר לנקות את הגינה ולעקור עשבים בשנת השמיטה?
זמירה
התורה רושמת "וכרמך לא תזמר", (ואדם שזומר עובר על לאו, ויש מחלוקת ראשונים האם זה בכל האילנות אסור מהתורה, או שרק הגפן איסורה מן התורה אבל שאר אילנות זה דרבנן), והיינו שאסור לקצוץ את ענפי האילנות כדי שהענפים יגדלו יותר, או כדי שיגדלו ענפים אחרים, וחכמים הוסיפו לאסור לקצוץ את ענפי האילן אפילו שאין במטרתו שיגדלו ענפים יותר, אלא שקוצץ משום שהענפים מכבידים את האילן או שרוצה להוריד את הענפים המקולקלים, בכל זאת אסרו חכמים, אולם מותר לגזום ענפים חולים או יבשים שעלולים לגרום נזק לעץ, אך צריך להיזהר שלא יוסיף עוד גיזום שמשביח את העץ.

ענפים שנשברו מותר לקושרם לעץ על מנת שלא יוסיפו עוד להישבר, אבל אסור לקושרם כדי שהענפים יתאחו מחדש, ואם אי אפשר לקשור את הענפים ויש חשש שכעת שיש פצע פתוח באילן יכנסו מחלות שונות לעץ והעץ יינזק, מותר לגזום את הענף השבור בסמוך למקום השבירה.
אם גוזם את הענפים בשביל מטרה אחרת כגון: שצריך את הענפים כדי לסכך את הסוכה, או שצריך לעצים כדי להדליק בהם אש, מותר לעשות כן, ויגזום באופן שניכר שאין מטרתו להשביח את האילן, כגון שיגזום רק מצד אחד של העץ ולא מכל צד מעט.
וכן מותר לגוזם את הענפים משום שמפריעים למעבר הולכי דרכים, ויגזום באופן שניכר שאין מטרתו להשביח את האילן, כגון שיגזום רק מצד אחד של העץ ולא מכל צד מעט, וכן אם הענפים מפריעים לחוטי החשמל וניכר הדבר שהענפים גורמים להפרעה כיוון שמטרתו לסלק ההיזק שלא יהיה יינתק החשמל וכדומה, מותר לגזום את הענפים.

מותר לקטוף פרחים מגינתו שבבית כדי לייפות את ביתו או כדי לתת מתנה לאדם אחר, אבל אם כוונתו כדי שיגדלו פרחים נוספים אסור לקטוף פרחים.
ענפים שגדלים בצורת שער מרובע או עגול, כגון כיום שנמצאים מחוץ לבית או לבנין ונמצאים בפתח הכניסה, מותר לגזום את הענפים אך ורק במטרה לשמור על צורתו ויופיו של הגדר, אולם אם הגדר עדין לא התמלא בענפים והגיזום נעשה גם במטרה כדי למלאות הענפים (שיגדלו עוד ענפים ובכך הגדר תתמלא) אסור לגזום, ואם הענפים מפריעים להולכי הרגל כבר כתבנו שמותר לגזום את הענפים כדי שלא יפריע להולכי הרגל, ואפילו שהגדר אין בה צמיחה מלאה כולה מותר לגזום כיוון שמטרתו שלא יפריעו הענפים להולכי הרגל.
מותר לכסח את הדשא כדי להשוותו ויהיה יפה, כיוון שכוונתו למטרת נוי ולא למטרת שיצמח עוד דשא, אולם אם הדשא צעיר ודליל ומטרת הכיסוח היא כדי שיצמח עוד דשא ויתמלא המקומות הריקים, אסור לכסח את הדשא.

ניכוש
חכמים אסרו לעקור את העשבים הרעים מהשורש שלהם.
אולם בשטחים שהדרך לעקור את העשבים כדי שלא יהיה מסתור לחיות רעות כגון נחשים, או כדי למנוע שריפות וכן כיוצא בזה, מותר להוציא את העשבים אולם לא יעקור את העשבים משורשם, אלא יחתכם מעל פני האדמה, אולם אם יש צורך לעקרם מן השורש יעשה זאת בשינוי, היינו שלא יעקור אותם במעדר אלא יעקור אותם ביד.
מותר לנקות את הגינה שבתוך חצירו שסמוכה לביתו, ומעיקר הדין יכול להוציא את הלכלוך שמפוזר בגינה, כיוון שכוונתו היא לנקיון הגינה ולא לצורך זריעה, וכן מותר לתלוש עשבים וקוצים כאשר כוונתו שיהיה לו אפשרות לעבור או כדי שיוכל לשבת וליהנות מהחצר, אולם טוב שיניח כסאות ושולחנות בחצירו כדי שיהיה ניכר שעושה זאת לצורך שרוצה להשתמש בחצירו ולא לצורך זריעה.